SAKSPAPIRER for årsmøte i Region Vest, tirsdag 11.august kl.1800, Idrettens Hus Brann Stadion.

164

Bordtenniskrets Vest                                                                                                                                                                Bergen, 4 august 2020.

Saksliste til regionsting i Bordtenniskrets Vest 2020.

Møtested:                Idrettens Hus, Brann stadion, Møterom A, 2 etasje.

Dato:                         Tirsdag 11 august 2020.

Tidspunkt                Kl. 18.00.

SAKSLISTE.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll.
 4. Behandle årsmelding.
 5. Behandle revidert regnskap.            (Revisors beretning foreligger til møte)
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.

8  Vedta budsjett.                                            (Ført i pennen av leder, ikke styrebehandlet)

 1. Valg
 2. a)Leder og nest leder.
 3. b)4 styremedlemmer og 2 vara medlemmer.
 4. c)kontrollkomite, 2 medlemmer
 5. d)Valgkomite med leder og 1 medlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samles. Deretter velges varamedlemmer samles.

Ved skriftlig valg vil rekkefølge avgjøres i forhold til stemmetall.

VALG skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Delegat liste, NBTF region vest ting.

NBTF region vest styre.

 1. Anders Hovden
 2. Otto Hatlebakk
 3. Jack Feng
 4. Sverre Valderhaug
 5. Kristian Magnussen

Bergen HIL

 1. Gunnar Christiansen
 2. Thomas Sætre

Laksevåg Btk

 1. Louis Betancor
 2. Regina Stevens
 3. Kim-Erling Bolstad-Larssen

Hardanger Btk

 1. Håvard Markhus

Stord Btk

 1. Kristoffer L. Aasheim
 2. Mia Lygre
 3. Atle Irgens

Leirvik Btk

14 Nils A. Stuve

 

Fjell-Kameraterne IL

 1. Andreas Berggreen
 2. Hans Erik Johansson
 3. Tone H. Holm

Spkl Heros

 1. Odd Monsen
 2. Rigmor Sørensen
 3. Gunnar Wedøe

Stavanger Btk

 1. Erland Yildiz
 2. Tove Fagerland

Følgende ønsker å være med om det blir en digital løsning. Region styret kan ikke få til en slik løsning. Da må andre bidra.

Randaberg Btk

 1. Ragnar Leffmann

Lura Btg

 1. Roy Høyland

Rosseland Btg

 1. Jørn L. Martinsen

Haugesund Btk

 1. Ronny Junger

 

 1. Behandle årsmelding.

 

 

Årsmelding

Bordtenniskrets Vest

2019 / 2020

 

Styret har bestått av følgende:

 

Leder:                         Anders Hovden, Laksevåg

Nestleder:                   Don Alexander, Heros, Trakk seg høsten 2019.

Styremedlem:             Otto Hatlebakk, Laksevåg Btk

Styremedlem:             Iselinn Stuve, Hardanger Btk

Styremedlem:             Sverre Valderhaug, Bergen HIL

Styremedlem:             Jack Feng, Hardanger Btk

1.varamedlem:           Kristian Magnussen, Stord Btk

2.varamedlem:           Gina Hundven, Laksevåg Btk

 

Valgkomité:               Gunnar Christiansen og Atle Irgens.

 

Revisorer:                   Andreas Berggreen, Fjell.

 

Styrets arbeid

Noe kontakt har det vært mellom leder og resten av styret i løpet av perioden på telefon og mail. Vi har hatt ett styremøte i løpet av perioden.

Økonomi

Regionen har fortsatt god økonomi grunnet oppsparte automatinntekter.

Rekruttering

Mange av klubbene i regionen har bedre utvikling med rekruttering. Det har vært mange stevnetilbud i vår region, der de fleste klubber har arrangert minst ett stevne.

Arrangement

Laksevåg har arrangert NC i november 2019.

Ellers så arrangeres de mange «små» stevner. Vi har ikke prioritert regions cup. Blir heller åpne stevner.

KM er arrangert i Hordaland i 2019.

Det har vært arrangert KM/RM for veteraner i romjulen på Stord for noen få deltakere. Bør vi se på tidspunktet slik flere har ytret ønske om?

Dette viser at vi har mange gode stevnearrangører i vår region.

Seriespill har det også blitt avviklet i år også. 4. div i både Hordaland og Rogaland.

Internettside

Regionen har egen internettside som er integrert i NBTF si webside. Betraktelig bedre informasjon på denne siden siste sesong.

Sportslig utvikling sesongen 2019/2020.

 Seriespill.

Eliteserien/Stigaligaen

1 Laksevåg

1.Stord

Finalen ble avlyst. NBTF`s styre besluttet at begge klubber skulle på tittelen sluttspillmester.

1.divisjon

 1. Spkl Heros

2.divisjon avd. A

 1. Spkl Heros 2

3.divisjon avd. E

1 Stavanger Btk

 

 

NM, disse har tatt gull for klubber i region vest 2019/2020:

Herrer Lag, Laksevåg Btk (Wang Bing, Christian Ibenfeldt, Jimmy Ojakangas, Fredrik Meringdal)

Herrer single, Jimmy Ojakangas, Laksevåg.

Para, åpen dobbel: Thomas Sætre, BHIL (Andreas Aulie, Fokus)

Para Sittende, Tommy Urhaug, Veteran

De andre NM ble avlyst pga. Corona.

Regions mestre 2019

Her er det ikke ført inn noe.

De som har resultater får sende til meg så skal jeg ajourføre. Atle kommer med liste.

Innlagte klasser

Kretsmestre Hordaland 2019

Atle og Gunnar kommer med resultatliste for vinnere.

 1. Behandle revidert regnskap.            (Revisors beretning foreligger til møte)

 

 

Bordtenniskrets Vest
Resultatregnskap   bordtennisregion vest 2019
INNTEKTER: 2019 2018 2017
Medlemskontingenter          5 000,00         2 000,00      1 500,00
Tilskudd fra NBTF         16 000,00       16 500,00     18 000,00
Tilskudd idrettskrets         15 628,16       17 664,11     12 590,50
Tiskudd Utvikl.konsulent/klubbtrener       134 851,00      227 139,00   100 000,00 461990,00
Innbetalt egenandeler ved stevne                  –      5 500,00
Startkontingenter 4.-5.divisjon          3 500,00         1 500,00      2 500,00
Andre inntekter         50 000,00                  –      2 560,00
Momskompensasjon                   –         7 544,00      6 483,00
Renteinntekter         10 274,56         9 526,90     10 596,83
Sum inntekter       235 253,72      281 874,01   159 730,33
KOSTNADER:
Møteutgifter          3 600,00         1 932,00      4 135,00
Regionssamlinger       12 526,00     14 301,00
Utviklingskonsulent/trenerutgift       153 624,00      276 766,00     68 162,18    498 552,18
Baller og utstyr                  –      6 400,00
Reiseutgifter/stevnedeltakelse         30 500,00         4 754,00     38 363,00 2754
Klubbtilskudd          8 078,00                  –     12 000,00
Arbeidsgiveravgift         21 660,00       39 024,00               –     60 684,00
Diverse utgifter          3 525,00         3 601,00      2 683,00
Sum kostnader       220 987,00      338 603,00   146 044,18    561 990,18
Resultat før avsetning         14 266,72      (56 728,99)     13 686,15
Avsetning til bord/utstyr til Fysak         50 000,00 0 0
Bruk av avsetning 0 0
Resultat etter avsetning        (35 733,28)      (56 728,99)     13 686,15   -100 000,18
Egenkapital IB       623 998,42      680 727,41   667 041,26
Resultat         14 266,72      (56 728,99)     13 686,15
Egenkapital UB 31.12.       638 265,14      623 998,42   680 727,41
Herav bundet til BT-utstyr til Fysak         50 000,00
Fri egenkapital       588 265,14

 

 

Bordtenniskrets Vest
BALANSE 31.12.2019 31.12.2018
Anleggsmidler
Omløpsmidler:
Tilgodehavende                    –
Bankinnskudd        638 265,14       520 049,52
Sum omløpsmidler        638 265,14       520 049,52
SUM EIENDELER        638 265,14       520 049,52
Egenkapital, fri        588 265,14
Egenkapital bundet (til kjøp til Fysak)         50 000,00
Sum egenkapital        638 265,14       515 801,52
Gjeld                    –           4 248,00
SUM GJELD OG EGENKAPITAL        638 265,14       520 049,52
Styret i Bordtennisregion Vest
Bergen, 2.januar 2020
                Anders Hovden  –  leder Don Alexander – nestleder

 

 

Bordtenniskrets Vest
8.Forslag budsjett 2020
Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett
INNTEKTER: 2019 2019 2020 2021
Medlemskontingenter            5 000,00        4 000,00     4 000,00      4 000,00
Tilskudd fra NBTF           16 000,00      16 500,00   16 500,00     16 500,00
Tilskudd idrettskrets           15 628,16      15 000,00   15 000,00     15 000,00
Innbetalt egenandeler stevne                     –
Tilskudd klubbutvikling         134 851,00    100 000,00              –               –
Startkontingenter 4.-5.divisjon            3 500,00        4 000,00     4 000,00      4 000,00
Andre inntekter           50 000,00
Momskompensasjon                     –      22 000,00   11 000,00     11 000,00
Renteinntekter           10 274,56        9 000,00     9 000,00      9 000,00
Sum inntekter         235 253,72    170 500,00   59 500,00     59 500,00
KOSTNADER:
Møteutgifter            3 600,00        2 000,00 4 000,00 4 000,00
Regionssamlinger      25 000,00 0,00 0,00
Breddetiltak                     –      50 000,00 50 000,00 50 000,00
Tilskudd klubbutvikling         153 624,00    125 000,00
Reiseutgifter/stevnedeltakelse           30 500,00
Arbeidsgiveravgift           21 660,00      20 000,00
Div utgifter            3 525,00        5 000,00 5 500,00 5 500,00
Premier                     –        5 000,00
Sum kostnader         212 909,00    232 000,00   59 500,00     59 500,00
Resultat før bruk av hallfond           14 266,72     -61 500,00 0 0
Avsetning til Fysak 50 000,00 0
Bruk av hallfond 0 0
Resultat etter avs./bruk av hallfond          (35 733,28)     (61 500,00)
Egenkapital IB         623 998,42
Resultat           14 266,72
Egenkapital UB 31.12.         638 265,14
Herav bundet i BT-utstyr til Fysak           50 000,00
Fri egenkapital         588 265,14

 

Bordtennis Region Vest

 1. Behandle innkomne forslag og saker.

 

Forslag til regionstinget den11 august 2020.

Forslag fra Laksevåg Btk

Forslag 1.

Laksevåg Btk

Forslag på regionstinget i vest 2020 fra Laksevåg Btk

 

Debatt/innspill til regionstinget 2020 i Region Vest om regionens arbeid.

 

Hva skal vi i region vest prioritere? Vi gjør en del, men vi må

bli «bedre» innen mange av de «områdene» i oversikten under.

 

Begrunnelse:

Norges Bordtennisforbund har gjennomført flere møter med

regionene  om arbeidsoppgaver til diskusjon i 2019-2020.

NBTF ønsker at årsmøtene i regionene også diskuterer regionens arbeidsoppgaver.

 

Skal vi bli flere og bedre er det viktig at klubbene jobber bedre med

trening av barn og unge.

 

Regionene er tettest på klubbene og noen ledere i Region Vest etterlyser

mer arbeid i Region Vest mot klubbene.

 

Hovedoppgaver for regionene?

Barn og unge først

Flere og bedre spillere

Ivareta frivilligheten i de respektive klubbene

Slutte med sløseriet

 

Her er noen områder vi i Region Vest kan forbedre vårt arbeide i 2020-2021 sesongen:

 

Adm. Regionen

Arrangere årsmøte

i regionen innen 15/8-2020.

Årsberetning med regnskap

legges frem for årsmøtet.

Budsjett/langtidsbudsjett

legges frem for årsmøtet

Arrangere styremøter,

minst to i hver sesong pluss telefonmøter.

Sportslig i regionen

Lavterskeltilbud 

med besøk i klubbene for å kunne motivere barn, trenere og ledere

Seriespill,

4.div. eller singelserier

Bordtennisskole,

aktivitet for barn unge i klubbene august/september og i januar.

Temakvelder og trener kurs for

ledere, trenere og dommere.

Støtte økonomisk trenere

som vil delta på samlinger og kurs.

Samlinger?

 

Informasjon i regionen

Oppdatere regionsiden på NBTF nett og regionens face book 

side med jevne mellomrom.

 

 

Er det sånn i 2019-2020 i noen av regionene i forbindelse med klubb og regions arbeid?

 

En vurdering over regionenes situasjon i dag.

 

Øst Vest Midt Sør Nord
Sportslig i regionen 2019
1.Seriespill, 4.div. eller singelserier 1 1 1
2.Egne singelserier eller lag serier for yngre spillere 0 0 0
3.Regional turneringer/mesterskap 1 1 1
4.Regionale samlinger 1 0 1
5.Temakvelder koordinere, kurs for ledere, trenere, dommere. 1 1 1
6.Sommertrening/sommerleir i regionen 1 1 1
7.Lavterskeltilbud med besøk i klubbene for å 1 1 1
kunne motivere barn, trenere, ledere og
andre i de respektive klubbene.
8.Bordtenniskole, aktivitet for unge i noen av klubbene høst og vår. 1 1 1
9.Rekruttering av nye ledere og trenere. 0 1 1
10.Integrering av våre nye landsmenn i noen klubber. 1 1 1
11.Gjøre tiltak innen paraidretten. 1 1 1
12.Skolemesterskap, lokalt i hver region 0 0 0
13. SFO, besøk med trenere og spillere. 1 0 0
14.Samarbeid med fritidsklubber og bedrifter 0 0 1
Adm. i regionen 2019
1.Arrangere årsmøte i regionen innen 15/8-2020. 0 1 1
2.Arrangere styremøter, minst to i hver sesong pluss telefonmøter. 1 1 1
3.Budsjett/langtidsbudsjett legges frem for årsmøtet 1 1 1
4.Årsberetning på årsmøtet 1 1 1
5.Lage regions kalender. Koordinere terminliste andre stevner/indv. Seriespill, reg.st 1 1 0
6.Regnskap 2019 legges frem på årsmøtet 1 1 1
7. Søknad om midler fra Idrettskretsene. 1 1 1
8.Har/skal regionen behandlet innspill fra NBTF på årsmøtet sendt 1 1 1
Til regionene vedr. Arbeidsoppgaver som kan utføre?
9. Andre søknader om støtte, bingo inntekter 1 1 1
10. Oppstart og hjelp til nye klubber. Tips om miljøer/personer 0 0 0
så kan vi følge opp disse
11. Møte på idrettskretsenes/IKUs årsmøter 1 1 1
12.Arbeide for at det blir flere permanente haller i regionen. 1 1 1
13. Dialog med klubbene, bistå der de trenger «hjelp» 1 0 1
– eventuelt i samarbeid NBTF.
Informasjon fra regionene 2019
1.Bruke regionens nettside i NBTF aktivt 1 1 1
2.Egen Face book side for regionen 0 1 1
3.Informere om styremøter og årsmøte i regionen på nett. 1 1 0
4.Informere om styremøter og årsmøte i regionen ut pr. e-post til klubbene. 1 1 1
5.Budsjett/langtidsbudsjett legges ut offentlig før årsmøtet 1 1 0
6. Årsberetning – regnskap legges ut offentlig før årsmøtet 1 1 1
7.Minst en gang i mnd., informasjon ut til klubbene 0 0 0
via e-post om det som skjer. Legges samtidig ut på regionsiden
slik at flere enn klubbens leder får vite om infoen/aktiviteten.
8.Promotering av bordtennis, annonser i media i regionen 0 0 0
9.Er dette vurdert: Bordtennis ap – kart/GPs over ute bord – kart over klubber 0 0 0
– oversikt over stevner/terminliste i hele landet – all mulig bordtennisinformasjon
kan legges inn. Klubb-apper kan opprettes, regionsapper kan opprettes
10.Digital synliggjøring. Face book og bordtennis.no er kanskje ikke greia. 0 0 1
Andre plattformer som ungdom er inne på må kanskje benyttes?
 Totalt «poeng» for regionene 26 26 27
37 oppgaver en region kan drive på med.  Vi kan nok bli flinkere på de fleste om råder i Region Vest. NORG 2019 Norge 2017
Medlemmer i klubbene 2636 870 427 846 210 4989 5003
Lisenser 592 214 106 172 68 1152 1248
Aktive klubber med lisens spillere, mange klubber har 1-3 lisenser 22 11 9 10 7 59 65

 

Forslag 2.

1)Opprette singelserier for 17-15-13 års spillere

      Det settes opp divisjoner med opp og nedrykk fra gang til gang.

      Regionen setter opp seriene der ranking poeng er en viktig rettesnor.

      Det spille minst en serie før jul og minst en serie etter jul.

 

2)Opprette ungdoms stipend til klubbene i vest som følger:

      12 spillere under 16 år i trening 2 ganger i uken: kr.6000.-

      6 spillere under 16 i trening 2 ganger i uken: kr.3000.-

Det sendes et bilde av spillerne, navneliste og hvilken treningsdager de trener og sted til regionen innen 10.desember. Navnet på hvem som er trener må også med.

Forslag fra Stord Btk

Forslag 3.

I år har me hatt eit prøveår der me lar alle under 1400 poeng gå fritt mellom 4. divisjon og høgare divisjonar utan karanten.  Skal me fortsetja med da ?
I region aust er grensa 1500 poeng

Dette bør vel diskuterast på regionstinget ?

Forslag 4.

Eg foreslår at styret vert valgt for 2 år. Der halvparten erpå valg kvart år. Dette ville gjort det litt meir forutsigbart, og det ville vorte meir kontinuitet i arbeidet. I år ville då halvparten vert valgt for 1 år og resten for 2 år. Deretter er ein inne i ein syklus som garanterar kontinuitet i styrearbeidet.

NIF

Sak 5.

Justering av lovtekst. NIF har kommet med nye basis lovnormer. Vi må justere vår.

Tar bare med punktet om valg. Her er det kommet inn kontrollkomite.

 1. Styre med leder, nestleder, [antall] styremedlem(mer) og [antall] varamedlem(mer).
 2. b) Kontrollutvalg med [antall (minst 2)] medlemmer og [antall (minst 1)] varamedlem(mer).
 3. c) Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
 4. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv.

[14. Engasjere revisor til å revidere særkretsens regnskap.]

 1. Fastsette medlemskontingent. Forslag:

Kr.500 for klubber med lag i seriespill. Samme som tidligere.

 

 1. Valgkomiteen sin innstilling til nytt styre i Region Vest:

Leiar: Anders Hovden, Laksevåg

Nestleiar: Odd Monsen, Heros

Styremedlemer:

Thomas Sætre, Bergen HIL

Jack Feng, Hardanger

Iselinn Stuve, Hardanger

Kristian Magnussen, Stord

Michael Nickel, Stavanger

 

Varamedlemer

 1. vara Sverre Valderhaug, Bergen HIL

2 vara Gina Hundven, Laksevåg

3 vara Otto Hatlebakk, Laksevåg

Viser til forslag om velga halvparten av styret for 2 år og resten for 1 år, me meinar at då bør leiar og nestleiar velgast for ulikt antall år.  Dette kan diskuterast på tinget

Valgkomitteen:

Gunnar Christiansen og Atle Irgens

 

         HOVEDTERMINLISTE 2020/2021
  DATO TYPE  ARRANGEMENT ARRANGØR STED
AUGUST 01.-02      
  08.-09      
  22.-23 RT OSLO CHOKOLADE CUP OSLO BTK KJELSÅS
  22.-23 NT Sommer loopen STORD BTK Stord
29.-30   DOMMERSEMINAR    
SEPTEMBER 05. RT RANKINGSSTEVNE JEVNAKER BTK JEVNAKER
05.-06 RS REGIONSAMLINGER REGIONER
12. RT FJELL CUP FJELL BERGEN
  15.-20. European Individual Championships POLEN WARSZAW
  19.-20 LS SERIEHELG 1    
  26.-27 NT FORNEBU OPEN FORNEBU BTK FORNEBU
26.-27 NT TRONDHEIM OPEN TRONDHEIM BTK TRONDHEIM
26.-27 LS SERIEHELG 2    
  26. RT LAKSEVÅG ÅPNINGSSTEVNE LAKSEVÅG BTK BERGEN
  27.-04 VM ITTF WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS KOREA BUSAN
OKTOBER 10.-11. RC REGIONCUP NR. 1 – REGION ØST FOKUS BTK OSLO
  10.-11. RC REGIONCUP NR. 1 – REGION SØR LIA IL-BTG GRIMSTAD
  10. RC STORD CUP STORD BTK STORD
  10.-11. RC REGIONCUP NR. 1 – REGION MIDT
10.-11. RC REGIONCUP NR. 1 – REGION NORD
10.-11. TD-KURS NBTF
17. RT B-72 CUP B-72 LØRENSKOG
17. RT RANKINGSSTEVNE JEVNAKER BTK JEVNAKER
17. RT TRØNDERSK INDIVIDUELT SERIESPILL TRONDHEIM BTK TRONDHEIM
24.-25. LS SERIEHELG 3
31. RT BERGEN HIL OPEN BERGEN HIL BERGEN
NOVEMBER 07.-08. LS SERIEHELG 4
07. RT TRØNDERSK INDIVIDUELT SERIESPILL TRONDHEIM BTK TRONDHEIM
  14.-15. LS STIGA – LIGAEN 1
14.-15. RS REGIONSAMLINGER REGIONER
  21.-22. LS SERIEHELG 5    
28.-29. NC STIGA NORGESCUP NR 1 OPPEGÅRD IL-BTG OPPEGÅRD
DESEMBER 05. RT TRØNDERSK INDIVIDUELT SERIESPILL TRONDHEIM BTK TRONDHEIM
05. KM KM I AGDER LIA IL-BTG GRIMSTAD
05. KM KM I VESTFOLD OG TELEMARK NOTODDEN BTK NOTODDEN
12.-13. LS SERIEHELG 6    
19.-20. KM KM I OSLO OG AKERSHUS B-72 LØRENSKOG
19.-20. KM KM I VIKEN MODUM BTK MODUM
19.-20. KM KM I TRØNDELAG TRONDHEIM BTK TRONDHEIM
