Oppsummering fra styremøte NBTF fredag 7.desember 2018

387

Styremøte varte fra kl 16 – 21:30 og foregikk på Ullevål.

Tekst: Erik Lindholm

Sak 29/18 Premiering av lisensrekord
Vi har allerede elementet mht antall lisenser med i kriteriene for «Årets Breddeklubb», men vi ønsket også å belønne klubber som setter historiske lisensrekorder med kr 5.000,- Denne gangen var det 2 klubber: Fokus med 107 og B-72 med 106. Gammel rekord var 105. Klubbene deler premien med hhv 3.000,- og 2.000,-

Styrevedtak: Vedtatt. Prisene er allerede utdelt.

Sak 30/18 Rapport Post 3 til NIF
Dette har blitt et spesielt tema den siste tiden fordi Riksrevisjonen i utgangspunktet påpekte mangler i Kulturdepartementet på kontroll av at disse midlene ble brukt etter intensjonen i NIF. VG har hatt sak på dette og Norges Bordtennisforbund ble hengt ut fordi VG var blitt tipset av folk i vårt eget miljø. Vi hadde vårt årlige møte med NIF 29.11. Vi fikk bare gode tilbakemeldinger på rapporten. Bruk av lønnsmidler var også helt i orden. NIF har altså nå sagt at måten vi håndterer dette på er klart innenfor de premissene og intensjonene NIF har satt overfor NBTF og andre særforbund.

Styrevedtak: Styret vil som vanlig informere om regnskap og detaljer omkring dette på Tinget i 2019. Både for å forklare mer i detalj hvordan midlene blir brukt og for å åpne opp for spørsmål og diskusjon rundt temaet.

Sak 31/18 Plan og budsjett 2019
Vi startet med å gå igjennom driftsregnskap for 2018 pr 1.nov. Dette danner et bra grunnlag for å se fersk pengebruk og inntektsflyt.

Budsjett for 2019.
Styret vedtok et foreløpig budsjett for 2019. Det er som vanlig stor usikkerhet til Post-2 (til sentral adm) og Post-3 (breddeaktivitet). Beløpene vil være klare og budsjettet justert til Tingmøtet, men dessverre ikke særlig før den tid. Signaler tyder på at vi må forvente noe lavere tilskudd. Dette skyldes bl.a det faktum at ca 90 mill mer enn før vil gå til Grasrotandelen.

Styrevedtak: Foreløpig budsjett 2019 ble vedtatt. Gen.sek utarbeider justert budsjett når eksakte tall foreligger fra NIF.

Sak 32/18 Utviklingsprosjekter VI stiftelsen – Olympiatoppen
Gen.sek sammen med Jan Bergersen har laget en søknad om Utviklingsprosjekter som ble sendt OLT 1.12.2018.

Styrevedtak: Søknad vedtatt og tas til etterretning

Sak 33/18 Søknad om midler fra OLT 2019
Vi har søkt OLT om midler iht budsjett. Rett i forkant av styremøtet i dag hadde Nordby/Paulsen/Bergersen/Ibenfeldt møte med Olympiatoppen med bla Tore Øvrebø, Hanne Haugland og Marit Breivik. Et konstruktivt møte med gode føringer for videre samarbeid. Både funksjonsfriske og funksjonshemmede var tema mhp oppfølgning og økonomi.

Styrevedtak: Søknad vedtatt og tas til etterretning

Sak 34/18 Nominering av spillere til Idrettsgalla 2018
Vi har nominert Tommy Urhaug og Aida Dalen til priser som beste funksjonshemmede utøver i sin klasse. Dessuten nominert Merete Tveiten til lokal idrettsgalla i Telemark. Ibenfeldt representerer NBTF på årets Idrettsgalla som vil foregå i Stavanger.

Styrevedtak: Innstillinger vedtatt og tas til etterretning

Sak 35/18 Ny anleggspolitikk i NIF
NIF har utarbeidet et forslag til ny anleggspolitikk som nå er ute til høring, med svarfrist 17.12.2018. Det er bred enighet om at det er behov utarbeidelse av en felles strategi – slik at man kan sikre tilstrekkelig anlegg av rett type i god balanse regionalt og nasjonalt. Det er flere interessante forslag i dette dokumentet som ivaretar de innspill vi har hatt siden Idrettstinget i 2015. Gen.sek hadde et møte med styremedlem i NIF 28.11 om dette tema. Gen sek har laget et utkast til svar på høringen.

Styrevedtak: Gen.sek sitt forslag til svar til NIF ble vedtatt. Gen.Sek sender det.

Sak 36/18 Modernisering av norsk idrett
Målsettingen med moderniseringsprosessen er å sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon. Organisasjonen ligger i etterkant i utviklingen på flere områder. Måloppnåelse vil derfor trolig kreve radikale tiltak på flere områder. Når de nye offentlige storkommunene og fylkene etableres så bør vi også tilpasse oss dette.

Våren 2019 sees det nærmere på samarbeidsformer mellom særforbund. Målsettingen om sammenslåing av særforbund er forlatt.

Styrevedtak: Gen.sek har laget forslag til tilsvar til NIF på det vi skal svare ut så langt i prosessen. Dette ble godkjent på dagens møte og sendes.

3.1 Statusrapport fra sektorene
Hver sektor har inn til styremøtet levert rapport på hva som er utført, hva som skal utføres den nærmest tid fremover samt evt utfordringer. Vi tok for oss sektor for sektor og hørte om noen hadde kommentarer. Dessuten har hver sektor 2 spissede hovedmålsetninger hvorav 1 skal være: «Hvordan skal vi bli FLERE». Hver sektor skal i disse gjennomgangene svare ut status på disse 2 satsningsområdene.
Kan nevne et par punkter fra gjennomgangen.
a)
Sektor Bredde er godt i gang med «Jenteprosjektet». Her er det bevilget penger til de klubber som gjør tiltak for å få flere yngre jenter inn i sporten vår. Disse prosjektene vil også kunne bidra indirekte til at flere gutter under 11 år kommer inn. 11-årsklassene i STIGA 11’n er nemlig 1 av satsningsområdene også til sektor Arrangement.
b)
Reforhandlet kontrakt med Rallarkraft med lavere innslagspunkt på antall kunder vi skaffer før bonus slår til.
c)
Sektor Toppidrett har tatt grep på sine spissingspunkter med coaching/kvalitet på sentertreningene samt disiplin/krav til våre landslagsutøvere.

Styrevedtak: Alle sektorer jobber videre med sine med fokus på prioriterte områder.

3.2 Gjensidige stiftelsen — og LNU – prosjekt for unge funksjonshemmede
Prosjektet går i korthet ut på å rekruttere unge funksjonshemmede til bordtennis i samarbeid med rehabiliteringssentre og sykehus. Søknaden til Gjensidigestiftelsen ble innvilget med kr 130 000,-. Jan Bergersen følger opp dette prosjektet, som skal avsluttes og rapporteres i innen 31. mars 2019.

3.3 Sparebankstiftelsen DNB
Prosjektet inneholder følgende fire prosjekter:
Prosjekt 1:
Klubbutvikling og nyetableringer – Etablere bordtennisgrupper i Idrettslag – Klubbutvikling i mellomstore klubber. Engasjere klubbutvikler/prosjektleder. Bordtennisbord til oppstart av nye klubber i IL – Utstyr til nye klubber. Totalt håper vi på at ca 25-30 klubber blir involvert i prosjektet.
Prosjekt 2:
Utplassering av utebord på 50 barneskoler – innkjøp av 50 stk utebord, frakt, racketer,
Prosjekt 3:
«Alle skal med» – Groruddalen, 10 utebord, racketer, etc – Innebordene (12) kommer gratis fra Fornebu senter
Prosjekt 4:
Nasjonalt treningssenter på Fornebu – innkjøp av 12 bord med nett til senteret

Gen.sek har hatt møter med sentrale personer i bydel Groruddalen med tanke på samarbeid. Vi mottok det glade budskap 23.10.2018 at vi hadde blitt tildelt hele søknadsbeløpet, 2.1 mill. Gen.sek orienterte om prosjektet og fremdriften på styremøtet. Styret vil samtidig gratulere vår Gen.sek for glimrende oppfølgning av våre prosjekter med Sparebankstiftelsen DNB.
Sparebankstiftelsen har nedslagsfelt i Østre del av Norge og det er derfor et krav at denne delen av landet tilgodeses her. Det må vi forholde oss til.

3.4 Klubb-/regionsutviklingsprosjekt
Det forrige styret vedtok å avslutte Kategori 1-2 prosjektet med tilhørende økonomiske støtte. Argumentet for å avslutte er hovedsakelig at man nå ønsker i stedet å bruke midler på klubb/regionsutviklere. Status i de tre prosjektene er pr i dag denne:
Status i Bergen:
Regionen sammen med klubbene har nå reengasjert Alexander Yeframov for en ny sesong. Det er klubbene Fjellkameratene og Heros, sammen med Region Vest som finansierer stillingen sammen med støtten fra NBTF.
Status i Region Sør:
Det ble utarbeidet en handlingsplan iht vårt budsjett for 2018. Regionstyret har satt i gang egne samlinger, men uten finansiell støtte fra NBTF.
Status i Vikåsen BTK:
Har mottatt god søknad/rapport for 2018. Forbundsstyret hadde avsatt kr 100 000,- i tilskudd til prosjektet for 2018. Administrasjonen har vurdert søknad og rapport og utbetalt iht budsjett.

Vår intensjon er å gå videre med region Vest og region Midt for 2019. Gen.sek følger opp mot aktørene. Dette fremkommer av budsjett for 2019.

3.5 Samarbeid Norge – Kina
Norge har inngått en avtale med kinesiske myndigheter om samarbeid på idrettsområdet. Utgangspunktet for avtalen er at Kina skal arrangere vinter-OL i 2022. I den forbindelse har kineserne henvendt seg til Norge og spurt om de kan dra nytte av vår lange erfaring med å arrangere store idrettskonkurranser på vinterstid. Kina har også etterspurt kompetanse innenfor idrettene ski, skiskyting og håndball. De har tilbudt seg å gi tilbake kompetanse på bordtennis. Prinsippene i avtalen mht finansieringen er at den part som etterspør kompetansen betaler kostnadene. Basert på vår prosjektbeskrivelse og søknad ble vi bevilget kr 60 000,- fra NIF til prosjektet i 2018. Vi har nå hatt to jenter, Katarina Wetzel og Martine Toftaker, på et lengre opphold i Kina (6 uker). Trener Sindre Åteigen var der de første 2 ukene. Rapportene så langt er meget gode. Bra hotell, bra trening. Nå har vi to kinesiske jentespillere og en trener fra 16. november. NIF har nå signert en ny handlingsplan for 2019 og 2020. Her ligger det nå inne en mulighet til å sende og få besøk av fire spillere, samtidig som avtalen nå inneholder et gunstigere økonomisk opplegg for NBTF.

Vår intensjon er å gå videre med Kina-prosjektet. Det ble dyrere enn antatt i 2018, men vi har bedre økonomiske rammer i prosjektet for 2019 (ref budsjett 2019). Her har vi direkte kontakter helt til topps i det kinesiske bordtennisforbundet og det opplegget våre utøvere/trenere her blir tilbudt er det ypperste fra verdens beste bordtennisnasjon. Gen.sekr følger opp mot aktørene.

3.6 NBTFs Ting 11.-12. mai 2019 Tinget 2019 avholdes i Bodø 11.-12. mai.
Det vil være historisk at NBTFs ting legges til en by i Nord-Norge, og vi derfor vurdere tiltak og opplevelser som kan bidra til at det blir god deltakelse på Tinget. Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av Kevin Johansen, Espen Wiik og Øivind Eriksen. Målsettingen er å få flest mulig til å delta på tinget og skape en arena som inspirerer og motiverer ressurspersoner fra hele bt-Norge til å delta.

Fremdrift for forberedelsene til Tinget.
1.-20. februar Styremøte Dato: ???  bestemmes senere
22. februar Innbydelse til tinget sendes ut (minimum 2 mnd før).
1. april Frist innsending av tingforslag (minimum 1 mnd før)
1. april Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen.
1.april Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen)
6. april Frist for Lovkomiteen for innstilling til tingforslag
6.-7. april Styremøte. Styret lager sin innstilling til innkomne forslag
12. april Tingpapirer sendes/legges på hjemmesiden (minimum 2 uker før)
13.-22.april Påske
10. mai Styremøte i Bodø
11.-12.mai Tinget avholdes i Bodø

Endringer iRepresentasjons- og Konkurransereglement, Tilleggsbestemmelser etc
Det er laget en egen prosess for innhenting av forslag, høring og vedtak som er uavhengig av Tinget. Årsaken er først og fremt av hensyn til knapphet i juni for et nytt styre å behandle dette. Fremdrift for denne prosessen foreslås slik:
22. februar Invitasjon til innsending av forslag sendes ut til klubber, regioner, etc
1. april Frist for innsending av forslag
5. april Forslagene sendes på høring
28. april Høringsfrist og frist for Lovkomiteen for innstilling til forslagene
10. mai Styremøte. Styret behandler forslag til endringer. Styret vurderer samtidig om det er enkelte saker som bør løftes til Tinget.

3.7 Kartlegging av kostnader i barneidretten – økonomi som barriere
Vi har tidligere sendt ut vedlagte spørreskjema til alle klubber. Vi har nå mottatt svar fra 27 klubber. NIF har stilt krav om at det gjøres en slik undersøkelse om tilstanden hos oss og andre særforbund i forbindelse med rapportering av Post 3. Her er noen av resultatene:

Treningsavgift – høyest: 9. Åringer 3. 500 kr Lavest: 9. Åringer 0. kr
Treningsavgift – høyest: 15. Åringer 5.800 kr Lavest: 15. Åringer 0. kr
Medlemsavgift – høyest: 9. Åringer 1.000 kr Lavest: 9. Åringer 0. kr
Medlemsavgift – høyest: 15. Åringer 1.000 kr Lavest: 15. Åringer 0. kr
Gjennomsnitt treningsavgift 9. åringer: 809 kr Gjennomsnitt medlemsavgift 9. åringer: 350 kr
Gjennomsnitt treningsavgift 15. åringer: 1. 101 kr Gjennomsnitt medlemsavgift 15 åringer: 354 kr

Vi har også innhentet informasjon om andre kostnader. De største kostnadene er for de spillerne som satser og da bruker mye på reiser, opphold og racketbelegg. For noen klubber er også utgifter til halleie en vesentlig kostnad. Spørsmålet blir da: Kan NBTF på noen måte bidra til at disse kostnadene blir lavere, holdes nede?

3.8 Ungdomslekene på Lillehammer 4.-5. mai
Vi vil arrangere Regionslagsturnering etter samme mal som sist i 2017. Her blir det altså regionslag for gutter og jenter i aldersklassene 13, 15 og 17 år. To spillere i hver klasse/alder. Altså totalt 12 spillere fra hver region som danner et regionslag. Vi har allerede reservert de samme rommene som ble brukt på Birkebeineren i 2017. Dette for å sikre god, rimelig overnatting nærmest mulig Håkons Hall. Regionene må nå selv ta kontakt med Birkebeineren og bekrefte og/eller endre reservasjonen iht det som blir aktuelt for dere. Birkebeineren er ettertraktet derfor gjorde vi dette for regionene.
Viktig: Denne forhåndsbookingen av overnatting må bekreftes av regionene innen 15.desember

3.9 Prioriteringer i strategisk handlingsplan — NBTF One Page
Vi har sett på mulighetene for å spisse tiltak i strategisk plan for ytterligere å fokusere på måloppnåelse på spesielt viktige områder. Hver sektor har derfor konkretisert to tiltak på:
1 ) Hvordan blir vi FLERE ?
Hvilken hovedaktivitet vil sektoren satse på for å oppnå dette ?
2 ) Hvilken annen aktivitet anser sektoren som viktigst å satse på frem til Tinget i 2019 ?
Styret har vedtatt følgende tiltak for hver sektor: 

Organisasjon
1. FLERE – Organisere et bra Tingmøte som motiverer til stor deltakelse. Her skal også regional lederutvikling være en del av arbeidet.
2. Lage en gjennomføringsplan og retningslinjer rundt ansettelse av ny gen.sek i 2020

Media
1. FLERE – Bruke Facebook og andre sosiale medier smartere. Vite hva som «virker» og dermed sørge for å holde de unge i miljøet.
2. FLERE – «den gode historien». Lage enda flere reportasjer fra stevner med ulike unge/gamle personer med litt dybdeintervjuer. Gjerne de som ikke er «best».

Marked
1. Skaffe flere sponsorer. Olav jobber med dette etter en plan.
2. FLERE – Rallarkraft. Følge opp dette med stand og lignende på stevner. Registrering av nye kunder direkte på stevnet.

Arrangement
1. FLERE – Hvordan bli flere på junior/eldre junior NM’ene
2. FLERE – Regionale serie, laveste nivåer. 5. div, … 6 div ? NBTF «henger over» regionene og gir råd/push for at dette gjennomføres

Bredde og Rekruttering
1. FLERE – Klistrelapper på alle utebord med # – tag merker slik at folk blir medlemmer av forumer på Instagram. Da kan vi annonsere happenings og annet via Instagram
2. FLERE – Vi må få større deltagelse i 11-års klassene på NM Her må vi være målrettede mot enkeltklubber

Toppidrett
1. FLERE – Sørge for bra kvalitet på senteret. Mer trening skjer hjemme, mindre utenlandsturneringer. Gode hjemme far man reiser ut.
2. Gå igjennom spilleregler for oppførsel samt «prestasjonskultur». Stramme opp og iverksette tiltak hvis nødvendig. Vi må tåle å stille uten landslag i visse perioder hvis vi må være konsekvente.

4.1 Rapport fra president og 4.2 Rapport fra Gen.sek
Droppet en del av punktene her fordi vi ikke hadde mer tid.
Vi tok opp 2 punkter:
a) Vi driver en søkeprosess til Patentstyret på merkenavnet «Norges Bordtennisforbund». Ikke helt i mål på dette enda.
b) Gen.sek og President representerer NBTF i VM i Budapest i april. Der er det NETU-møter, ITTF AGM-møter og andre møter f.eks i ETTU-regi. De har hele oppholdet dekket av ITTF. Kun flybillett betales av oss og til Budapest er det svært rimelig.