Status bredde og utvikling

272

Status bredde og utvikling

For å gi et innblikk i sektor bredde og utvikling vil vi publisere noen artikler fra vår sektor. Første artikkel dreier seg mye om økonomi, som legger mye av rammene for aktiviteten i denne sektoren.

Sektoren består av Rune Fredriksen, Mona Løkås, Jonas Flåøien og Gro Laila Bye. Generalsekretær er også bidragsyter i arbeidet.

Vår visjon er «flere og bedre bordtennisspillere ved å rekruttere, utvikle og beholde.» Vi har et mål om å bli 6000 medlemmer og 150 klubber. Ved siste offisielle rapportering var vi 119 klubber og 5 275 medlemmer.

Resultatmål for perioden fram til neste forbundsting er følgende:

– Utdanne 100 nye klubbtrenere per år

– Øke antall medlemmer i kat. 1 og kat. 2 klubber med minimum 20 medlemmer per år

– Opprette nye klubber i alle tre fokusområdene per region

– Gjennomføre klubbutviklingsprosess i 30 klubber utenom kat.1 og kat. 2

– Antall juniorlisenser dobles

Økonomi

Vedtatt langtidsbudsjett fra sist ting gir sektoren en ramme på kr 2 200 000,- for 2016 og 2017. Styrets vedtak i budsjett for 2016 har en ramme på kr 1 664 500,- i utgifter og kr 10 000,- i inntekter.

NBTF mottar post 3- midler fra idrettsforbundet. Idrettsforbundet igjen mottar disse midlene i støtte fra departementet. Disse midlene skal i følge departementet sikre aktivitetstiltak for barn, ungdom og breddeidrett slik at flere rekrutteres. Midlene skal bidra til lokale aktivitetstilbud for målgruppene (barn, ungdom, idrettslag). Disse midlene er en svært viktig inntektskilde for NBTF. Dessverre har vi en negativ utvikling på størrelsen på tilskuddet.

For 2016 har vi budsjettert med kr 1,8 mill i post 3- midler. Kr 270 000,- av disse er øremerket funksjonshemmede. Prognosene fra NIF viser at NBTF vil motta litt over 1,4 millioner i post 3- midler fra 2017, altså en kraftig nedgang. Hovedgrunnene til nedgangen i tilskuddet skyldes manglende aktivitetsutvikling (vi blir ikke flere).

Følgende fire hovedkategorier beregnes tilskuddet ut fra: – aktivitetsomfang – aktivitetsutvikling – kompetanseutvikling – kvalitet og verdigrunnlag

Kriteriene for tildeling av disse midlene er: – styrking av idrettslige aktiviteter og kompetanse i idrettslag – økt rekruttering i idrettslag – legge til rette for at ungdom fortsetter lenger i idrettslagene – barn og ungdom er prioriterte målgrupper – trener- og lederutvikling, aktivitetsutvikling og klubbutvikling er innsatsområder som skal vektlegges

Av post 3 midlene benytter vi kr 49 000,- i sektor arrangement. Dette er primært dommerkurs. På toppidrettssektoren bruker vi netto kr 72 500,- av post 3 midlene. Utgiftene er kr 162 500,-, mens inntekter gjennom egenandeler er på kr 90 000,-. Det er til junior- og kadettsamlinger. Sektor organisasjon bruker kr 400 000,- av post 3- midlene på lønn til generalsekretær.

Hovedposter fordeling av post 3 midler er dermed:

– Lønn kr 962 000,-

– Kategori 1 og 2 klubber kr 360 000,-

– «Regionalt utviklingsprosjekt» kr 100 000,-

– Toppidrett kr 72 500,-

– Annet (trenerutd, dommerkurs o.l.) kr 137 000,-

– SUM kr 1 631 500,-

Sektor bredde og utvikling eksklusiv funksjonshemmede har et budsjett i 2016 på kr 1 159 000,-. Alle disse midlene tas fra post 3- tildelingen til NBTF. Av dette beløpet går kr 562 000,- til lønn til ansatte i administrasjonen. Etter lønn sitter vi igjen med kr 597 000,- i disponible midler som ikke er bundet opp i faste utgifter. Kr 360 000,- av disse igjen er avsatt til kategori 1 og kategori 2 klubber som tildeles etter søknader og rapporter fra de klubbene dette gjelder. Restbeløp på kr 237 000,- går til andre typer tiltak (trenerutdanning, klubbutvikling o.l.) innenfor sektor bredde og utvikling. Av disse midlene er ca kr 100 000,- tenkt brukt til et nytt prosjekt som har som fokus på å skape mer aktivitet i eksisterende klubber og nye klubber i folketette områder. I første omgang ser vi på muligheter for å gjøre noe i Østfold og Stavanger- området. Dette tema kommer vi tilbake til i senere artikkel.

Hovedposter økonomi for bredde og utvikling er dermed:

– Lønn kr 562 000,-

– Kategori 1 og 2 kr 360 000,-

– «Regionalt utviklingsprosjekt» kr 100 000,-

– Andre tiltak kr 137 000,-

– SUM kr 1 159 000,-

Vi håper dette gir et innblikk i hvordan penger kommer inn til NBTF for bruk på bredde, og hvordan pengene brukes. Kom gjerne med kommentarer og innspill på dette på vår Facebook side «bordtennis bredde diskusjon». Vi tar gladelig imot både ris og ros, stort og smått.

Neste innlegg vil handle om stevne 10-eren, klubbutvikling og kategori 1 og 2- klubber. Vi vil også ta for oss litt om klubber som ikke er kategori 1 og 2- klubber.

Mvh

Sektor bredde og utvikling