Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Ungdomskomitéen

Mandat Ungdomskomitéen

Ungdomskomitéen er NBTFs fagkomité i saker som vedrører ungdom. Komitéen er underlagt Organisasjonsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.
Komitéen skal arbeide etter Mandat nr. 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

2. NIF retningslinjer for ungdomsidrett
Ungdomskomiteen skal være innforstått med og på beste måte påse at norsk bordtennis etterlever retningslinjene og intensjonene i disse.

3. Ungdomskomiteens mål
Ungdomsgruppen defineres av NIF som de mellom 13 og 25 år.
Komitéen skal bistå i arbeidet med å ivareta NBTFs interesser i forbindelse med tilbud til ungdom.
NBTFs Ungdomskomite har som overordnet mål å jobbe for at det store frafallet av ungdom (13-25 år) i norsk bordtennis blir lavere og at de norske bordtennisklubbene jobber mer aktivt for å beholde og rekruttere ungdommer som aktive klubbmedlemmer. Samtidig skal NBTFs Ungdomskomite være et høringsorgan for forbundsstyret i saker som angår ungdom spesielt, og ved eventuelle vedtektsendringer i forbundet som får konsekvenser for unge bordtennisspillere.

4. Bordtennistinget og NBTFs styre
Ungdomskomiteen kan fremme saker overfor forbundsstyret. Det understrekes at Ungdomskomiteen ikke bare skal være et talerør og høringsorgan, men også jobbe selvstendig med å produsere tiltak.
Ungdomskomiteen skal ha innsyn i aktuelle saker, komme med en tydelig innstilling til styret før saken behandles og følge opp at vedtakene blir iverksatt.
Ungdomskomiteen skal motta kopi av alle møteinnkallelser og møteagendaer i forbundsstyret. Ungdomskomiteen kan bli invitert til forbundsstyremøter i saker som er relevant for komiteen.. Representanten har talerett, men ikke stemmerett.

5. Egne ungdomsarrangement
Ungdomskomiteen bidrar til å utvikle program og innhold i kurs og seminarer i regi NBTF/NIF som er ment som opplæring/utvikling av ungdom (13-25 år). Ungdomskomiteen deltar i iverksettingen av slike kurs og seminarer. Enten stiller et komitemedlem, eller komiteen velger seg passende representanter til å bidra i iverksettingen av slike kurs/seminarer.
Ungdomskomiteen skal jobbe for å opprette seriespill, turneringer eller annen aktivitet som stimulerer rekruttering av ungdomsspillere.

6. Informasjon
Komitéen skal etablere informasjonsrutiner på NBTFs internettsider i samarbeid med NBTFs web-redaktør.
Kontaktinformasjonen til komiteen må fremkomme tydelig på forbundets nettsider, med mailadresser, kort presentasjon og profilbilde. Komiteen skal ha som mål å være kjent for alle landets klubber.
Ungdomskomiteen skal fungere som et talerør for unge bordtennisspillere. Ungdomskomiteen kan kontaktes av privatpersoner og klubber som har ønsker/ideer/saker som de ønsker at komiteen skal jobbe med. Disse sakene diskuteres først i komiteen, før de eventuelt blir satt videre til forbundsstyret for behandling, komiteens oppgave blir å forberede innkomne saker for behandling i forbundsstyret.

7. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
Komitéen kan arbeide for å utvikle ungdomssamarbeidet sammen med andre land hvor de har lykkes med ungdomsarbeid. Komiteen kan reise til samarbeidsland på studietur eller invitere andre lands representanter til sine arrangementer som en del av en kunnskaps- og erfarings-utveksling.

8. Klubbutviklingsprosjektet
Komiteen støtter «Klubbutviklingsprosjektet» og deltar i NBTFs arbeid med prosjektet. I den hensikt å etablere ungdomskontakter i alle deltakende klubber.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping