MANDATER FOR STYREOPPNEVNTE UTVALG OG KOMITÉER


Mandatnummer – Mandatenes overskrifter

Mandat nr 1                 Representasjon ved norske mesterskap, Stiga Norgescupfinale, Stiga Norgescup, Interne jubiléer mm 

Mandat nr 2                Fellesbestemmelser for NBTFs utvalg og komitéer med mer  


Mandater for sektor Organisasjon

Mandat nr 3                Organisasjonsutvalget

Mandat nr 4                Anleggsrepresentanten

Mandat nr 5                Ungdomskomiteen 


Mandater for sektor Toppidrett

Mandat nr 6                Toppidrettsutvalget

Mandat nr 7                Rankingkomitéen 


Mandater for sektor Bredde og rekruttering

Mandat nr 8                Bredde- og rekrutteringsutvalget

Mandat nr 9                Veterankomitéen

Mandat nr 10              Tone Folkeson Minnefond 


Mandat for sektor marked og media

Mandat nr 11              Markeds- og mediautvalget 


Mandater for sektor Arrangement

Mandat nr 12              Arrangementsutvalget

Mandat nr 13              Seriespillkontakter

Mandat nr 14              Dommerkomitéen

 

INNLEDNING

Dette er åpen informasjon til ledere, nestledere og medlemmer i NBTFs utvalg og komitéer. Det er også viktig at andre holder seg orientert ved å lese ”Mandater for styreoppnevnte komitéer og utvalg”. NBTFs styre har valgt å organisere NBTF i sektorer, der hver sektor styres av et utvalg, eventuelt med komitéer mm underlagt hvert utvalg. En slik måte å organisere NBTF på er arbeidskrevende, og fungerer optimalt dersom alle involverte parter arbeider strukturert og målrettet over tid.

Du er blant de mange som har påtatt deg et eller flere verv i en eller flere av NBTFs styreoppnevnte utvalg og/eller komitéer. For å gjøre det enklere for deg å ivareta funksjonen har NBTFs styre utarbeidet strukturerte mandater inneholdende oversikter over de arbeidsoppgaver som påligger utvalgene/komitéene. Det er viktig å legge merke til, at for alle utvalgene/komitéene er det, i tillegg til egne mandater, etablert et fellesmandat, mandat nummer 2. Mandat nummer 2 inneholder flere arbeidsoppgaver som er felles for utvalgene/komitéene. Mandat nummer 2 gir også, i mandatets punkt 3, utvalgene/komitéene muligheter til å utvise ekstra kreativitet, da du selv, i samarbeid med din sektorleder, kan initiere og iverksette nye relevante arbeidsoppgaver utover mandatene.

For å gjøre arbeidet enklere, så vel for deg selv som for den som kommer etter deg i senere styreperioder, er det nødvendig å prioritere arkivarbeidet, som inkluderer å dokumentere hva som har blitt gjort innenfor utvalgene/komitéene. Dette inngår i punkt 9 i mandat nummer 2. Jeg vil bemerke at det viktigste selvfølgelig ikke er at det lages gode mandater, men at hver enkelt leder, nestleder og medlem i utvalgene/komitéene, med utgangspunkt i egne mandater, arbeider strukturert og målrettet over tid innenfor eget utvalg/egen komité og eventuelle budsjett. Mandater i seg selv utfører ingen arbeidsoppgaver, men de kan være et fint hjelpemiddel og styringsverktøy.

Til slutt vil jeg takke deg for at du har vært positiv til å være en aktiv bidragsyter innenfor NBTFs utvalg/komitéer i inneværende styreperiode. Du vil også oppdage at det til tider kan være nyttig å benytte referanser fra bordtennisfamilien utenfor utvalget/komitéen. Jeg ønsker deg derfor lykke til med arbeidet i samarbeidet med dine bordtenniskolleger.

Ta gjerne kontakt med den sektoransvarlige eller undertegnede for nødvendige avklaringer.   

Mandatinformasjon

Trykk på ruten eller plusstegnet for å få opp mer informasjon om det enkelte mandatet

MANDATER FOR - MANDATENES OVERSKRIFTER

MANDAT NR 1: REPRESENTASJON VED NORSKE MESTERSKAP, STIGA NORGESCUPFINALEN, STIGA NORGESCUP, INTERNE JUBILÉER M.M.

NBTF-representasjon ved Norske mesterskap, Stiga Norgescupfinale, Stiga Norgescup, Interne jubiléer m.m. medfører følgende forpliktelser for NBTFs styre, NBTFs administrasjon, arrangør og NBTFs representant. Mandatet lyder som følger:

 

 1. NBTFs styres forpliktelser
 • NBTFs styre oppnevner et styremedlem som NBTFs representant på de arrangementer styret bestemmer. Eventuelt ny oppnevning p g a forfall foretas av styret på et senere styremøte, alternativt av presidenten, dersom det er praktisk umulig å involvere styret.

 

 • NBTFs styre oppnevner en representant som skal være til stede ved hele eller deler av arrangementet. Representantens reise- og oppholdsutgifter betales av NBTF. Det forutsettes at representanten kun ivaretar NBTF-oppgaver under arrangementet.

 

 1. NBTFs administrasjons forpliktelser
  • NBTFs administrasjon informerer om styrets oppnevning(er) av NBTFs representant(er) gjennom styremøteprotokollen.

 

 • NBTFs administrasjon gir arrangøren skriftlig informasjon om hvilket styremedlem som representerer NBTF ved arrangementet. Ved eventuelt forfall fra representanten gir NBTFs administrasjon arrangøren skriftlig informasjon om hvem som overtar som ny representant.

 

 • NBTFs administrasjon legger representantens referat fra arrangementet ved som informasjonssak i påfølgende styremøte.

 

 1. Arrangørens forpliktelser
 • Arrangøren sender i god tid før arrangementet invitasjon, program, eventuell trekning og annen relevant informasjon til NBTFs representant.

 

 • Arrangøren presenterer og offentliggjør hvem som er NBTFs representant i et eventuelt program og ved åpningen av arrangementet.

 

 • Arrangøren disponerer NBTFs representant som taler og premieutdeler.

 

 • Arrangøren forplikter, ved eventuelle banketter eller lignende i tilknytning til arrangementet, å invitere representanten på arrangørens kostnad. Arrangøren skal også sørge for bespisning til representanten under arrangementet (ikke frokost og middag på kveldstid).

 

 1. NBTF representantens forpliktelser
 • NBTFs representant informerer NBTFs administrasjon og NBTFs president dersom han/hun blir forhindret fra å representere NBTF ved arrangementet.

 

 • NBTFs representant gir arrangøren i god tid i forkant av arrangementet beskjed om i hvilket tidsrom han/hun blir til stede ved arrangementet.

 

 • NBTFs representant stiller seg til disposisjon som taler ved åpningen av arrangementet, i tilknytning til premieutdelingen eller på banketten.

 

 • NBTFs representant stiller seg til disposisjon som premieutdeler.

 

 • NBTFs representant besørger eventuelle utdelinger av gaver og/eller utmerkelser fra NBTF.

MANDAT NR 2: FELLESBESTEMMELSER FOR NBTFS UTVALG OG KOMITÉER

Mandat nr 2 er et fellesmandat for alle styreoppnevnte utvalg og komitéer. Mandatet lyder som følger:

 

 1. Organisering

NBTFs styre har organisert NBTF i fem sektorer. De fem sektorene er sektor for Organisasjon, sektor for Toppidrett, sektor for Bredde og rekruttering, sektor for Finans, marked og media, samt sektor for Arrangement. Lederen i sektoren skal komme fra NBTFs styre.

Hver sektor består av et utvalg og eventuelt underliggende komitéer.

 

 1. Oppnevnelse

Hvert utvalg skal bestå av en leder, fra NBTFs styre, og inntil 6 medlemmer, derav eventuelt en nestleder. Blant de maksimalt sju medlemmene i hvert utvalg skal inkluderes et medlem fra NBTFs administrasjon. Hvert utvalg bør inkludere et funksjonshemmet medlem.

 

Oppnevnte komitéer skal bestå av en leder og inntil 5 medlemmer, derav eventuelt en nestleder. Hver komité bør inkludere et funksjonshemmet medlem.

 • 2-4 i NIFs lov angående kjønnsfordeling i råd og utvalg skal ivaretas.

 

Leder, nestleder og medlemmer av utvalgene/komitéene oppnevnes av styret.

Utvalgene/komitéene arbeider etter mandater fastsatt av styret.

 

 1. Møter

Utvalgene/komitéene avholder møter så ofte som arbeidsoppgavene i følge mandatet krever det, og innenfor vedtatte budsjettrammer. Utvalgene/komitéene kan selv initiere og iverksette relevante arbeidsoppgaver utover mandatet.

Kopi av møteinnkallinger skal sendes NBTFs administrasjon i god tid før møtet. NBTFs styre har rett til å delta i alle møter etter godkjenning av president.

I handlingsplanen for påfølgende budsjettår skal møteplanene til utvalgene/komitéene fremgå.

Det skal skrives møtereferat fra alle møter. Kopi skal sendes NBTFs administrasjon senest en uke etter at møtet er avholdt.

 

 1. Vedtak

Hvert enkelt utvalg og hver enkelt komité er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 

 1. Sektorens mål for påfølgende kalenderår

Hvert utvalg skal årlig innen den dato NBTFs styre bestemmer utarbeide innstilling til mål for egen sektor for påfølgende kalenderår. Målene skal behandles av NBTFs styre. 

 1. Sektorens strategiplan for påfølgende kalenderår

Hvert utvalg skal årlig innen den dato NBTFs styre bestemmer utarbeide innstilling til strategiplan for egen sektor for påfølgende kalenderår. Strategiplanen skal behandles av NBTFs styre.

 

 1. Sektorens budsjett for påfølgende kalenderår

Hvert utvalg skal årlig innen den dato NBTFs styre bestemmer, i samsvar med utvalgets innstilling til strategiplan, utarbeide innstilling til budsjett for egen sektor for påfølgende kalenderår. Innstillingen skal inkludere hele sektoren, d v s også underliggende komitéer. Budsjettet skal behandles av NBTFs styre. Utvalget har budsjettansvar innenfor de rammene NBTFs styre vedtar.

 

 1. Handlingsplan for påfølgende kalenderår

På bakgrunn av NBTFs styres budsjettvedtak for påfølgende kalenderår skal hvert utvalg årlig innen den dato NBTFs styre bestemmer utarbeide fullstendig handlingsplan for egen sektor. Utvalget skal iverksette og følge opp tiltak innen egen sektor.

 

 1. Rapportering

 

9.1.      Rapportering fra underliggende komitéer m.m. til eget utvalg

Underliggende komitéer skal rapportere fortløpende til respektive utvalgsleder, iht etablerte internrutiner innen respektive sektor. 

9.2.      Sektorrapporter fra sektorleder

Hver sektorleder skal sende skriftlige sektorrapporter til NBTFs administrasjon senest 10 dager før hvert styremøte. Sektorrapportene skal være i h t etablerte rutiner for sektorrapporter. 

9.3.      Årsrapport fra utvalg og komitéer

Utvalgene/komitéene skal utarbeide årsrapport for virksomheten til utvalget/komitéen etter hvert kalenderår, og denne skal sendes NBTF senest den 1. mars året etter kalenderåret. Hvert enkelt utvalg er ansvarlig for at eventuelle underliggende komitéer utarbeider og oversender årsrapporter innen tidsfristen.

 

 1. Evalueringsmøter med NBTFs president

NBTFs president tar årlig initiativet til å avholde formelle evalueringsmøter med hver enkelt sektorleder. Disse møtene avholdes i 2. halvår, før 31. desember.

 

 1. Tiltak

Iverksettelse av tiltak som er spesielt nevnt under mandatene 3 – 13 avhenger av at NBTFs styre har satt av budsjettmidler til tiltaket.

 

 1. Arkiv

Det skal holdes et tilfredsstillende arkiv for virksomheten til utvalget/komitéen. NBTFs administrasjon skal fortløpende motta kopi av all dokumentasjon (inn- og utgående korrespondanse, innkallinger til møter, møteprotokoller, rapporter iht dette mandatets punkt 9 mv) som sendes til og fra utvalget/komitéen.

 

 1. Informasjon

Utvalgene skal formidle informasjon om sitt arbeid gjennom artikler i hver utgave av ”Norsk Bordtennis”.

 

Komitéene skal formidle informasjon om sitt arbeid gjennom artikler i ”Norsk Bordtennis” etter behov.

 

 1. Sekretariat

NBTFs administrasjon er disponibel som sekretariat for utvalgene/komitéene.

MANDATER FOR SEKTOR ORGANISASJON

MANDAT NR 3: ORGANISASJONSUTVALGET

Organisasjonsutvalget er NBTFs styringsledd og fagutvalg i organisasjonssaker. Utvalget skal arbeide etter Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m. Organisasjonsutvalget har det overordnede ansvaret for NBTFs sektor Organisasjon og har følgende arbeidsoppgaver: 

 1. Medarbeidersamtaler Utvalget skal årlig innen 31. desember gjennomføre medarbeidersamtaler med NBTFs ansatte. Det gjennomføres også en oppfølgingssamtale i løpet av neste halvår.

 

 1. Organisasjonssystem Utvalget skal følge utviklingen i NIFs organisasjonsplaner, og vurdere mulighetene for et forenklet organisasjonssystem for NBTF.

 

 1. Høringsorgan Utvalget skal fungere som et høringsorgan for styret når det gjelder organisasjonspolitiske saker i idretten

 

 1. Nyansettelser Ved ansettelse av generalsekretær og andre administrative ansettelser skal utvalget innstille kandidater overfor NBTFs styre. Styret foretar endelig ansettelse. Beslutning om etablering av eventuelt nye administrative stillinger skal godkjennes av Tinget (jfr NBTFs lov § 4-1)

 

 1. Kontakt med regioner Utvalget skal være pådriver for og gjennomføre tiltak for å sikre et godt samarbeid mellom NBTF og regionene

 

 1. Organisasjonsutvikling Utvalget skal være pådriver for relevante organisasjonsutviklingstiltak

 

 1. Utdanning Utvalget har ansvaret for utdanning og etterutdanning av ledere

 

 1. Anleggsrepresentanten Anleggsrepresentanten bistår klubber som arbeider med å etablere ny bordtennishall. Utvalget har ansvar for oppfølging av denne funksjonen.

MANDAT NR 4: ANLEGGSREPRESENTANTEN

Anleggsrepresentanten er NBTFs representant i anleggssaker. Representanten er underlagt Organisasjonsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver: 

Mandat nr. 4 er under revisjon i forbindelse med utarbeidelse av ny anleggsplan.  

MANDATER FOR SEKTOR ORGANISASJON

MANDAT NR 5: UNGDOMSKOMITEEN 

Ungdomskomitéen er NBTFs fagkomité i saker som vedrører ungdom. Komitéen er underlagt Organisasjonsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

1.       Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Komitéen skal arbeide etter Mandat nr. 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

 1. NIF retningslinjer for ungdomsidrett

Ungdomskomiteen skal være innforstått med og på beste måte påse at norsk bordtennis etterlever retningslinjene og intensjonene i disse.

 

 1. Ungdomskomiteens mål

Ungdomsgruppen defineres av NIF som de mellom 13 og 25 år.

Komitéen skal bistå i arbeidet med å ivareta NBTFs interesser i forbindelse med tilbud til ungdom.

NBTFs Ungdomskomite har som overordnet mål å jobbe for at det store frafallet av ungdom (13-25 år) i norsk bordtennis blir lavere og at de norske bordtennisklubbene jobber mer aktivt for å beholde og rekruttere ungdommer som aktive klubbmedlemmer. Samtidig skal NBTFs Ungdomskomite være et høringsorgan for forbundsstyret i saker som angår ungdom spesielt, og ved eventuelle vedtektsendringer i forbundet som får konsekvenser for unge bordtennisspillere.

 1. Bordtennistinget og NBTFs styre

Ungdomskomiteen kan fremme saker overfor forbundsstyret. Det understrekes at Ungdomskomiteen ikke bare skal være et talerør og høringsorgan, men også jobbe selvstendig med å produsere tiltak.

Ungdomskomiteen skal ha innsyn i aktuelle saker, komme med en tydelig innstilling til styret før saken behandles og følge opp at vedtakene blir iverksatt.

Ungdomskomiteen skal motta kopi av alle møteinnkallelser og møteagendaer i forbundsstyret. Ungdomskomiteen kan bli invitert til forbundsstyremøter i saker som er relevant for komiteen.. Representanten har talerett, men ikke stemmerett.

 

5. Egne ungdomsarrangement

Ungdomskomiteen bidrar til å utvikle program og innhold i kurs og seminarer i regi NBTF/NIF som er ment som opplæring/utvikling av ungdom (13-25 år). Ungdomskomiteen deltar i iverksettingen av slike kurs og seminarer. Enten stiller et komitemedlem, eller komiteen velger seg passende representanter til å bidra i iverksettingen av slike kurs/seminarer.

Ungdomskomiteen skal jobbe for å opprette seriespill, turneringer eller annen aktivitet som stimulerer rekruttering av ungdomsspillere.

6. Informasjon

Komitéen skal etablere informasjonsrutiner på NBTFs internettsider i samarbeid med NBTFs web-redaktør.

Kontaktinformasjonen til komiteen må fremkomme tydelig på forbundets nettsider, med mailadresser, kort presentasjon og profilbilde. Komiteen skal ha som mål å være kjent for alle landets klubber.

Ungdomskomiteen skal fungere som et talerør for unge bordtennisspillere. Ungdomskomiteen kan kontaktes av privatpersoner og klubber som har ønsker/ideer/saker som de ønsker at komiteen skal jobbe med. Disse sakene diskuteres først i komiteen, før de eventuelt blir satt videre til forbundsstyret for behandling, komiteens oppgave blir å forberede innkomne saker for behandling i forbundsstyret.

7. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Komitéen kan arbeide for å utvikle ungdomssamarbeidet sammen med andre land hvor de har lykkes med ungdomsarbeid. Komiteen kan reise til samarbeidsland på studietur eller invitere andre lands representanter til sine arrangementer som en del av en kunnskaps- og erfarings-utveksling.

8. Klubbutviklingsprosjektet

Komiteen støtter «Klubbutviklingsprosjektet» og deltar i NBTFs arbeid med prosjektet. I den hensikt å etablere ungdomskontakter i alle deltakende klubber.

MANDATER FOR SEKTOR TOPPIDRETT

MANDAT NR 6: TOPPIDRETTSUTVALGET

Toppidrettsutvalget er NBTFs fagutvalg i toppidrettssaker. Rankingkomitéen er underlagt Toppidrettsutvalget. Toppidrettsutvalget har det overliggende ansvaret for NBTFs sektor Toppidrett, og utvalget har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 

1.           Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Utvalget skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

2.           5-årig strategiplan

Utvalget skal årlig utarbeide 5-årig strategiplan for toppidretten. Strategiplanen evalueres, bearbeides, korrigeres årlig og fremlegges for Styret innen den dato Styret bestemmer.

 

3.           Evaluering av landslagstrenere

Utvalget skal årlig innen den dato Styret bestemmer utarbeide en skriftlig evaluering av landslagstrenerne, blant annet basert på medarbeidersamtaler. Evaluering av landslagstrenerne forelegges deretter NBTFs Styre.

 

4.           Kontroll

Utvalget skal påse at landslagstrenernes og sektor Toppidretts virksomheter for øvrig er i tråd med NBTFs handlingsplan, og rapportere eventuelle avvik til Styret.

 

5.           Nyansettelser

  Ved nyansettelser av landslagstrenere innen sektor Toppidrett skal utvalget innstille

kandidater overfor NBTFs Styre. NBTFs Styre foretar den endelige ansettelsen.

 

6.           Bistand til landslagstrenerne

Utvalget skal bistå landslagstrenerne i eventuelle faglige og/eller idrettspolitiske spørsmål.

 

7.           Utdanning

Utvalget har ansvaret for utdanning og etterutdanning av trenere innenfor toppidrettssektoren.

 

8.           Øvrige spørsmål

              Utvalget skal avklare og besvare forelagte toppidrettsspørsmål.

MANDAT NR 7: RANKINGKOMITÉEN

Rankingkomitéen er NBTFs fagkomité i spillerrangeringsaker. Den er underlagt Toppidrettsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 

Mandatet er under revisjon.

 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Komitéen skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

 1. Rangering

Det offentliggjøres rankinglister for alle aldersklasser fom 13 år ut fra OnLine Ranking rankinglister den 1. i hver mnd.

 

 

 1. Klassifisering

Komitéen skal avgjøre forelagte klassifiseringsspørsmål.

 

 1. Styrkeseeding

Komitéen skal styrkeseede i alle klasser i alle NM, og oversende styrkeseedingen til arrangøren senest fire uker før mesterskapet. Ved endringer i doubleklassene nærmere enn fire uker før mesterskapet foretar komitéen eventuelle korrigeringer i styrkeseedingen.

 

 1. Klager

Komitéen skal, etter oppdrag fra NBTFs administrasjon, vurdere og innstille saker som gjelder klager på rangering, klassifisering og/eller styrkeseeding.

 

 1. Kriterier

Kriterier for all rangering, klassifisering og styrkeseeding er resultater i den nasjonale lagserien (Stiga-ligaen), 1., 2. og 3. divisjon, Stiga Norgescup, Stiga Norgescupfinalen, Norske mesterskap og internasjonale arrangementer. Komitéen kan i tillegg til dette benytte andre resultater som supplerende kriterier, dersom den finner det hensiktsmessig.

Mandater for sektor Bredde og rekruttering

MANDAT NR 8 : BREDDE- OG REKRUTTERINGSUTVALGET

Bredde- og rekrutteringsutvalget er NBTFs styringsledd og fagutvalg i bredde- og rekrutteringssaker. Ungdomsrepresentanten, veterankomitéen og Tone Folkeson Minnefond har egne mandat, og er alle underlagt Bredde- og rekrutteringsutvalget. Utvalget har det overliggende ansvaret for NBTFs sektor Bredde- og rekruttering, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Utvalget skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

 1. Høringsorgan

Utvalget skal fungere som et høringsorgan når det gjelder idrettspolitiske saker som omhandler barn, ungdom og mosjon.

 

 1. Bredde- og rekrutteringstiltak

Utvalget skal planlegge og tilrettelegge for gode bredde- og rekrutteringstiltak iht handlingsplan og budsjett for sektor bredde- og rekruttering.

4. Integrering av funksjonshemmede

Utvalget er ansvarlig for at tiltak i utvalgets og underliggende komiteers arbeid er inkluderende mht integrering av funksjonshemmede.

5.      Tildelinger av ”breddemidler” fra staten

Utvalget skal målrettet og systematisk arbeide for at andelen av ”breddemidler” som tilfaller NBTF, våre klubber og regioner blir størst mulig mht de til enhver tid gjeldende ordninger fra staten.

 1. Utdanning av trenere

Utvalget har ansvaret for utdanning og etterutdanning av trenere innenfor sektor bredde- og rekruttering.

 

7.      Kontaktpersoner for regionene

Utvalget utser internt fra sine medlemmer kontaktpersoner som skal følge opp arbeidet i de ulike regionene. Hovedmålsettingen er fremst å være et uformelt bindeledd mellom          NBTF og region hva gjelder bredde- og rekrutteringssaker. Kontaktpersonene utses          snarlig i mandatperioden.

 

8.      Nominere ”Årets Breddeklubb” og ”Årets Ildsjel”
Utvalget er ansvarlig for å følge opp nomineringen av”Årets Breddeklubb” og ”Årets
Ildsjel” iht kriterier. Nominering skal skje innen den dato Styret bestemmer, og utdelingene foretas ved passende anledninger.

MANDAT NR 9: VETERANKOMITÉEN

Veterankomitéen er NBTFs fagkomité i veteransaker. Komitéen er underlagt Bredde- og rekrutteringsutvalget, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Komitéen skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

 1. Tilbud til veteraner

Komitéen skal ivareta NBTFs interesser i forbindelse med tilbud til veteraner. Det sosiale aspektet skal prioriteres.

 

 1. NM for veteraner

Komitéen skal, sammen med arrangøren for NM for veteraner, arbeide for å få stor deltakelse i mesterskapet. Komitéens representanter skal stille seg til disposisjon for arrangøren ved premieutdelinger m.m.

 

 1. Informasjon

Komitéen skal etablere informasjonsrutiner på NBTFs internettsider i samarbeid med NBTFs web-redaktør.

 

 1. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Komitéen skal arbeide for å utvikle veteransamarbeidet innen veterankomitéen i den Nord-europeiske bordtennisunionen, NETU.

 

 1. Bordtennistinget og NBTFs styre

Komitéen skal utarbeide forslag til behandling på bordtennistinget og i NBTFs styre.

 

 1. Internasjonale arrangementer

Komitéen skal legge til rette for og være en pådriver for å motivere norske veteraner til deltakelse i internasjonale arrangementer.

MANDAT NR 10: TONE FOLKESON MINNEFOND

Tone Folkeson Minnefond er underlagt Bredde- og rekrutteringsutvalget, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver: 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Tone Folkeson Minnefond skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

 1. Fondsmidler

Tone Folkeson Minnefond skal arbeide for å øke Minnefondets totale beholdning.

 

 1. Tildeling av rentemidlene fra Tone Folkeson Minnefond

Tone Folkeson Minnefond skal fordele rentemidlene fra Minnefondet til ”Årets beste jenteklubb” i h t vedtatte kriterier. Utdelingen skal skje i forbindelse med premieutdelingen under NM for yngre.

 

 1. Kriterier for tildeling av rentemidlene fra Tone Folkeson Minnefond

Tone Folkeson Minnefond kan innstille på eventuelle endringer i kriteriene for å bli ”Årets beste jenteklubb” overfor NBTFs Styre.

Mandat for sektor marked og media

MANDAT NR 11 : FINANS-, MARKEDS- OG MEDIAUTVALGET

Finans,- markeds- og mediautvalget er NBTFs styringsledd og fagutvalg i finans,- markeds- og mediarelaterte saker, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver;

 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komiteer m.m.

Utvalget skal arbeide etter Mandat nr. 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komiteer m.m.

 

 1. Finansog markedskonsepter/produkter

Utvalget skal sammen med NBTFs administrasjon, utarbeide markedskonsepter/produkter for presentasjon og innsalg overfor mulige samarbeidspartnere. Utvalget har ansvar for at det finnes nødvendig og profesjonelt materiell i tråd med dette.

 

 1. Inngåelse av samarbeidsavtaler

Utvalget har sammen med NBTFs administrasjon, myndighet til å fremforhandle samarbeidsavtaler med aktuelle bedrifter/selskaper. Fremforhandlede avtaler skal godkjennes/vedtas av forbundsstyret.

 

 1. Andre/alternative inntektskilder

Utvalget skal sammen med NBTFs administrasjon, arbeide for å øke NBTFs inntekter også ved hjelp av andre/alternative inntektskilder.

 

 1. Lojalitet overfor samarbeidspartnere/avtaler

Utvalget skal kontrollere at NBTFs representanter opptrer profesjonelt iht inngåtte samarbeidsavtaler. Her er det utvalgets ansvar å sørge for at inngåtte samarbeidsavtaler bekjentgjøres i nødvendig grad.

 

 1. Bordtennis i media

Utvalget skal jobbe aktivt for at vår idrett skal bli profilert mer i media lokalt, regionalt og nasjonalt. I dette inngår også intern markedsføring gjennom bladet ”Norsk Bordtennis” og våre hjemmesider www.bordtennis.no

 

 1. Kunnskapssenter for bordtennisNorge

Utvalget skal fungere som et kunnskapssenter for NBTFs øvrige organisasjonsledd/ bordtennis-Norge i finans,- markeds- og mediarelaterte saker. Utvalget vil herunder bl.a. bistå med kunnskap, råd/tips om hvordan de økonomiske rammevilkår kan forbedres og hvordan jobbe med media. 

MANDAT NR 12: ARRANGEMENTSUTVALGET

Arrangementsutvalget er NBTFs fagutvalg i arrangementssaker. Seriespillkontaktene og dommerkomiteen er underlagt Arrangementsutvalget. Arrangementsutvalget har det overliggende ansvaret for NBTFs sektor Arrangement, og utvalget har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Utvalget skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

 1. Arrangementer

Arrangementer som faller inn under utvalgets ansvarsområde, m h t oppfølging, innstilling og kontroll, er: Norske mesterskap, Stiga Norgescupfinale, Stiga Norgescup og andre NBTF-arrangementer.

 

 1. Utvikling av arrangementer

Utvalget har ansvar og myndighet for utviklingen av arrangementene generelt. Herunder inngår:

 • nye arrangementsformer
 • utvikling av relaterte utdanningstilbud
 • utvikling av nødvendige rutiner (f eks ved tildeling av arrangementer, rapportering fra arrangementer og kvalitetssikring av arrangementer)
 • utvikle nye hjelpemidler (f eks arrangementsmanual, skjemaer, TTCoordinator o l)
 • kontinuerlig evaluering

 

 1. Konsultasjon

Utvalget vil kunne være tilgjengelig for konsultasjon for arrangører. I tillegg skal utvalget utgjøre en kjernegruppe ved spesielle NBTF-arrangementer.

 

 1. Tilleggsbestemmelsene m.m.

Utvalget skal innen 1. mars hvert år gi NBTFs Styre skriftlige forslag til endringer av tilleggsbestemmelsene, satsene og sanksjonene. Styret gjør det endelige vedtaket.

 

 1. NBTFs styre

Utvalget skal komme med forslag til eventuelle endringer i representasjons- og konkurransereglementet overfor styret.

 

 1. Innstille til arrangementer

Utvalget skal innstille arrangører av NBTF-arrangementer overfor Styret.

 

 1. Utdanning

Utvalget har ansvaret for utdanning og etterutdanning av stevnearrangører. 

Mandater for sektor Arrangement

MANDAT NR 12: ARRANGEMENTSUTVALGET

Arrangementsutvalget er NBTFs fagutvalg i arrangementssaker. Seriespillkontaktene og dommerkomiteen er underlagt Arrangementsutvalget. Arrangementsutvalget har det overliggende ansvaret for NBTFs sektor Arrangement, og utvalget har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Utvalget skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

 1. Arrangementer

Arrangementer som faller inn under utvalgets ansvarsområde, m h t oppfølging, innstilling og kontroll, er: Norske mesterskap, Stiga Norgescupfinale, Stiga Norgescup og andre NBTF-arrangementer.

 

 1. Utvikling av arrangementer

Utvalget har ansvar og myndighet for utviklingen av arrangementene generelt. Herunder inngår:

 • nye arrangementsformer
 • utvikling av relaterte utdanningstilbud
 • utvikling av nødvendige rutiner (f eks ved tildeling av arrangementer, rapportering fra arrangementer og kvalitetssikring av arrangementer)
 • utvikle nye hjelpemidler (f eks arrangementsmanual, skjemaer, TTCoordinator o l)
 • kontinuerlig evaluering

 

 1. Konsultasjon

Utvalget vil kunne være tilgjengelig for konsultasjon for arrangører. I tillegg skal utvalget utgjøre en kjernegruppe ved spesielle NBTF-arrangementer.

 

 1. Tilleggsbestemmelsene m.m.

Utvalget skal innen 1. mars hvert år gi NBTFs Styre skriftlige forslag til endringer av tilleggsbestemmelsene, satsene og sanksjonene. Styret gjør det endelige vedtaket.

 

 1. NBTFs styre

Utvalget skal komme med forslag til eventuelle endringer i representasjons- og konkurransereglementet overfor styret.

 

 1. Innstille til arrangementer

Utvalget skal innstille arrangører av NBTF-arrangementer overfor Styret.

 

 1. Utdanning

Utvalget har ansvaret for utdanning og etterutdanning av stevnearrangører. 

MANDAT NR 13: SERIESPILLKONTAKTER

Seriespillkontaktene er underlagt Arrangementsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver innenfor sitt ansvarsområde/sin divisjon:

 

 1. Divisjonsoppsett

NBTFs seriekontor lager i utgangspunktet divisjonsoppsettet i samarbeid med seriespillkontaktene.

 

 1. Resultatmottak

Seriespillkontaktene skal motta alle resultater fra divisjonsspillet.

 

 1. Ajourføring

Seriespillkontaktene skal føre resultatoversikter gjennom hele sesongen og være ansvarlig for den endelige resultatlisten.  

MANDAT NR 14: DOMMERKOMITÉEN

Dommerkomitéen er NBTFs fagkomité i dommersaker. Dommerkomitéen er underlagt Arrangementsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Komitéen skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 1. Utdanning

Komitéen har ansvaret for utdanning av regions- og forbundsdommere.

Komitéen skal foreta uttak til ITTFs prøve for internasjonale dommere, samt arrangere denne prøven i Norge. Komitéen skal også foreta uttak til ITTFs prøve for internasjonale overdommere.

 

 1. Etterutdanning

Komitéen skal informere forbundsdommere om regelendringer og annet som er nødvendig for å utøve dommergjerningen.

 

 1. Internasjonal dommeroppnevning

Komitéen skal oppnevne dommere til internasjonale oppdrag, herunder internasjonale oppdrag i Norge.

 

 1. Nasjonal dommeroppnevning

Komitéen skal årlig innen 1. juli oppnevne overdommere og dommere til påfølgende sesongs Stiga – ligaen, Dameserien, 1.divisjon, Stiga Norgescup, Stiga Norgescupfinale og norske mesterskap.

X