Bordtennis barnerettigheter

Idrettens barnerettigheter

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år
Bordtennisforbundets presiseringer

1. Trygghet

Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og
utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene.
Skader skal forebygges.

NBTFs presiseringer:

Det må være opp til barnet hvor mye det ønsker å trene. Det skal være den
enkeltes valg å trene ekstra utover organisert aktivitet i klubben. Barnet skal
ikke presses av foreldre eller trenere.
Barn som øker treningsmengden sin må få hjelp til å lære gode rutiner på
oppvarming og skadeforebygging.

2. Vennskap og trivsel

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til
rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

NBTF:

På bordtennistrening er vi opptatt av å bygge gode grupper og gjøre
hverandre bedre selv om vi driver med en individuell idrett. Bordtennis er en
idrett for alle der alle barn er velkomne til å delta på sine premisser.
I turneringer og konkurranser for barn skal det være fokus på mestring,
respekt og solidaritet. NBTF anbefaler foreldre og trenere å fokusere på
mestring og utvikling fremfor resultat i konkurranse.

3. Mestring

Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal
også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

NBTF:

Det er viktig at barn får oppgaver og utfordringer som fører til mestring for
enkelte barn. Konkurranse- og treningsaktiviteter bør derfor ha et
utviklingsrettet fokus som er i samsvar med barns forutsetninger, behov og
motivasjon. Vi skal ta hensyn til individuelle variasjoner som finnes hos barn
som spiller bordtennis og gi dem den oppfølgingen de trenger ut ifra egne
forutsetninger og ambisjoner.

4. Påvirkning

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med
trenere og foresatte.

NBTF:

NBTF oppmuntrer utvikling av selvstendige utøvere og anbefaler å gi
utøverne muligheten til å påvirke innholdet på treningene da dette vil kunne
bidra til mestrings- og ansvarsfølelse. Dette krever god kommunikasjon
mellom trener og utøver og kan gradvis introduseres fra ung alder.

5. Frihet til å velge

Barn har rett til å velge hvilken idrett eller hvor mange idretter de vil vil
delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

NBTF:

NBTF ønsker å tilrettelegge bordtennis slik at barn som vil være aktiv i
flere idretter skal ha mulighet til det. Barn skal ikke bli presset av
hverken trenere eller foreldre til å trenere mer enn de selv ønsker.
Dersom et barn er aktiv i flere idretter bør det kommuniseres med
foreldre, barnet og trenere i andre idretter for å unngå at
totalbelastningen blir for stor.

6. Konkurranser for alle

Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som
melder overgang fra en klubb, innen same idrett, skal ha full rett til å delta i
konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

NBTF:

Det er viktig for barn å kunne delta i konkurranser og spille sammen med
vennene sine. Konkurransearenaen skal være et sted der barn kan praktisere
det de har øvd på på trening, og bør være mestringsorientert ut ifra
forbedring eller utvikling av barnets egne ferdigheter. Barn som ikke har et
ønske om å delta i konkurranser skal ha et kvalitetsmessig og likeverdig
treningstilbud som de andre.

7. På barnas premisser

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset
deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Idrettslagene og gruppene
skal samarbeide for å gi barna et koordinert og allsidig idrettstilbud i deres
eget nærmiljø.

NBTF:

Bordtennistilbudet til barn skal være tilpasset og stimulere barnets
motoriske, mentale og sosiale utvikling. Trenere er ansvarlig for å
tilrettelegge treningen på den måten at alle kan delta ut fra egne
forutsetninger og ambisjoner. Vi skal gi barn muligheten til å utvikle seg i sitt
eget tempo og slik beholde dem (lengre) i bordtennisen.

8. Alle skal få være med på leken

Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller
engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idretts uten utstyrseller kostnadspress.

NBTF:

Bordtennis skal være lett tilgjengelig for alle og derfor bør klubbene strekke
seg lengst mulig slik at alle barn er inkludert i bordtennisaktivitet uavhengig
av families økonomiske situasjon eller muligheten til å engasjere seg.
Klubbene bør legge til rette for utlån av racketer og salg av brukt utstyr slik at det ikke blir en barriere for deltagelse

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping