Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen

  91

  NIF oppfordrer særforbund og idrettskretser til å sende ut vedlagt informasjonen til underliggende ledd, samt å legge ut informasjon på sine nettsider/sosiale medier. Det gjelder muligheten til å søke om midler til ExtraStiftelsen via NIF.

  Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via NIF til ExtraStiftelsen.

  Legg merke til i utlysningsteksten at NIF oppfordrer idrettslag (det gjelder også idrettsråd/særkretser/regioner) som vil søke på ordningen om å kontakte sitt særforbund eller sin idrettskrets før de henvender seg til NIF. Dette for at særforbund/idrettskrets skal bli informert om prosjekter som «sine» underliggende ledd har lyst til å sette i gang. Særforbundet/idrettskretsen får da mulighet til å gi føringer til underliggende ledd i tråd med strategiplaner, gi dem råd og evt. opplyse om egne eller andre støtteordninger i stedet/ i tillegg. Det holder med muntlig kommunikasjon eller kort epost mellom underliggende ledd og særforbund/idrettskrets for å avklare om de kan søke. Søker opplyser NIF om at ønsket prosjekt er avklart med særforbund/idrettskrets.

  Særforbund og idrettskretser kan også søke via NIF for prosjekter styrt av særforbundet eller idrettskretsen. Dere tar da direkte kontakt med NIF v/ line.hurrod@idrettsforbundet.no.

  Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2019/2020

  Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot utsatte grupper.

  Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med en fysisk sykdom
  • mennesker med psykisk sykdom eller
  • mennesker med lav betalingsevne

  Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år.

  Søknadsfrist 15. februar 2019
  For prosjekter med oppstart høst 2019 er søknadsfristen 15. februar 2019.

  For å bli opprettet som søker må du:

  1. Ta kontakt med sitt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å avklare:
  • om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
  • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig.
  • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

  2. Sende en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen hvor du kort opplyser om:

  • prosjektets bakgrunn
  • prosjektets målsetting
  • prosjektets målgruppe
  • prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets

  3. NIF oppretter eventuelt idrettslaget som søker og du får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. Der må du fylle ut alle opplysninger, samt legge ved en prosjektbeskrivelse og budsjett. Mer informasjon sendes dersom du blir opprettet som søker.

  Les mer her

  ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. juni 2019.

  Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no

  Mvh NIF Informasjon

   

  Fristen går ut: 15.02.2019