1.1 - Om dette reglementet

1.1.1 GYLDIGHETSOMRÅDE


NBTFs konkurransereglement gjelder for alle bordtenniskonkurranser som arrangeres av organisasjonsledd tilsluttet Norges Bordtennisforbund. Unntatt er konkurranser som er under kontroll av North European Table Tennis Union (NETU), European Table Tennis Union (ETTU) eller International Table Tennis Federation (ITTF), eller under kontroll av andre internasjonale organisasjoner, der den aktuelle organisasjonens regler gjelder.


1.1.2 DEFINISJONER


Med Styret menes Norges Bordtennisforbunds styre. Med NBTF menes Styret eller den/de som Styret bemyndiger.


1.1.3 HENVISNINGER


1.1.3.1 Generelle bestemmelser


Ved henvisning til ITTFs regler, ETTUs lover og NIFs lover menes den til enhver tid gyldige utgave vedtatt av henholdsvis ITTF, ETTU og NIF, med det unntak nevnt i 1.1.3.2


1.1.3.2 Unntak


Ved henvisning til ITTFs regler, kapittel 3 (Bestemmelser for inter­nasjonale konkurranser), menes siste utgave av ITTFs regelbok.


1.1.4 HÅNDHEVELSE


1.1.4.1 Under konkurranse


Med under konkurranse menes tiden fra og med konkurransens påmeldingsfrist, for lagserien tiden fra og med fristen for utsending av innbydelse fra arrangørlaget, til og med siste konkurranse dag.


1.1.4.2 Fortolkninger


I alle situasjoner bortsett fra under konkurranse er NBTFs lovkomite fortolkende myndighet av NBTFs konkurransereglement. Lovkomitéens fortolkning er endelig og kan ikke ankes. Fortolkningen er gyldig til utgangen av det spilleår fortolkningen fant sted.

NBTF, regioner, klubber, komitéer, utvalg og forbundsdommere kan forelegge fortolkningsspørsmål for lovkomitéen.

Fortolkninger foretatt av lovkomitéen er bindende for fremtidige avgjørelser på samme måte som NBTFs konkurransereglement.


1.1.4.3 Øvrig myndighet


NBTF skal håndheve bestemmelsene i NBTFs konkurransereglement. I alle situasjoner bortsett fra under konkurranse, kan NBTF fatte av­gjørelser i spørsmål som ikke er dekket i NBTFs konkurransereglement.


1.1.5 AVVIK


1.1.5.1 RT og AT


Styret kan for RT og AT gi tillatelse til å benytte regler som avviker fra bestemmelser i NBTFs konkurransereglement. Søknad om dette sendes sammen med approbasjonssøknaden.

 

1.1.6 TILLEGGSBESTEMMELSER


1.1.6.1 Turneringer


NBTF kan foran hvert spilleår for alle turneringer bortsett fra IT, NT og RT vedta tilleggsbestemmelser, såfremt disse ikke bryter med bestemmelser i NBTFs konkurransereglement.

Disse kan omfatte bestemmelser angående dommerorganisering, sponsorkrav, servering, tidsskjema, spilleantrekk, spilleområde, utstyrspesifisering og PR- og informasjonsarbeid.

Tilleggsbestemmelsene kan også omfatte andre områder.


1.1.6.2 Lagserien


NBTF kan foran hvert spilleår vedta tilleggsbestemmelser for gjennom­føring av seriekampene.


1.1.7 ENDRINGER


Endringer i NBTFs konkurransereglement gjøres i henhold til NBTFs lover.

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping