Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Organisasjonsutvalget

Mandat Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget er NBTFs styringsledd og fagutvalg i organisasjonssaker. Utvalget skal arbeide etter Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m. Organisasjonsutvalget har det overordnede ansvaret for NBTFs sektor Organisasjon og har følgende arbeidsoppgaver: 

1. Medarbeidersamtaler 
Utvalget skal årlig innen 31. desember gjennomføre medarbeidersamtaler med NBTFs ansatte. Det gjennomføres også en oppfølgingssamtale i løpet av neste halvår.

2. Organisasjonssystem 
Utvalget skal følge utviklingen i NIFs organisasjonsplaner, og vurdere mulighetene for et forenklet organisasjonssystem for NBTF.

3. Høringsorgan 
Utvalget skal fungere som et høringsorgan for styret når det gjelder organisasjonspolitiske saker i idretten

4. Nyansettelser 
Ved ansettelse av generalsekretær og andre administrative ansettelser skal utvalget innstille kandidater overfor NBTFs styre. Styret foretar endelig ansettelse. Beslutning om etablering av eventuelt nye administrative stillinger skal godkjennes av Tinget (jfr NBTFs lov § 4-1)

5. Kontakt med regioner 
Utvalget skal være pådriver for og gjennomføre tiltak for å sikre et godt samarbeid mellom NBTF og regionene

6. Organisasjonsutvikling 
Utvalget skal være pådriver for relevante organisasjonsutviklingstiltak

7. Utdanning 
Utvalget har ansvaret for utdanning og etterutdanning av ledere

8. Anleggsrepresentanten Anleggsrepresentanten bistår klubber som arbeider med å etablere ny bordtennishall. Utvalget har ansvar for oppfølging av denne funksjonen.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping