Stord BTK og Laksevåg BTK sidestilles som seriemester for sesongen 2019/2020

252

Forbundsstyret har hatt sluttspillsaken oppe til behandling gjentatt ganger siden 26. mars.
I sitt styremøte 5. mai behandlet styret saken på nytt. Nedenfor følger styrets vurderinger i saken og vedtak.

Styresak 11/20, 26. mars som ble avsluttet i styremøte 5. mai

Bakgrunn og behandling
Et enstemmig styre vedtok, i samråd med finalistene, å avlyse sluttspillfinalen grunnet koronasituasjonen. Styret vedtok samtidig at pengepremiene skulle deles mellom finalistene, Laksevåg BTK og Stord BTK, men at ingen pokaler eller medaljer skulle deles ut. Med dette mente styret at ingen av lagene vant sluttspillet. Styret fant det ikke riktig å utnevne to vinnere. Alternativet ville etter styrets mening, være å ikke ha noen vinner i Stigaligaen i år. Ettersom det ikke kunne kåres en ordinær seriemester etter regelverket, mente imidlertid flertallet i styret at Laksevåg kunne fremheves litt ekstra som suveren Grunnseriemester denne sesongen, og at de derfor kunne kalles seriemester.

Vedtaket ble påklaget av Stord BTK i e-post 31. mars.

NBTF behandlet derfor Stord BTKs klage som en begjæring om omgjøring av vedtak, dvs at styret i møte 1. april tok en ny vurdering av vedtaket på grunnlag av de anførsler Stord BTK fremmet. Det er ingen bestemmelser i vårt reglement som regulerer en slik situasjon, og styret mente at reglementet ikke satte forbud mot å utnevne en seriemester basert på grunnserien når vi ikke kunne kåre en seriemester på ordinært vis. Ref NBTFs Konkurransebestemmelser pkt 1.1.4.3 Øvrig myndighet:
NBTF skal håndheve bestemmelsene i NBTFs konkurransereglement. I alle situasjoner bortsett fra under konkurranse, kan NBTF fatte av¬gjørelser i spørsmål som ikke er dekket i NBTFs konkurransereglement.
Stords klage ble derfor ikke tatt til følge.

Stord klaget deretter saken inn til Disiplinær- og Sanksjonsutvalget (DSU).
Normalt har ingen tingvalgte organer adgang til å overprøve et styrevedtak, jf. også bekreftelse av jurist i NIF. NIF sitat: «Normalt har ikke noen tingvalgte organer adgang til å overprøve et styrevedtak, og dersom det er misnøye med et styrevedtak er dette noe som i så fall må bringes inn som en sak på særforbundstinget.» I sitt brev av 15. april til Stord BTK og NBTF skriver DSU: Sitat: «Disiplinær- og sanksjonskomiteen skal etter § 5-4 behandle saker der man påklager administrative avgjørelser vedrørende Konkurransereglementet og Representasjonsreglementet. Saken gjelder Konkurransereglementet, men er et styrevedtak og ikke en administrativ avgjørelse.»

DSU oversendte derfor saken til Kontrollkomiteen (KK). KK har imidlertid heller ikke mandat til å overprøve styrets beslutninger. I sitt brev av 21. april til Stord BTK og NBTF uttaler KK: KK sitat: «Det er komiteens oppfatning at siden det ikke finnes noe i konkurransereglementet som tar høyde for denne situasjonen er det korrekt saksbehandling at NBTFs styre tar en beslutning»

Selv om DSU og KK ikke har mandat til å behandle saken, har de likevel kommet med synspunkter og merknader som påvirker saken. DSU og KK er enig i at NBTFs reglement ikke sier noe om kåring av seriemester i tilfellet der sluttspillet blir stoppet. De påpeker imidlertid at regelverket sier noe om hvem som kan kåres som seriemester; det er vinneren av sluttspillet. DSU og KK mener derfor at styret ikke burde utpeke Laksevåg som seriemester basert på Grunnserien. De har videre uttalt at når to semifinaler er avviklet og vi har to finalister, må finalistene sidestilles resultatmessig i en utnevnelse av seriemester. Dette innebærer én av to mulige løsninger: i) Ingen seriemester denne sesongen; ii) Delt seriemesterskap mellom finalistene Stord og Laksevåg.

Vedtak
Misnøye med et styrevedtak kan bringes inn som en sak på særforbundstinget, men styret i NBTF ønsker nå ro i denne saken. Styret har oppfattet det slik at både Laksevåg og Stord vil være fornøyd dersom begge kåres til seriemestere 2019/2020. Selv om styret finner det teknisk sett mest riktig å si at vi ikke har noen vinner i år, er dette et resultat de fleste trolig ikke ønsker. Forbundsstyret besluttet derfor i sitt møte 5. mai å gjøre om tidligere vedtak og således sidestille begge lag, Stord BTK og Laksevåg BTK, som seriemestere 2019/2020.