Bordtennis / Nyheter / 2023 / Lovkomiteens innspill til valgkomiteens innstilling til nytt styre i NBTF
Tinget.jpg

Lovkomiteens innspill til valgkomiteens innstilling til nytt styre i NBTF

Lovkomiteen har fått forelagt valgkomiteens innstilling til nytt styre i Norges Bordtennisforbund for perioden 2023-2025.

Lovkomiteen påpeker at innstillingen fra valgkomiteen er i strid med § 2-4 i NIFs lov om kjønnsbalanse i styret. Norges Bordtennisforbund har til tross for ei overvekt av mannlige medlemmer i hele forbundets virketid alltid oppfylt Norges Idrettsforbunds krav om likestilling og kjønnsbalanse. Lovkomiteen ser det som svært uheldig hvis NBTF i 2023 for første gang velger å bryte denne viktige tradisjonen.

Lovkomiteen vil påpeke at det er skadelig for NBTFs omdømme om vi ikke opprettholder likestilling i vårt øverste organ etter Tinget, men at vi også kan risikere å bli pålagt ekstraordinært ting om NIF eventuelt ikke skulle godkjenne en eventuell dispensasjonssøknad om å fravike kjønnsbalansen i styret, med de utgifter dette vil påføre NBTF.

NIFs juridiske veileder til § 2-4 i NIFs lov påpeker at det skal svært mye til for å få innvilget dispensasjon fra § 2-4 for faste styremedlemmer i særforbund, jfr. NIFs lovutvalgs vedtak 16/12 og Idrettstingets skjerpelse av likestillingskravet på Tinget i 2021.

På bakgrunn av det overnevnte har Lovkomiteen i NBTF gjort følgende vedtak:

Valgkomiteen i NBTF sin innstilling for nytt styre for 2023-2025 oppfyller ikke Norges Idrettsforbunds krav om likestilling og kjønnsbalanse etter § 2-4.

Innstilling på president og visepresident opprettholdes og godkjennes av Lovkomiteen. Det samme gjør innstillingen på det kvinnelige styremedlemmet, ungdomsrepresentanten i styret og på det kvinnelige varamedlemmet. Tor Anders Rasmussen har i e-post 20.5.2023 påpekt at han ikke har akseptert å bli nominert som varamedlem, slik valgkomiteen har innstilt han som. Derfor underkjennes også innstillingen på han.

Valgkomiteens innstilling på øvrige mannlige styremedlemmer (utenom ungdomsrepresentanten) underkjennes og må tas ut av valgkomiteens innstilling. Her blir det Tingets oppgave å foreslå kandidater som oppfyller NIFs lov § 2-4.

Lovkomiteen i NBTF påpeker at det skal være 40 prosent av det underrepresenterte kjønn i styret, altså tre personer i styret av det underrepresenterte kjønn.

Det må også velges minst en vara av det kjønnet som har tre faste medlemmer i styret, slik at hvis ett styremedlem av det underrepresenterte kjønn trekker seg i perioden, tar varamedlemmet av samme kjønn over plassen, jfr. NIFs veileder til § 2.4 i NIFs lov.

Lovkomiteen godkjenner derfor denne delen av valgkomiteens innstilling:

President: Christian Ibenfeldt
Visepresident: Anne Haug
Styremedlem: Birgitte Seierstad
Styremedlem: Victor Sundve Hellevik (ungdomsrepresentant)

Varamedlem: Margo Olavesen

Den øvrige delen av innstillingen til nytt styre underkjennes av Lovkomiteen og Tinget må komme opp med forslag. Av disse skal det velges tre personer av det underrepresenterte kjønn til styrets faste medlemmer. Dette inkluderer presidentskapet. En person skal være under 26 år.

Bodø, 21. mai, 2023

Med hilsen:

Kevin Johansen

leder Lovkomiteen i NBTF

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV