Oppsummering NBTF styremøte helgen 2.-3 september 2017 i Kragerø

75

Tekst: Erik Lindholm

Denne gangen tok vi møtet på hytta til Olav Haraldseid i Kragerø. Flott hytte, flott vær og gode diskusjoner. Ca 5 timers møte begge dager.
Vi startet med ordinært styremøte. Ikke så mange saker der denne gang.

Her er litt fra det møtet:
Klubb-/regionsutviklingsprosjekt Det forrige styret vedtok å avslutte Kategori 1-2 prosjektet med tilhørende økonomiske støtte. Argumentet for å avlutte er hovedsakelig at man nå ønsker i stedet å bruke midler på klubb-/regionsutviklere. Spisse midlene. I første omgang vil dette skje som 1-årige prosjekter i Bergen, Trondheim og Region Sør, alle med oppstart august 2017, i nært samarbeid med klubber og regioner, og med kr 100 000,- fra NBTF på hvert sted i 2017. Det forventes at disse bidrar økonomisk på minst samme nivå som NBTF og at eventuelt arbeidsgiveransvar ikke tillegges NBTF. Vi regner med at dette også fortsetter i 2018 og 2019 og evt lenger, men vedtas altså som 1-årige avtaler i første omgang.

Status i de tre prosjektene er pr i dag denne:
Bergen: Klubbene har hatt flere møter og blitt enige om et arbeidsinnhold, ukeplan og en utlysning. Regionen sammen med klubbene har nå engasjert Alexander Yefremov som begynner 11. september.
Region Sør: Der er det et nyvalgt styre som vi nå skal samarbeide med og utvikle en handlingsplan for regionen. De hadde styremøte 13. juni og saken sto på sakslista. De sendte ut et brev før ferien og gen.sek har fulgt opp dette. Vi har nå fått tilbakemeldinger fra 5 klubber som ønsker regelmessig besøk av trener og kompetanseheving og/eller utvikling av trenere i egen klubb, Vi arbeider nå med en økonomisk modell og oversikt over aktuelle treningsdager. Ut fra dette vil vi lage en handlingsplan og engasjere trenere som kan utføre oppdraget.
Vikåsen BTK: Der har vi mottatt søknad og de har inngått avtale med Ferenc Horvat som trener. Det skal også utvikles en plan for hvordan klubben med vår støtte kan ta et klubbutviklingsansvar ut over egen klubb i midt-Norge.

Regionsledermøte 2018
Vi skal, iht NBTFs lov avholde Regionsledermøte det året det ikke er Ting. Gen.sek har foreslått at dette møtet i 2018 legges til Halmstad under VM. Sektor organisasjon bør starte arbeidet med å lage et godt innhold i dette møtet, som gir oss muligheten til å være samlet over flere dager.
Gen.sek har allerede bestilt 12 rom på et egnet sted ca 10 min fra sentrum for perioden 3.-6. mai

Rapport fra president
Presidenten informerte om aktuelle saker. Litt rundt det at ITTF ønsker feedback fra oss på strategiske planer.

4.2 Rapport fra Gen.sek
Medisinsk beredskap – høring på nye retningslinjer fra NIF. Vi gikk litt igjennom dette. Et utvalg i NIF skal nå se på evt skjerping på regler rundt arrangement med bla en medisinsk ansvarlig som påkrevd.

Resten av møtet var et arbeidsmøte
Som tidligere styrer så starter vi også med å lage en handlingsplan for de neste 2 år. Dette består i såkalt one-page strategi/målsettings ark. Deretter skal dette fylles opp med handlingsplaner for å vite hvordan vi skal nå disse målene. Dette ble gjort sektor for sektor slik at hele styret er omforent med hva vi ønsker å få til de neste 2 år.
Arbeidet er ikke ferdig. De sektoransvarlige tar disse første utkastene inn i sine sektormøter og holder resten av styret oppdatert på status etter hvert ut over høsten.

Utfordringer som må tas spesielt alvorlig fordi de påvirker våre årlige tilskudd fra NIF:
– Medlemstall (hvordan øke medlemstallet på kort og lang sikt?)
– Kurs og kompetansetiltak (høyt trykk fra NIF på gjennomføring og rapportering av kurs)
– Verdispørsmål (antidoping, her skal vi nå lage en plan i samarbeid med Anti Doping Norge)
– Ungdomsprosjekter
– Det pågår viktige prosesser mht omlegging av modellene for Post 2 og 3, som må følges opp

Styret vedtok følgende oppfølging og aksjonspunkter:
a) Gen.sek sender oppdatert/renskrevet OnePage Plan til styret
b) Presidenten oppdaterer OnePage med aktuelle punkter fra Tingdebatt, NBTF 2020
c) Sektoransvarlige oppdaterer OnePage Plan og kvalitetssikrer innhold. Løpende arbeid utover.
d) Sektoransvarlige begynner arbeidet med Handlingsplan med konkrete tiltak basert på mål og strategier fra OnePage Planen. Bruk gjerne samme oppsett som Toppidretten hadde i forrige periode, men lag en kolonne der det henvises til prosjektnummer i budsjett/regnskap.
e) Gen-sek iverksetter følgende tiltak:
«Bordtennisskolen». Målgruppe barn 8-12 år. 20 klubber à kr 10000,-  Streamingkurs Instruktørkorps og Klubbtrenerutdanning