Bordtennis / Om NBTF / Komitéer og utvalg / Fellesmandat for alle styreoppnevnte utvalg og komitéer

Fellesmandat for alle styreoppnevnte utvalg og komitéer

1. Organisering
NBTFs styre har organisert NBTF i seks sektorer.

De seks sektorene er:

Sektor for Organisasjon
Sektor for Toppidrett
Sektor for Bredde og rekruttering
Sektor for Finans, marked og media
Sektor for Arrangement
Sektor Bærekraft, helse og samfunn
Lederen i sektoren skal komme fra NBTFs styre.
Hver sektor består av et utvalg og eventuelt underliggende komitéer.

2. Oppnevnelse
Hvert utvalg skal bestå av en leder, fra NBTFs styre, og inntil 6 medlemmer, derav eventuelt en nestleder.
Blant de maksimalt sju medlemmene i hvert utvalg skal inkluderes et medlem fra NBTFs administrasjon.
Hvert utvalg bør inkludere et funksjonshemmet medlem.
Oppnevnte komitéer skal bestå av en leder og inntil 5 medlemmer, derav eventuelt en nestleder.
Hver komité bør inkludere et funksjonshemmet medlem.

  • 2-4 i NIFs lov angående kjønnsfordeling i råd og utvalg skal ivaretas.

Leder, nestleder og medlemmer av utvalgene/komitéene oppnevnes av styret.
Utvalgene/komitéene arbeider etter mandater fastsatt av styret.

3. Møter
Utvalgene/komitéene avholder møter så ofte som arbeidsoppgavene i følge mandatet krever det, og innenfor vedtatte budsjettrammer.
Utvalgene/komitéene kan selv initiere og iverksette relevante arbeidsoppgaver utover mandatet.
Kopi av møteinnkallinger skal sendes NBTFs administrasjon i god tid før møtet.
NBTFs styre har rett til å delta i alle møter etter godkjenning av president.
I handlingsplanen for påfølgende budsjettår skal møteplanene til utvalgene/komitéene fremgå.
Det skal skrives møtereferat fra alle møter. Kopi skal sendes NBTFs administrasjon senest en uke etter at møtet er avholdt.

4. Vedtak
Hvert enkelt utvalg og hver enkelt komité er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter.
Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 

5. Sektorens mål for påfølgende kalenderår
Hvert utvalg skal årlig innen den dato NBTFs styre bestemmer utarbeide innstilling til mål for egen sektor for påfølgende kalenderår.
Målene skal behandles av NBTFs styre. 

6. Sektorens strategiplan for påfølgende kalenderår
Hvert utvalg skal årlig innen den dato NBTFs styre bestemmer utarbeide innstilling til strategiplan for egen sektor for påfølgende kalenderår.
Strategiplanen skal behandles av NBTFs styre.

7. Sektorens budsjett for påfølgende kalenderår
Hvert utvalg skal årlig innen den dato NBTFs styre bestemmer, i samsvar med utvalgets innstilling til strategiplan, utarbeide innstilling til budsjett for egen sektor for påfølgende kalenderår.
Innstillingen skal inkludere hele sektoren, dvs. også underliggende komitéer.
Budsjettet skal behandles av NBTFs styre.
Utvalget har budsjettansvar innenfor de rammene NBTFs styre vedtar.

8. Handlingsplan for påfølgende kalenderår
På bakgrunn av NBTFs styres budsjettvedtak for påfølgende kalenderår skal hvert utvalg årlig innen den dato NBTFs styre bestemmer utarbeide fullstendig handlingsplan for egen sektor.
Utvalget skal iverksette og følge opp tiltak innen egen sektor.

9. Rapportering
9.1. Rapportering fra underliggende komitéer m.m. til eget utvalg
Underliggende komitéer skal rapportere fortløpende til respektive utvalgsleder, iht etablerte internrutiner innen respektive sektor. 

9.2. Sektorrapporter fra sektorleder
Hver sektorleder skal sende skriftlige sektorrapporter til NBTFs administrasjon senest 10 dager før hvert styremøte.
Sektorrapportene skal være iht. etablerte rutiner for sektorrapporter. 

9.3. Årsrapport fra utvalg og komitéer
Utvalgene/komitéene skal utarbeide årsrapport for virksomheten til utvalget/komitéen etter hvert kalenderår, og denne skal sendes NBTF senest den 1. mars året etter kalenderåret.
Hvert enkelt utvalg er ansvarlig for at eventuelle underliggende komitéer utarbeider og oversender årsrapporter innen tidsfristen.

10. Evalueringsmøter med NBTFs president
NBTFs president tar årlig initiativet til å avholde formelle evalueringsmøter med hver enkelt sektorleder.
Disse møtene avholdes i 2. halvår, før 31. desember.

11. Tiltak
Iverksettelse av tiltak som er spesielt nevnt under mandatene 3 – 13 avhenger av at NBTFs styre har satt av budsjettmidler til tiltaket.

12. Arkiv
Det skal holdes et tilfredsstillende arkiv for virksomheten til utvalget/komitéen.
NBTFs administrasjon skal fortløpende motta kopi av all dokumentasjon (inn- og utgående korrespondanse, innkallinger til møter, møteprotokoller, rapporter iht dette mandatets punkt 9 mv) som sendes til og fra utvalget/komitéen.

13. Informasjon
Utvalgene skal formidle informasjon om sitt arbeid gjennom artikler på NBTF hjemmesidene.
Komitéene skal formidle informasjon om sitt arbeid gjennom artikler å NBTF hjemmesidene etter behov.

14. Sekretariat
NBTFs administrasjon er disponibel som sekretariat for utvalgene/komitéene.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping