Utlysning: Økonomisk støtte til trening for funksjonshemmede i klubben

105

Tekst: Svenn-Erik Nordby
Foto: Ghassan Chaer

Bakgrunn
Norsk bordtennis har gjennom mange år hatt store fremganger og fantastiske resultater for våre funksjonshemmede spillere. Gjennom denne støtteordningen håper vi at klubbene skal gis muligheter til i større grad å fokusere på rekruttering og deltakelse av funksjonshemmede på sine treninger. Vi håper naturlig vis at flere funksjonshemmede barn og ungdom skal få muligheten til å bli en del av et klubbmiljø og utvikle seg gjennom den motoriske trening som bordtennistrening gir.

Utfordring
Utfordringen for klubben kan være at det da blir behov for ekstra trenere og sparring. Det er nettopp dette vi ser for oss at denne støtten skal bidra til å dekke en del av.
Samtidig ønsker vi å fokusere på at det skal være integrering på treningene noe som innebærer at funksjonshemmede naturlig vis også spiller med funksjonsfriske og er med på alle aktiviteter sammen med alle andre.

Mål:
Vår ambisjon er at støtten skal bidra til økt rekruttering av funksjonshemmede barn og ungdom og gi bedre treningsoppfølging av funksjonshemmede spillere i klubben.

STOR samling for funksjonshemmede i regi av NBTF
Vi har allerede arrangert en STOR-samling (mai) og vi har planer om en ny i november. Det er naturlig at spillerne som deltar der også har deltatt og deltar regelmessig på de regionale samlingene før de deltar på en slik forbundssamling. Vi håper dere også bidrar til at dette skjer. Regionene mottar økonomisk støtte for å inkludere funksjonshemmede på regionsssamlingene.

Støtte fra NBTF
Vi ønsker å bidra økonomisk til de ekstra kostnader som måtte påløpe ved at man kanskje bør ha en ekstra trener og/eller sparring for å optimalisere treningen for denne gruppen av spillere. Vi ber klubber som har funksjonshemmede spillere med i regelmessig trening over tid, og som har et behov for ekstra trener, om å søke.
Støtten gjelder ikke til spillere som er med i NBTFs forbundsgruppe av funksjonshemmede spillere.

Utlysning – støtte til trening for funksjonshemmede