1.20 - Anke

1.20.1 GJENSTAND FOR ANKE

Avgjørelser fattet av NBTF kan ankes, men bare så langt anken gjelder tolkningen av reglementet som ligger til grunn for avgjørelsen.


1.20.2 ANKEINSTANS

Anken behandles av Disiplinær- og Sanksjonsutvalget. Avgjørelse i Disiplinær- og Sanksjonsutvalget i den enkelte sak skal treffes av minst tre medlemmer, leder eller nestleder må være tilstede. Sanksjonsutvalgets avgjørelse er endelig.


1.20.3 ANKEBERETTIGELSE

Avgjørelsen kan ankes av den som er ilagt sanksjonen eller av anmelder.


1.20.4 ANKEFRIST

(1) Ankefristen er 14 dager fra mottakelsen av avgjørelsen
(2) Anken sendes NBTF som videresender denne til Disiplinær- og Sanksjonsutvalget


1.20.5 FORMKRAV

(1) Anke fra klubb skal undertegnes av klubbens styreleder eller annen med særskilt fullmakt fra klubbens styre.

(2) Anke fra enkeltpersoner/utøver må være egenhendig undertegnet.

(3) Er utøveren under 18 år må anken være undertegnet av foreldre/foresatte.


1.20.6 FEIL VED ANKEN

Anken kan avvises i følgende tilfeller:
(1) Anken er fremsatt av andre enn dem nevnt i 1.20.3
(2) Ankefristen i 1.20.4 (1) er ikke overholdt.


1.20.7 BEHANDLING AV ANKEN

(1) Disiplinær- og Sanksjonsutvalget skal påse at saken er forsvarlig belyst før avgjørelse i saken tas.
(2) Disiplinær- og Sanksjonsutvalget kan bare bygge sin avgjørelse på de bevis som foreligger i saken.
(3) Disiplinær- og Sanksjonsutvalget kan innhente opplysninger fra vitner, den (klubb eller utøver) som er ilagt sanksjoner eller fra anmelder.
(4) Utøverne/klubbene har rett til å føre de bevis som de mener er egnet til å belyse saken. Disiplinær- og Sanksjonsutvalget kan innhente uttalelser fra andre enn dem nevnt i annen setning eller andre bevis der den finner det nødvendig.
(5) Disiplinær- og Sanksjonsutvalget kan, enten på eget initiativ eller etter begjæring fra en utøver/klubb, beslutte at det skal holdes muntlig forhandling. I de tilfeller der muntlig forhandling holdes, skal den som kan bli ilagt sanksjoner ha adgang til å være tilstede.


1.20.8 BEGRUNNELSE OG VARSLING

(1) Avgjørelsen av en anke skal begrunnes skriftlig
(2) Avgjørelsen av anken skal meddeles begge parter per e-post eller på annen etterviselig måte.
(3) Gjelder anken en klubb, sendes avgjørelsen av anken klubbens styreleder med kopi til hele klubbens styre.
(4) Gjelder anken et klubbmedlem/utøver under 18 år, skal avgjørelsen av anken sendes utøverens foreldre/foresatte.


1.20.9 GJENOPPTAKELSE. BENÅDNING


(1) Til fordel for den som er ilagt sanksjon, kan en sak – som ellers er endelig avgjort –gjenopptas når det fremkommer nye bevis som man antar ville ha medført et annet resultat.

(2) Begjæring om gjenopptakelse sendes den myndighet som sist har avgjort saken. Blirbegjæringen avslått av NBTF kan vedkommende anke. Gjenopptakelsessaken behandles som ny sak.

(3) NBTF kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning i sanksjonssaker.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping