Kap 3 – STIGA Norgescupfinale

TILLEGGSBESTEMMELSER

KAPITTEL 3. STIGA Norgescupfinale

3.1 ARRANGEMENT

3.1.1 SPILLEHALL

NBTF, eller den som bemyndiger, skal godkjenne spillehallen ved tildeling av arrangement. Tilgjengelighet for funksjonshemmede spillere skal ivaretas. Ved eventuell flytting til ny spillehall skal arrangøren søke TD om godkjenning av ny hall. Se også punkt 3.1.8 Teknisk delegert.

3.1.2 STIGA NORGESCUPFINALER

Stiga Norgescupfinale, som arrangeres etter at SNC er avholdt, arrangeres samme weekend (lørdag og søndag) for følgende 10 klasser: Herrer elite, Damer elite, Herrer eldre junior og Damer eldre junior, Gutter 15 år, Jenter 15 år. Herrer funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede stående, Herrer funksjonshemmede sittende og Damer funksjonshemmede sittende. Klasser for funksjonshemmede kan slås sammen dersom deltakelsen er lav. I ovennevnte 10 klasser deltar spillere i henhold til punkt 3.2.1 Deltakere i Stiga Norgescupfinalen.

3.1.3 INVITASJON

Arrangøren skal sende utkast til invitasjon til TD for godkjenning minst en uke før planlagt utsending/offentliggjøring. Se også punkt 3.1.8 Teknisk delegert.

3.1.4 SPILLEFORM

Det spilles “alle mot alle” i en pulje per klasse. Alle spillere settes opp i henhold til online ranking 1-8. Følgende spillerekkefølge benyttes:

Runde 1        1-8, 2-7, 3-6, 4-5        Spilles lørdag
Runde 2        1-6, 2-5, 3-8, 4-7        Spilles lørdag
Runde 3        1-4, 2-3, 5-8, 6-7        Spilles lørdag
Runde 4        1-7, 2-8, 3-5, 4-6        Spilles lørdag
Runde 5        1-5, 2-6, 3-7, 4-8        Spilles søndag
Runde 6        1-3, 2-4, 5-7, 6-8        Spilles søndag
Runde 7        1-2, 3-4, 5-6, 7-8        Spilles søndag
Alle kampene i samme runde skal starte samtidig. Alle kamper, bortsett fra eliteklassene og Eldre Junior, skal spilles best av 5 sett. Eliteklassene og Eldre Junior spilles best av 7 sett. NBTF kan beslutte å slå sammen klasser, eventuelt redusere antallet spillere i klasser med lav deltakelse.

3.1.5 TIDSSKJEMA

Alle kamper skal være tidfestet i programmet.
I tilleggsbestemmelsene for SNC finale legges det opp til at følgende klasser spilles samtidig, på inntil 12 bord;

Gr. 1 – Herrer eldre junior, Damer eldre junior
Gr. 2 – Gutter 15 år, Jenter 15 år
Gr. 3 – Herrer elite, Damer elite, Funksjonshemmede

Dersom det blir flere enn en klasse for funksjonshemmede må antall bord økes. Tidsskjema (forslag til arrangøren – kan fravikes dersom TD aksepterer dette).
Begge Norgescupene skal være spilt ferdig og det bør tilstrebes minst 4 uker i mellom siste Stiga Norgescup og Stiga Norgescupfinalen.

3.1.6 DETALJERT TIDSSKJEMA

Lørdag – Gr. 1 kl 1000 og kl 1100
Lørdag – Gr. 2 kl 1200 og kl 1240
Lørdag – Gr. 3 kl 1320 og kl 1420

Lørdag – Gr. 1 kl 1520 og kl 1620
Lørdag – Gr. 2 kl 1720 og kl 1800
Lørdag – Gr. 3 kl 1840 og kl 1940

Søndag – Gr. 1 kl 0900 og kl 1000
Søndag – Gr. 2 kl 1100 og kl 1140
Søndag – Gr. 3 kl 1220 og kl 1320

Søndag – Gr. 1 kl 1420
Søndag – Gr. 2 kl 1520
Søndag – Gr. 3 kl 1600

Åpningsseremoni – lørdag kl 0940 eller kl 1320 (TD avgjør)

3.1.7 RESULTATSERVICE

Resultater skal fortløpende føres på tavler som er tilgjengelige for deltakere og publikum. Resultatene skal også oppdateres fortløpende på internett.

3.1.8 TEKNISK DELEGERT

NBTF oppnevner en teknisk delegert – TD – til hvert arrangement.

TD’en er arrangørens rådgiver før, under og etter arrangementet. TD’en har også ansvaret for å kvalitetssikre planleggingen av arrangementet, gjennomføringen av arrangementet og etterarbeidet av arrangementet.

TD’en skal:

  • godkjenne invitasjonen til arrangementet før den sendes til deltakende klubber
  • kvalitetssikre arrangementet, mot NBTFs konkurransereglement, mot NBTFs tilleggsbestemmelser, samt mot eventuelle NBTF-avtaler, herunder utstyrsavtaler
  • være teknisk rådgiver for arrangøren før, under og etter arrangementet
  • fylle ut NBTFs evalueringsrapport og oversende den til NBTF og arrangøren senest 14 dager etter arrangementet

TD’ens reise- og overnattingsutgifter dekkes av NBTF. TD’ens utgifter til mat og drikke under arrangementet dekkes av arrangøren.

3.2 SPILLERE

3.2.1 DELTAKERE I STIGA NORGESCUPFINALEN

De spillerne med flest SNC-poeng sammenlagt i de 3 SNC-stevnene, er normalt kvalifisert til Stiga Norgescupfinalen. Alle klasser i Norgescupfinalen avholdes med 8 spillere.

Dersom det er ledige plasser tas spillere ut av NBTF på bakgrunn av ”Online-ranking”.

Ved poenglikhet er den kvalifisert som har høyest enkeltpassering, deretter den som er høyest rangert. Ved likhet etter dette avgjør NBTF uttaket.

Spillere har kun anledning til å delta i sin egen klasse. Unntak kan gjøres for spillere som er kvalifisert til seniorklassene, og for spillere som kun er kvalifisert for annen klasse, eller andre klasser enn «egen klasse».

Norgescupfinalen er for spillere som er «Norsk spiller», «Norsk seriespiller» eller norsk statsborger.

3.2.2 STARTNUMMER

Alle deltakere skal benytte startnummer, eventuelt spillerens navn på baksiden av trøyen.

3.3 DOMMERE

Arrangøren skal ha egne dommere i alle kamper.

3.4 UTSTYR

3.4.1 TELLEAPPARATER

Det skal være minst ett telleapparat ved hvert bord.

3.4.2 SPILLEOMRÅDET

Spilleområdet i alle klasser skal være minimum 10m langt, 5m bredt og 4m høyt.

I Damer elite og Herrer elite skal spilleområdet være minst 12m langt, 6m bredt og 4m høyt.

Alle bord skal være fullstendig inngjerdet hver for seg. Bak hvert bord skal det stå en stol til benyttelse for lagleder.

3.4.3 FØRSTEHJELPSUTSTYR

Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.

3.5 SEREMONI/PREMIERING/FASTE RAMMER

3.5.1 ÅPNING

Ved åpning av turneringen skal spillerne presenteres.

3.5.2 PREMIERING

Ved avslutningen av Stiga Norgescupfinalen skal de 4 beste i hver klasse premieres av NBTF. Arrangøren står fritt til å premiere utover dette.

3.6 PRESSE/PUBLIKUM

3.6.1 PRESSE

Arrangøren skal foran arrangementet informere lokale og nasjonale TV-selskaper, NTB og aviser om turneringen, og fullstendige resultater skal umiddelbart etter arrangementet sendes til de samme. Resultatene skal ringes eller sendes med e-mail til NTB umiddelbart etter arrangementets avslutning.

3.6.2 SERVERING

Arrangøren skal sørge for salg av varm mat og øvrig mat og drikke i eller i nærheten av hallen under hele arrangementet.

3.7 FORHOLD TIL NBTF

3.7.1 SPONSORER

Arrangøren plikter å forholde seg til de avtaler som NBTF har inngått med sponsorer i forbindelse med Stiga Norgescupfinalen.

3.7.2 ARRANGØR

NBTFs styre fordeler arrangementet i april/mai året før arrangementet.

3.7.3 NBTFs REPRESENTANT

NBTF skal være representert ved arrangementet.

3.8 DISPENSASJON

I spesielle tilfeller kan NBTF etter søknad fra arrangør gi dispensasjon fra tilleggsbestemmelsene for den praktiske gjennomføringen av Stiga Norgescupfinalen. En endring må være godkjent av NBTF. Dispensasjon skal kun gis dersom det bedømmes å kunne fremme norsk bordtennis, f.eks ved å tilrettelegge for media eller andre samarbeidspartnere.