19.-20. KM KM I VESTLAND SP.KLUBBEN HEROS BERGEN
26. RT ROMJULCUPEN JEVNAKER BTK JEVNAKER
JANUAR 02.-03    
06. NT SKAAR CUP KJELSÅS BTK KJELSÅS
09. RT TRØNDERSK INDIVIDUELT SERIESPILL TRONDHEIM BTK TRONDHEIM
09.-10. NT NM BEDRIFT TBIK SKIEN
16.-17. NC STIGA NORGESCUP NR 2 B-72 LØRENSKOG
23.-24. LS STIGA – LIGAEN  2    
23.-24 RT SPAREBANK 1 – CUP 2021 MODUM BTK MODUM
23. RT LAKSEVÅG KRUSET LAKSEVÅG BTK BERGEN
23.-24. RT REGIONSAMLINGER REGIONER
30.-31. LS SERIEHELG 7
FEBRUAR 06.-07. KOBRA ØSTCOM CUP KOBRA BTK CHARLOTTENBERG
  09.-10 MALMØ OPEN SVERIGE MALMØ
  13. RC TRØNDERSK INDIVIDUELT SERIESPILL TRONDHEIM BTK TRONDHEIM
13.-14. RC REGIONCUP NR.2 – REGION SØR EIKER BTK EIKER
13. RC HARDANGEN OPEN HARDANGER BTK NORHEIMSUND
13.-14. RC BODØMESTERSKAP BODØ BTK BODØ
13.-14. RC REGIONCUP NR.2 – REGION ØST HARESTUA IL-BTG HARESTUA
20.-21. LS STIGA – LIGAEN  3
20.-21. RT HAUGESUND OPEN HAUGESUND BTK HAUGESUND
27.-28. LS SERIEHELG 8
MARS 05.-07 NM HOVED NM LAKSEVÅG BTK BERGEN
13. RT TRØNDERSK INDIVIDUELT SERIESPILL TRONDHEIM BTK TRONDHEIM
  13.-14 LS SERIEHELG 9    
20.-21. NC STIGA NORGESCUP NR 3 LAKSEVÅG BTK BERGEN
27.-28. LS STIGA – LIGAEN  4    
31. RT TRONDHEIM PÅSKECUP TRONDHEIM BTK TRONDHEIM
APRIL 01. RT PÅSKECUPEN 2021 JEVNAKER BTK JEVNAKER
  10.-11. RM RM/REGIONCUP NR. 3- REGION VEST BERGEN HIL BERGEN
10.-11. RM RM/REGIONCUP NR. 3- REGION ØST OPPEGÅRD IL-BTG OPPEGÅRD
  10.-11. RM RM/REGIONCUP NR. 3- REGION SØR MODUM BTK MODUM
  10.-11. RM RM/REGIONCUP NR. 3- REGION NORD
  10.-11. RM RM/REGIONCUP NR. 3- REGION MIDT
  13. LS SEMIFINALER STIGA- LIGAEN
  17.-18 NM NM FOR JUNIORER OG E. JUNIORER B-72 LØRENSKOG
  24.-25. NM STIGA NORGESCUPFINALE FOKUS BTK OSLO
  26.-02 VM WORLD VETERANS CHAMPIONSHIPS FRANKRIKE BORDEAUX
MAI 01.-02. LS FINALER STIGA- LIGAEN    
  08.-09. NBTF – TING    
  15.-16. LS KVALIFISERINGSHELG  
15. NT KJELSÅS OPEN LAGTURNERING KJELSÅS BTK KJELSÅS
  21.-24 NT MEGA CUP B-72 LØRENSKOG
  29.-30 NIF – TING
  28.-30   NM FOR YNGRE TRONDHEIM BTK TRONDHEIM
JUNI 05.-06 NT LIA KIXEN LIA IL-BTG GRIMSTAD
  05.-06 NM NM FOR VETERANER SP.KLUBBEN HEROS BERGEN
  12.-13
  19.-20      
  28.-04 EM 2021 EUROPEAN VETERANS CHAMPIONSHIPS UNITED KINGDOM CARDIFF
JULI 03. RT SOMMERCUPEN 2021 JEVNAKER BTK JEVNAKER
  04. NT TRONDHEIM SOMMERLEIRCUP TRONDHEIM BTK TRONDHEIM
  10.-11
  17.-18      
  24.-25
  31.