Seksuell trakassering og overgrep

Har du hørt om seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep.
Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd
Si ifra til ledelsen i idrettslaget
Alle har etter loven plikt til å melde fra til politiet dersom dette vil hindre nye overgrep
Hvis du ikke tør/vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte generalsekretær i Norges Bordtennisforbund: Bengt Paulsen,
Har du ansvar i et idrettslag, og har fått informasjon om seksuell trakassering og/eller overgrep?

Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep.
Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd.
Kontakt idrettskretsen i fylket for hjelp til håndteringen i idrettslaget.
Sørg for at saken blir håndtert i idrettslaget, se flere råd i veilederen.

Hele veilderen for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep i idretten finner du her.

Norges Bordtennisforbund arbeider aktivt mot seksuell trakassering og overgrep i vår idrett.  

Informasjon om varsling, rutiner i NIF og idrettens retningslinjer om temaet finnes  her 

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Rapportere seksuell trakassering eller overgrep:

 • Snakk om det med noen du stoler på.
  • Når du forteller om trakasseringen/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du sier ifra slik at denne personen ikke får mulighet til å gjøre det samme med andre.
 • Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsatt for overgrep.
  • Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep).
  • Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no
  • Du kan be noen du stoler på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket.
 • Om du ikke ønsker eller tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre som kan gi deg råd, for eksempel:
  • Helsesøster
  • Fastlege
  • Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111)
  • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte ( tlf 800 57 000)
 • Ved seksuelle overgrep har du rett til gratis møte med advokat før du avgjør om du vil melde til politiet. Les mer her.
 • Si ifra til idrettslaget ditt, kontakt styreleder eller daglig leder.
 • Hvis du ikke tør eller vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte generasekretær i NBTF: Bengt Paulsen, tlf. 900 84 862, e-post: bengt.paulsen@bordtennis.no
Mer informasjon om hva klubb skal gjøre og saksgangen i slike situasjoner på NIFs hjemmesider:

Norges idrettsforbund og Norges Bordtennisforund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). 

Her kan du lese mer om politiattestordningen på NIF sine sider. 

 

Det har de siste årene vært uklart hvordan politiattest ordningen fungerer (nyhetssak NIF). Derfor oppfordrer NIF nå klubbene til å gjøre følgende: 

Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.

 

Hvem har ansvaret for oppfølging i klubben?
Alle klubber som har aktiviteter for mindreårige eller utviklingshemmede, er omfattet av ordningen. Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

 

Steg for steg: 

– for politiattestansvarlig

 • Idrettslaget må avgjøre hvilke funksjoner/oppgaver som krever politiattest.
 • Idrettslaget må lage en oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen.
 • Politiattestansvarlig skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.
 • Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen.  Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:
 • hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd
 • dato for fremvisning  

– for søker av politiattest

 • Det er enkelt å søke politiattest på nett
 • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

Idrettslag som organiserer aktivitet for barn, skal oppnevne en barneidrettsansvarlig.

Dette kan være en ansatt eller en tillitsvalgt som er ansvarlig for barneidretten.

Idrettens barnerettigheter, bestemmelser om barneidrett.

Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubb?

- E-kurs Barneidrettens verdigrunnlag

 

Alle idrettslag og klubber skal ha en egen lov som er i samsvar med NIFs lov.

Loven skal godkjennes av den idrettskrets klubben tilhører.

Lovnorm for idrettslag som kan tilpasses din klubb, finner du her. 

Mer om dette finner du idrettsforbundet side her. 

Veileder til lovnormen finner du her. 

Ved spørsmål om utfylling av lovnormen ber vi dere kontakt deres respektive idrettskrets for hjelp. Kontaktinfo finner dere her.​ 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping