Styremøte NBTF lørdag 12.mars 2016.

41

Skrevet av Erik Lindholm
Sted NM Yngre Oppegård

Sak 02/16:  Årsregnskap 2015
Årets resultat ble et underskudd på ca 415.000,-   Budsjettet var et underskudd på kr 560.000,- Dermed ble resultatet ca 145.000 bedre enn budsjettert. Styret vedtok å godkjenne regnskapet.
Sak 03/16: Handlingsplan og budsjett for 2016
Budsjett for 2016 er nå på kr 0,- i årsresultat. Styret ble presentert de siste justeringer for å komme ned til kr 0,- i dette møtet. Styret har vedtatt dette budsjettet. Tingmøtet vedtok at 2016 ikke skulle spise noe mer av egenkapital. Lønnsjustering for de ansatte i 2016 blir 2%. Normalt lønnstillegg for dette NHO-området er 2,4-3%.
Vi nedsatte en komite for å se på oppbygning av regnskapet vårt med fordeling av inntekter og kostnader på de ulike konti. Slik det er i dag er det ikke så lett å sette seg inn i og svært mye må forklares med noter og fargekoder i budsjett-excel. Regnskapets oppbygning er mye oppbygd ut i fra automatisk rapportgenerering på øremerkede midler i NIF-systemet. Komiteen består av Svenn-Erik Nordby, Rune Fredriksen og Erik Lindholm.
Sak 04/16: Hovedterminliste 2016/17
Foreløpig forslag baserer seg på 2 stk NC og sluttspill i desember. Dette er ikke vedtatt enda, men styret ser ut til å ha flertall for denne endringen. Første NC er tenkt allerede i midten av september. Terminlisten er et stort puslespill. NM Junior/Eldre junior legges ganske sent neste sesong for å forlenge sesongen.
Det kan også bemerkes at Ungdomslekene på Lillehammer 2017 vil vi arrangere regionslagsturneringen som normalt har vært i juni i Skien tidligere. Vi satser på at denne turneringen på Lillehammer heretter vil gå annethvert år. Turneringen utgår for 2016.
Sak 05/16: Ny trenerstruktur
Sektor Toppidrett redegjorde for ny planlagt trenerstruktur. Dette skal dekkes innenfor eksisterende budsjett for sektor Toppidrett. Dette ser ut til å gå greit for 2016. For 2017 er det foreløpig ikke inndekking så her må vi se på kostnadssiden og inntektssiden når nytt budsjett legges for 2017. Med dette i bakhodet ønsket styret  allikevel å gi samtykke til å gjennomføre dette da det sportslige aspektet her ser bra ut. Så rett etter styremøtet vil da sektoren iverksette prosessen rundt ansettelser. Styret blir forelagt  stillingsutlysningen før den legges ut.
Ny trenerstruktur blir slik:
Det ansettes en ny hovedtrener for landslag i 100% stilling. Stillingen innebærer  full sportslige myndighet innenfor sektor Toppidretts rammer for alle landslag for funksjonsfriske. Stillingen innebærer selve trenergjerningen for junior og senior-landslag for både damer/herrer. Stillingen skal være mest mulig operativ og administrativ virksomhet skal reduseres til et minimum. Styret påpekte at ny trener må ha som sin stillingsinstruks å ha en del av sitt virke også utenfor Oslo-området.
I tillegg skal det ansettes 2 mindre 25% stillinger. En for minikadett/kadett gutter og en tilsvarende for jenter. Disse vil rapportere til hovedtrener.
Alle stillingene lyses ut på engasjementsbasis, mest sannsynlig 2 eller 3 år.
Sak 06/16: Tildeling støtte Kategori 1 og 2
Sektor Bredde redegjorde for klubbenes rapporter så langt. Alle klubber har nå sendt inn rapporter.
–  noen klubber oppfyller ikke de obligatoriske krav
–  noen klubber oppfyller ikke de tilleggsaktivitetene de har søkt på.
NBTF styre besluttet i dag at vi nå skal være strenge. Oppfyller man ikke krav så gjør man ikke det.  Da skal heller ikke penger for dette utbetales. Fortsetter denne «snille» politikken på dette området så virker det urettferdig på de klubber som ikke har søkt slike midler. Finnes en rimelig forklaring skal det vurderes. Et slikt eksempel er at enkelte bordtennisklubber som inngår i større idrettslag har problemer med medlemsføring slik frittstående klubber kan.
3.1 Statusrapporter fra sektorene
Alle sektorer bortsett fra sektor Marked&Media hadde levert dette i forkant av styret og disse ble gjennomgått.
Følgende ble bemerket:
a) Sektor Bredde&Rekruttering har hatt litt lite aktivitet. 2 byer  i Norge hvor bordtenniskativiteten nå ligger nede og hvor det finnes hall/ressurspersoner  ble diskutert og styret bad sektoren spisse sin innsats her.
b) Styret er ikke fornøyd med årets dekning av VM på våre nettsider. Det manglet forhåndsreportasje og spillerpresentasjon i forkant av VM og det tok noen dager ut i mesterskapet før det forelå artikler.  Slutten av mesterskapet var meget bra dekket.  Sektoransvarlig fikk ikke redegjort for dette på dagens styre da han ikke fikk deltatt.
c) Hoveddelen ble satt av til sektor Arrangement. De redegjorde for sine endringsforslag til representasjon og konkurransebestemmelsene. Ingenting ble stemt over i dag, kun redegjort for,  samt  å «lodde stemningen» i styret for endringsforslagene.

1) kun 2 stk NC pluss at begge inkl NCfinalen spilles før nyttår.
Her ble det ingen diskusjon og styret virker enige her

2) NM Senior kun for norske statsborgere.
Dette forslaget har sektoren trukket tilbake før  styremøtet fordi forrige sesongs innstramming bør holde. Da økte styret kravet til «norsk spiller» fra 3 til 5 år botid i Norge.

3) Enklere å komme i spill i seriespillet for personer som flytter til Norge i følge Folkeregistreret.  Sektoren ønsker at disse skal kunne spille umiddelbart bare de er registrert inn i rankingsystemet før spillestart.  Dette er spillerens/klubbens ansvar ovenfor rankingkomiteen.  Disse spillere vil da ikke regnes som «utenlandske spillere» mhp endringsforslaget nedenfor. Vi slutter heretter med innrapportering av spillere med datofrist for det. Det blir en utfordring med å sjekke at en flytting er fiktiv, f.eks svenske spillere som har bostedsadresse både i Sverige og Norge. Sektoren ser mer på den problemstillingen.
styret var positive til dette, men det ble litt diskusjon rundt fiktiv flytting

3) Forslag til å ha maksimalt kun 1 spiller på serielaget pr kamp som ikke er norsk statsborger, ikke «Norsk spiller» og heller ikke bostedsadresse i Norge.
Her ble det mer het debatt og foreløpig ser det ut til at det er et lite flertall i styret for endringen. Det ble påpekt at noen klubber da vil få problemer med å stille lag. Argumenter for/mot dette er mye de samme som dere kan lese om på våre Facebooksider.

Slik er saksgang videre på endringsforslag som styret samt landets klubber skal forholde seg til:
15.mars 2016: Utsending til klubber og regioner med oppfordring til å sende inn ønskede endringsforslag
15.april 2016: Frist for innsending av forslag
20. april 2016: Innkomne forslag legges ut på høring og oversendes Lovkomiteen
10.mai 2016: Frist på høring
30.mai 2016: styret  behandler endringsforslagene og gjør vedtak
innen 1.juli 2016: Offentliggjøring av vedtak

Sak 3.2: Regionalisering
Spørreskjemaer er nå sendt ut til sektorene i forbindelse med evaluering av dagens sektorinndeling og arbeid. Dette er grunnlag for regionsledermøtet 21.mai 2016. Region Øst og region Nord har besvart dette. De 3 øvrige regioner purres opp.

Sak 3.3: Netu Veterans 8-10. april
Stevnet er rute. Fjell/Heros gjør her et meget godt arbeid.

Sak 3.4 Nordeuropeisk Mesterskap 20-22 mai 2016
Hele 9 land har meldt fra at de deltar. Ikke sikkert alle kan stille både herre og damelag.

Sak 3.6: Lånesaken til Eiker BTK.
Rune Fredriksen er ny nestleder i klubben og samtidig styremedlem i NBTF.  Han sier at videre saksgang er at NBTF sender faktura som normalt til Eiker så vil klubben ta opp til vurdering om det er grunnlag for å ta et møte med NBTF (Wertebach/Lindholm).

Sak 3.7: ETTU Youth Top 10 i 2018
ETTU spør oss om vi er interesserte i å arrangere et slikt stevne i 2018. Vi vil da få friplass for noen  av våre egne spillere her.
Foreløpig usikre beregninger her tyder på et lite underskudd på et slikt arrangement ca 30.000. En del utgifter betales av ETTU.
Styret var positive til dette. Sektor Arrangement sammen med Svenn-Erik Nordby fikk mandat til å beslutte om vi skal søke dette eller ikke. Vi satser på å gi en tilbakemelding til ETTU om vi er interesserte eller ikke innen 10.april 2016. Selve den formelle søknadsfristen er senere. Signaler tyder på at hvis vi søker og søknaden ser bra ut så får vi dette arrangementet.
Vi diskuterte også hvilke klubber som kunne arrangere dette, hvilke byer som kunne være aktuelle og slikt. Mest sannsynlig er Fornebu mest aktuell, men her er vi åpne for forslag. F.eks samarbeidsprosjekt mellom klubber i arrangementet er en tanke. Det bør vurderes forbundssamlinger og annet i sammenheng med arrangementet slik at flest mulig at våre yngre spillere får overvært dette og sett nivået på de beste i Europa i yngre årsklasser

Sak 4.1 Rapport fra President
Det er sendt ut litt informasjon til styret/komiteer med oppfordring om å tenke økonomi i aktiviteter. Der det er mulig bør det vurderes telefonmøter  for å begrense kilometergodtgjørelser og overnattingskostnader.

Sak 4.2 Rapport fra GenSekr
Særforbundsalliansen hvor  Svenn-Erik Nordby er aktiv i har inngått en avtale med Ullevål Media Center om å streame diverse NM arrangement  for idretter som normalt ikke får så stor eksponering. Kommende NM i Molde vil få 2-3 timer streaming fra søndagen.
Dagbladet-TV vil da være koblet opp mot dette.
Dette er glimrende reklame for sporten vår.

Neste styremøte
Neste styremøte ble vedtatt  å være tirsdag 19/4-2016 kl 20:30-22:00. Det blir telefonmøte. Deretter blir det et fysisk møte mandag 30.mai 2016 kl 17 på Ullevål.