1.19 - Sanksjoner

1.19.1 ALMINNELIGE  DISIPLINÆRFORFØYNINGER

1) NBTF kan tildele dem som omfattes av 1.19.3 alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel:
a) irettesettelse,
b) bortvisning,
c) utelukkelse jf. § 11-7 e) i inntil én måned,
d) bot på inntil kr 5.000 for enkeltperson og kr 25.000 for organisasjonsledd såfremt              mulighet for bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent.

2) Alminnelige disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet.


1.19.2 SANKSJON ETTER KAMP- OG KONKURRANSEREGLER

(1) Alle brudd på bestemmelser i NBTFs konkurransereglement eller i tilleggsbestemmelsene hjemlet i dette reglementet, kan føre til sanksjoner fra NBTF. Følgende sanksjoner kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel:

  1. a) irettesettelse,
  2. b) bot oppad begrenset til kr 5 000 pr. person og kr 50 000 pr. organisasjonsledd,
  3. c) tap av plassering/resultat/poeng,
  4. d) utelukkelse jf. NIFs lov § 11-7 e) på inntil tre måneder fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.

(2) For øvrig gjelder ITTF regler, pkt 3.5.

(3) Dersom det påstås strengere sanksjoner enn de som fremkommer av første ledd, skal saken påtales til et domsorgan, jf. NIFs lov § 11-11.


1.19.3 Virkeområde for straffebestemmelsene

§ 11-3.Virkeområde for straffebestemmelsene (utdrag fra NIFs lov)

(1) Straffebestemmelsene gjelder for:
a) organisasjonsledd og medlem av idrettslag,
b) utøver som deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet organisert av et organisasjonsledd innen NIF,
c) utøver som representerer organisasjonsledd på konkurranser eller organisert trening,
d) trener, leder, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktivitet,
e) utøver eller annen person som overfor organisasjonsledd har forpliktet seg til å følge straffebestemmelsene.

 

1.19.4 SAKSBEHANDLINGEN

Sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler må ikke tildeles uten at reglene er gjort kjent og saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet.


1.19.5 FASTE SANKSJONER

NBTF kan foran hvert spilleår vedta faste sanksjoner for brudd på spesifikke bestemm­elser i NBTFs konkurransereglement.


1.19.6 UTELUKKELSE

Spiller som er diskvalifisert av overdommer, jf. ITTFs regler, pkt. 3.5.2.8 kan av NBTF utelukkes fra all konkurransevirksomhet i inntil tre måneder. Slik utelukkelse må gjøres kjent senest tre uker etter at diskvalifikasjonen fant sted.

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping