Strategimøte «Hvordan bli flere bordtennisspillere?»

544

Tekst  Kevin Johansen
Foto   Ghassan Chaer

Lørdag 26. oktober 2019 arrangerte Norges Bordtennisforbund idedugnad om hvordan vi skal få flere til å spille bordtennis i Norge. Dette er ei oppfølging av signalene fra nyvalgt president på tinget i Bodø -Christian Ibenfeldt, om at man nå skulle arbeide mer strategisk målrettet for å styrke norsk bordtennis.

Tolv ressurspersoner deltok på møtet på Ullevål denne lørdagen. Gen.sek. Svenn-Erik Nordby gikk gjennom en situasjonsanalyse om hvor norsk bordtennis står i dag. Her ser vi at medlemstallet har ligget stabilt på rundt 5000 mens det langsiktige målet til NBTF er 6000 medlemmer.

I strategien som nå utarbeides vil det jobbes for å starte flere bordtennisgrupper i idrettslag der de allerede har støttefunksjoner og økonomi for å hjelpe aktiviteten i gang. Det vil også arbeides direkte opp mot tidligere aktive ressurspersoner for å skape flere klubber.

Strategien går videre ut på at det skal fokuseres mer på å utvikle flere bordtennisarenaer gjennom å få på plass nye haller samt å inkludere uorganiserte bordtennisspillere i høyere grad. Det siste er et stort ubenyttet potensiale etter at det har vært plassert ut et betydelig antall utebord rundt omkring de siste årene.
NBTF vil styrke trenerutviklingen gjennom kompetanseheving og sikre bedre mottaksapparat i klubbene. I tillegg ønskes det å skape vennskapsklubber som kan hjelpe mindre klubber og klubber i oppstartsfasen for å komme over den mest kritiske fasen for å starte en klubb.

Jentebordtennisen vil bli forsøkt hjulpet fram og det vil ses på nye former for å arrangere turneringer samt å tilby individuelt seriespill i alle regioner. I dette arbeidet vil sosiale medier være viktig for å møte barn og unge på deres arenaer.

I modellen som foreslås vil regionene få større betydning og det vil foreslås å tilby midler til regionsoppgavene slik at arbeidet kan profesjonaliseres i større grad.

President Christian Ibenfeldt syns dette var positive og spennende tanker som vil diskuteres grundig på neste styremøte. Deretter vil det gis informasjon om veien videre og det planlegges utvidete regionsledermøter der nesten fulltallige styrer i regionene inviteres til Ullevål for strategiarbeid.