Bordtennis / Om NBTF / Lov og reglementer / Representasjonsreglementet

Representasjonsreglementet

1.1.1 Definisjoner

Med Styret menes Norges Bordtennisforbunds styre. Med NBTF menes Styret eller den/de som Styret bemyndiger.

1.2.1 Representasjon

Kun spillere og dommere som er medlem av klubber tilsluttet forbund som er medlem av ITTF, og dommere som på annen måte er medlem av NIF, kan delta i konkurranser som sorterer under NBTF.

Alle spillere og dommere som ikke representerer kun utenlandske klubber, skal representere én, og bare én norsk klubb. En spiller eller dommer representerer denne klubben fra og med første gang han/hun deltar i en konkurranse som er underlagt NBTFs konkurransereglement, og inntil han/hun har blitt innvilget overgang til annen norsk klubb.

Forbundsstyret kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra andre ledd for utenlandsk spiller. Fullmakten kan delegeres av NBTFs administrasjon. Både forrige og ny klubb må ha hatt anledning til å uttale seg før det gjøres unntak. Dersom det ikke er enighet mellom klubbene skal overgangen følge det vanlige regelverket for overgang.

Man kan ikke representere forskjellige klubber som henholdsvis spiller og dommer.

1.3.1 Innledende bestemmelser

En spiller eller dommer, som ønsker å representere en ny klubb, skal sende utfylt overgangsskjema til NBTF og til den gamle klubben. Hvis gammel klubb har opphørt å være medlem av NBTF, trenger man ikke sende overgangsskjema til den gamle klubben.

Det er tillatt å sende overgangsskjema per e-post.

Ved en eventuell overgang skal den gamle klubben skriftlig underrettes av den nye klubben før det tas kontakt med spilleren. Hvis det er spilleren som først tar kontakt, skal den gamle klubben skriftlig underrettes av den nye klubben så snart kontakt er tatt.

1.3.2 Overgangsøknad

Så snart NBTF mottar beskjed fra den gamle klubben om at den ikke har innsigelser på overgangen, eller hvis NBTF ikke skriftlig senest tre uker etter at overgangssøknaden er kommet inn til NBTF har mottatt slik beskjed, innvilges overgangen, med overgangsdato lik den datoen overgangssøknaden er kommet inn.

Den nye klubben skal betale overgangsgebyr til NBTF.


1.3.3 Krav mot spilleren

Dersom den gamle klubben mener at den har krav overfor spilleren, må denne senest tre uker etter den datoen overgangssøknaden ble sendt, skriftlig per e-post rette sine krav til spilleren. kopi av kravet skal samtidig sendes NBTF.


1.3.4 Krav mot den nye klubben

Den gamle klubben kan kreve overgangssum for spilleren, oppad begrenset av maksimale satser. Det kan ikke kreves overgangssum for spillere under 15 år.

Hvis spilleren innen seks måneder melder overgang tilbake til samme klubb, skal overgangssummen tilbakebetales.


1.3.5 Innfriing av krav

Dersom alle krav innfris senest tre uker etter kravenes poststempel, skal den gamle klubben sende en bekreftelse på dette til NBTF senest tre dager etter at kravene er innfridd. Overgangsdato blir lik overgangssøknaden er kommet inn til NBTF. Den nye klubben skal sende melding til NBTF når den og spilleren har innfridd alle krav.

Dersom alle krav ikke er innfridd senest tre uker etter at kravene er kommet inn til NBTF, blir overgangsdato den dato kravene blir innfridd.

Dersom alle krav ikke er innfridd senest to måneder etter at  overgangssøknaden er kommet inn til NBTF, kan spilleren med e-post til NBTF, til den gamle og til den nye klubben trekke sin overgangssøknad tilbake, og fortsette å representere sin gamle klubb.


1.3.6 Tvist

Dersom spilleren eller den nye klubben ikke godtar den gamle klubbens krav, eller det oppstår andre uoverensstemmelser, og det ikke oppnås enighet mellom partene, tas den endelige avgjørelsen i tvisten av Disiplinær- og Sanksjonsutvalget.


1.3.7 Karantene


1.3.7.1 Generelle
bestemmelser

Spilleren er i karantene etter overgangsdatoen, og kan i karantenetiden ikke delta i konkurranser. Utøver som er i karantene kan være dommer i karantenetiden.


1.3.7.2.1 Overgangsdato/Karantenetid

Overgangsdato Karantene
1.august – 31.mars t.o.m. 60.dag
1.april – 31.mai t.o.m. 30. juni
1.juni – 31.juli t.o.m. 30. dag


1.3.7.2.2 Overgang


1.3.7.2.2.1 Overgang fra farmerklubb til tilhørende hovedklubb

Ingen karantenetid, forutsatt NBTFs godkjenning


1.3.7.2.2.2 Overgang fra hovedklubb til farmerklubb i Stiga-ligaen (Eliteserien)

Ingen karantenetid. Overgang bekreftes først ved deltagelse i eliteseriekamp for farmerklubben.

1.3.7.2.2.3 Oversikt Hovedklubb tilhørende farmerklubb 

NBTF fører register over hovedklubber og tilhørende farmerklubber.


1.3.7.2.3 Overgang fra nedlagt klubb

Når spillerens klubb opphører å være medlem av NBTF, ilegges ikke karantene.


1.3.7.2.4 Dispensasjon

NBTF kan gi dispensasjon fra karantenebestemmelsene:

  1. når spilleren grunnet verneplikt, jobb, studier e.a. flytter så langt fra sitt tidligere bosted at videre representasjon for gammel klubb er urimelig, hvis spilleren søker overgang senest seks måneder etter flytting.
  2. når spilleren som spiller ikke har representert noen klubb i inneværende eller foregående spilleår.
  3. for deltagelse i utvalgte konkurranser.
  4. i spesielle tilfeller.


1.3.8 Offentliggjøring

NBTF skal offentliggjøre alle overganger med dato for karantenetidens utløp.

1.4.1 Definisjon

Som utenlandske spillere regnes spillere uten norsk statsborgerskap.

1.4.2 Status som «Norske spiller»

Utenlandske spillere kan av NBTF etter søknad gis status som «norsk spiller», og vil i så fall i alle konkurranser ha spilletillatelse på lik linje med norske spillere. Status som «norsk spiller» kan gis til følgende grupper utenlandske spillere:

  • Spillere som har, og har hatt, fast bosted i Norge de siste fem år.
  • Spillere som har fast bosted i Norge og spiller i klassene Gutter/Jenter 15 og yngre.

1.4.3 Opphør

1.4.3.1 Automatisk opphør

Status som «norsk spiller» mistes automatisk ved utflytting fra Norge, eller deltagelse i lukkede mesterskap i et annet land. Spillerens klubb skal gi beskjed til NBTF om denne bestemmelse skal komme til anvendelse. Status som «norsk spiller» mistes hvis spilleren ikke løser spillerlisens et spilleår.

1.4.3.2 Annet opphør

Styret kan, dersom en har saklig grunn, frata en spiller status som «norsk spiller» fra og med påfølgende spilleår. Spilleren skal i så fall motta melding om dette senest 1. mars.

1.4.4. Norsk seriespiller

Utenlandsk spiller som bor og jobber fast i Norge.

Kriterier:
– Spilleren har meldt flytting til Norge i Folkeregistrerte
– Spilleren har en jobb i Norge som varer minst 4 måneder og som er primærjobb Fordi det er mulig å registrere seg i Folkeregistret i Norge samtidig som man jobber og bor i et annet land så innføres en tilleggsregel:
Klubber og NBTF kan sendes inn klage på at denne spilleren i praksis ikke har flyttet til Norge.
NBTF har myndighet til skjønnsmessig å vurdere og beslutte om spilleren regnes som «Norsk seriespiller».

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping