Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Mandat Markedsutvalget

Mandat Markedsutvalget

Finans og markedstvalget er NBTFs styringsledd og fagutvalg i finans og markeds, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver;

1. Fellesbestemmelser for utvalg og komiteer m.m.
Utvalget skal arbeide etter Mandat nr. 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komiteer m.m.

2. Finans– og markedskonsepter/produkter
Utvalget skal sammen med NBTFs administrasjon, utarbeide markedskonsepter/produkter for presentasjon og innsalg overfor mulige samarbeidspartnere. Utvalget har ansvar for at det finnes nødvendig og profesjonelt materiell i tråd med dette.

3. Inngåelse av samarbeidsavtaler
Utvalget har sammen med NBTFs administrasjon, myndighet til å fremforhandle samarbeidsavtaler med aktuelle bedrifter/selskaper. Fremforhandlede avtaler skal godkjennes/vedtas av forbundsstyret.

4. Andre/alternative inntektskilder
Utvalget skal sammen med NBTFs administrasjon, arbeide for å øke NBTFs inntekter også ved hjelp av andre/alternative inntektskilder.

5. Lojalitet overfor samarbeidspartnere/avtaler
Utvalget skal kontrollere at NBTFs representanter opptrer profesjonelt iht inngåtte samarbeidsavtaler. Her er det utvalgets ansvar å sørge for at inngåtte samarbeidsavtaler bekjentgjøres i nødvendig grad.

6. Kunnskapssenter for bordtennisNorge
Utvalget skal fungere som et kunnskapssenter for NBTFs øvrige organisasjonsledd/ bordtennis-Norge i finans,- markeds- og mediarelaterte saker. Utvalget vil herunder bl.a. bistå med kunnskap, råd/tips om hvordan de økonomiske rammevilkår kan forbedres og hvordan jobbe med media. 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping