VEDTATTE ENDRINGER I REPRESENTASJON- OG KONKURRANSEREGLEMENTET

43

Det er Forbundsstyret som har som oppgave å vedta endringer i NBTFs Konkurransereglement og Representasjonsreglement, ref § 7-1 og § 7-2 i NBTFs lov samt i Tilleggsbestemmelser og Satser.

Forbundsstyret mottok forslag til endringer fra klubber. I tillegg har forbundsstyret, komiteer og utvalg kommet med sine forslag. Forbundsstyret har nå behandlet alle innkomne forslag og fattet sine vedtak som fremkommer i vedlegget.

De vedtatte endringer har gyldighet fra 01.08.2017 og vi ber spesielt arrangører merke seg endringene.

Alle vedtatte endringer er ajourført på NBTF’s hjemmeside.