Bordtennis / Nyheter / 2024 / ETISKE RETNINGSLINJER FOR BORDTENNISIDRETTEN
Foto: Brage Titlestad, NBTF
Foto: Brage Titlestad, NBTF

ETISKE RETNINGSLINJER FOR BORDTENNISIDRETTEN

I det følgende oppstilles etiske retningslinjer som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet, adferd og åpenhet for alle som har verv, rolle eller en funksjon i bordtennisidretten organisert gjennom Norges Bordtennisforbund. I tillegg til disse retningslinjene skal også Norges Idrettsforbund og Norges Bordtennisforbunds lover, regler og retningslinjer følges.
 • 1 Tillit og respekt

Alle med verv, rolle eller funksjon i bordtennisidretten har innflytelse, og har et personlig ansvar for å følge de etiske retningslinjene. Vi skal ta spesielt hensyn til forvaltningen av de verdier som skapes gjennom barn og ungdom.

Alle skal oppføre seg på en måte som skaper tillit og respekt utad, og som styrker samholdet i bordtennis.

 

 • 2 Personlig og kollegial atferd

Etisk opptreden i arbeidet betyr ærlighet og redelighet i samhandling med andre man møter gjennom sin rolle i organisasjonen. Bordtennisidrettens omdømme, herunder hvordan vi oppfattes i media og av allmenheten, er alles ansvar. Vi skal opptre med personlig høflighet, ærlighet, åpenhet, og med redelige hensikter.

 

 • 3 Habilitet og interessekonflikter

 Ingen må delta i behandlingen av en sak, eller ta beslutninger, når det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til vedkommes uavhengighet. Alle skal avstå fra handlinger som kan bidra til uheldige vennetjenester, begunstigelser eller bestikkelser.

 

 • 4 Taushetsplikt

Alle har taushetsplikt om konfidensielle ting de får kjennskap til i sitt virke, eller om forhold knyttet til ansatte, medlemmer, forretningsforbindelser mv. Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor andre som ikke har tjenstlig behov for de aktuelle opplysningene.

 

 • 5 Mangfold, diskriminering og trakassering

Bordtennisidretten skal stimulere alle som bidrar - uavhengig av kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, alder eller politisk ståsted, til idrettslig og personlig vekst, medansvar og utnyttelse av sine ressurser.

Organisasjonen aksepterer ingen form for mobbing, trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig adferd overfor personer vi forholder oss til. Vi legger til grunn at uønsket seksuell oppmerksomhet, er seksuell trakassering. Alle som har verv i idretten skal forholde seg til Norges Idrettsforbunds bestemmelser, se www.iderettsforbundet.no/tema/tryggidrett

 

 

 

 

 • 6 Sosiale medier

Gjennom sin rolle i bordtennisidretten skal man være bevisst på det man foretar seg på sosiale medier. Vi skal vise aktsomhet med å publisere bilder og kommentarer. Alle skal følge Norges Idrettsforbunds «Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn».

 

 • 7 Bærekraft, helse og samfunn

NBTF har som mål å forme, styrke og støtte handlinger som gir økt bærekraft, bedret folkehelse og økt bidrag til velfungerende lokalsamfunn med basis i idrettsglede fra vårt bordtennismiljø. Vi skal alle gjøre vårt for å bidra til å innfri de vedtatte bærekraftmålene lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

 • 8 Gaver

Ingen skal gi eller motta gaver eller goder som kan oppfattes som utilbørlige fordeler eller som kan være egnet til å påvirke noens opptreden. Ved usikkerhet om man kan motta eller gi gaver, skal administrasjonen i NBTF kontaktes. Gaver i form av alkohol, skal ikke gis.

 

 • 9 Alkohol og andre rusmidler

Det skal ikke serveres alkohol på arrangementer for barn. Alle som har verv, rolle eller en funksjon i bordtennisidretten, skal være forsiktig i sin omgang med alkohol eller andre rusmidler (narkotika) i forbindelse med arrangementer og reiser, og utvise nøkternhet i forhold til mengde og kostnad. Alle skal ta hensyn til dem som av ulike grunner ikke drikker alkohol.

 

 • 10 Økonomisk ansvarlighet

Alle skal bidra til at organisasjonens økonomiske midler brukes til beste for bordtennissporten. Alle anskaffelser og all bruk av midler skal kjennetegnes av ærlighet og åpenhet.

 

 • 11 Reiser og representasjon

Alle skal opptre nøkternt når man pådrar sitt organisasjonsledd kostnader. Vi skal ikke påføre organisasjonen unødige utgifter og skal følge NBTF sine retningslinjer for reiser og representasjon. 

 

 • 12 Kjøp av seksuelle eller andre krenkende tjenester

 Alle skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester. Bordtennisforbundets representanter som faller inn under nærliggende bestemmelser, og som er på reise eller annet oppdrag for organisasjonen, har totalforbud mot kjøp av alle former for tjenester som er krenkende for andre mennesker. Dette gjelder også i fritiden under slike oppdrag.

 

 • 13 Varsling

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold som du blir kjent med i vår idrett, og som er eller kan være i strid med lover og regler, eller din oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Et varsel kan også komme fra noen som ikke har et verv, en rolle eller en funksjon i bordtennisidretten.

I Norges bordtennisforbund ønsker vi å få vite om adferd som er i strid med våre verdier, svekker NBTFs omdømme eller andre kritikkverdige forhold. NBTF oppfordrer derfor alle til å varsle om eventuelt kritikkverdige forhold i NBTFs virksomhet. NBTF er tilknyttet NIFs varslingsportal.

 

 • 14 Konsekvenser

Brudd på disse etiske retningslinjer og reglementet vil kunne medføre de reaksjoner som NBTFs regelverk foreskriver, jf. konkurransereglementet § 1.19[1]

 

[1] Bestemmelsen trer i kraft etter vedtak om endring av konkurransereglementet

ETISKE RETNINGSLINJER FOR BORDTENNISIDRETTEN.pdf

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping