Kap 2 – STIGA Norgescup

TILLEGGSBESTEMMELSER

KAPITTEL 2. STIGA Norgescup

2.1 ARRANGEMENT

2.1.1 SPILLEHALL

NBTF, eller den som bemyndiger, skal godkjenne spillehallen ved tildeling av arrangementet. Tilgjengelighet for funksjonshemmede spillere skal ivaretas. Ved eventuell flytting til ny spillehall skal arrangøren søke TD om godkjenning av ny hall. Se også punkt 2.1.14 Teknisk delegert.

2.1.2 ANTALL SNC

Det arrangeres 4 SNC-stevner per spilleår. Disse leder frem til Stiga Norgescupfinalen, se kapittel 3.

2.1.3 INVITASJON

Arrangøren skal sende utkast til invitasjon til TD for godkjenning minst en uke før planlagt utsending/offentliggjøring. Se også punkt 2.1.14 Teknisk delegert.

2.1.4 SNC-KLASSER

Følgende klasser (kun single) er obligatoriske å arrangere:

Lørdag:  Herrer elite, Herrer junior, Damer elite, Damer eldre junior, Jenter 15 år, Herrer funksjonshemmede sittende, Herrer funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede sittende, Damer funksjonshemmede stående.

Søndag: Herrer eldre junior, Gutter 15 år, Gutter 13 år, Gutter 11 år, Damer junior, Jenter 13 år, Jenter 11 år.

Av disse klassene er følgende klasser offisielle SNC-klasser, det vil si klasser der det gis faste poengsummer for plasseringen i klassen, og som gjelder som kvalifisering til Stiga Norgescupfinalen: Herrer elite, Damer elite, Herrer eldre junior og Damer eldre junior, Gutter 15 år, Jenter 15 år, Herrer funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede stående, Herrer funksjonshemmede sittende og Damer funksjonshemmede sittende.

Starttider for SNC (første klasse lørdag og første klasse søndag) skal oppgis i innbydelsen.

2.1.4.1 DELTAKERBEGRENSNING

Det innføres følgende deltakerbegrensing:

Klasse Maks antall deltakere
Herrer elite 48 (veiledende)
Herrer eldre junior 48 (veiledende)
Herrer junior 48 (veiledende)
Gutter 15 48 (veiledende)
Gutter 13 48 (veiledende)
Gutter 11 48 (veiledende)
Damer elite 24 (veiledende)
Damer eldre junior 24 (veiledende)
Damer junior 24 (veiledende)
Jenter 15 24 (veiledende)
Jenter 13 24 (veiledende)
Jenter 11 24 (veiledende)

 

I klasser merket med veiledende kan deltakerantallet utvides hvis det er kapasitet innenfor tidsrammene, se tilleggsbestemmelser for SNC. Angående B-klasser, se tilleggsbestemmelser.

Dersom deltakerantallet i de obligatoriske klassene overstiger det veiledende maksimale deltakerantallet, skal arrangøren umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp informere TD’en. TD’en beslutter hvorvidt det skal arrangeres B-klasser i den eller de klassene dette eventuelt gjelder, og hvor mange deltakere som skal fordeles på henholdsvis A- og B-nivået.

Hvem som får delta i hvilke klasser settes opp og publiseres av arrangør kort tid etter påmeldingsfristens utløp.

2.1.5 INNLAGTE KLASSER

Eventuelt innlagte klasser utover de obligatoriske klassene skal avklares med TD før utsending av innbydelsen. I tillegg kan innlagte B-klasser bli lagt til SNC etter at påmeldingsfristen har gått ut, se punkt 2.1.4.

2.1.6 ENDRING AV SPILLEPLAN

NBTF kan gi dispensasjon for bruk av fredag, og eventuelt rokering av klassene mellom spilledagene.

2.1.7 SPILLEORDNING

I alle offisielle SNC-klasser skal det benyttes puljespill med inntil 4 spillere i hver pulje, hvorav de to beste går videre til cup-spill.

I Herrer elite og Damer elite senior, Herrer eldre junior, Damer eldre junior, Herrer  junior, Damer junior, Gutter 15, Jenter 15, Gutter 13 år og Jenter 13 år er de best seedede spillerne direkte kvalifisert til sluttspill etter følgende oppsett:

Antall påmeldte deltakere Antall direkte kvalifisert
9-15 2
16-31 4
32- 8

 

2.1.8 TIDSSKJEMA

Arrangør skal presentere tidsskjema på NBTFs hjemmeside og til hver enkelt deltakende klubb, etter at frist for påmelding er utløpt, og senest en uke før arrangementet. Utkast til tidsskjema skal først oversendes til TD’en for vurdering/godkjenning. TD’en skal involveres i hele prosessen med utarbeidelse av tidsskjemaet.

2.1.9 SLUTTSPILL GENERELT

Dersom stevnet er av en slik størrelse at det må spilles i flere haller, skal alt sluttspill foregå i hovedhallen.

2.1.10 SNC-POENG

Det deles ut SNC-poeng i de offisielle SNC-klassene i hver av de 3 SNC etter følgende tabell:

Plassering Poeng per SNC
1. plass 8 poeng
2. plass 6 poeng
3. plass 4 poeng
5. plass 2 poeng
9. plass 1 poeng

 

Arrangøren sender inn oversikt over fordeling av SNC-poeng umiddelbart etter arrangementet til NBTF. NBTF sørger for ajourhold av SNC-poengene.

2.1.11 AVVIKLING

De obligatoriske SNC-klassene skal arrangeres innenfor tidsrommet 10 00 – 21 00 lørdager og 09 00 – 18 00 søndager.

De offisielle SNC-finaleklassene skal ha faste bord sentralt i hallen mhp publikum. De skal ha spillerpresentasjon/oppstilling med dommere fra semifinale. De skal ha tidfestede kamper alle runder etter puljespill. Dette skal ikke avvike pga andre klasser ettersom de bordene det spilles på skal være «reserverte». Det kan spilles andre klasser på disse bordene innimellom, men det skal aldri kunne forskyve de offisielle klassene.

 2.1.12 ANTALL SETT

Kvartfinaler, semifinaler og finaler i eliteklassene skal gå som 7-settskamper. Alle andre kamper skal være 5-settskamper.

2.1.13 RESULTATSERVICE

Resultater skal fortløpende føres på tavler som er tilgjengelige for deltakere og publikum. Resultatene skal også oppdateres fortløpende på internett.

2.1.14 TEKNISK DELEGERT

NBTF oppnevner en teknisk delegert – TD – til hvert arrangement.

TD’en er arrangørens rådgiver før, under og etter arrangementet. TD’en har også ansvaret for å kvalitetssikre planleggingen av arrangementet, gjennomføringen av arrangementet og etterarbeidet av arrangementet.

TD’en skal:

  • godkjenne invitasjonen til arrangementet før den sendes til deltakende klubber
  • kvalitetssikre arrangementet, mot NBTFs konkurransereglement, mot NBTFs tilleggsbestemmelser, samt mot eventuelle NBTF-avtaler, herunder utstyrsavtaler
  • være teknisk rådgiver for arrangøren før, under og etter arrangementet
  • fylle ut NBTFs evalueringsrapport og oversende den til NBTF og arrangøren senest 14 dager etter arrangementet

TD’ens reise- og overnattingsutgifter: Se pkt 2.3.2 under ”Satser”.

2.2 SPILLERE

2.2.1 KLASSEBEGRENSNING

Det er tillatt å delta i maksimalt 2 singleklasser pluss 1 doubleklasse per dag i SNC-stevner.

2.3 DOMMERE

2.3.1 DOMMERE UNDER SLUTTSPILLET

Fra og med kvartfinalene skal det være faste dommere over 16 år i alle offisielle SNC-klasser og i Herrer senior double og Damer senior double, dersom en eller to av disse doubleklassene spilles som innlagt klasse. Finalene i de offisielle klassene skal dømmes av en forbundsdommer.

2.4 UTSTYR

2.4.1 TELLEAPPARATER

Det skal være minst ett telleapparat ved hvert bord.

I finalene bør det være 2 telleapparater (for dommer og hjelpedommer) ved hvert bord.

2.4.2 SPILLEOMRÅDET

Spilleområdet bør være minst 10 m langt, 5 m bredt og 4 m høyt. I kvartfinaler og senere i eliteklassene skal spilleområdet være minst 12 m x 6 m x 4 m. Alle bord bør være fullstendig inngjerdet hver for seg i de offisielle SNC-klassene. På hver kortside av spilleområdet skal det stå en stol til benyttelse for lagleder. I lagklassene bør det være minst fem stoler til hvert lag.

2.4.3 FØRSTEHJELPSUTSTYR

Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.

 

2.5 SEREMONI/PREMIERING

 

2.5.1 PREMIEVERDI

Hvert SNC-stevne skal ha premier med en totalverdi på minimum 2/5 av total startkontingent.

2.6 PRESSE/PUBLIKUM

2.6.1 PRESSE

Arrangøren skal før turneringen informere media om turneringen, og fullstendige resultater skal umiddelbart etter turneringen utsendes til disse. Resultatene skal ringes eller sendes med e-mail til NTB umiddelbart etter turneringens avslutning.

Etter at hver enkelt av eliteklassene er ferdigspilt, ringes eller sendes med e-mail, resultatene umiddelbart til NTB.

2.6.2 SERVERING

Arrangøren skal sørge for salg av mat og drikke i hallen under hele tiden turnering pågår. Det skal på alle turneringsdager være salg av varm mat.

 

2.7 FORHOLD TIL NBTF

2.7.1 SPONSORER

Arrangøren plikter å forholde seg til de avtaler NBTF har inngått med sponsorer i forbindelse med SNC. Dette inkluderer bruk av det utstyr (bord, barrierer, nett, telleapparater, baller og annet ) som inngår i NBTFs avtale.

2.7.2 NBTFs REPRESENTANT

Dersom det er representanter fra styret i NBTF tilstede skal arrangør opplyse om dette over høyttaleranlegget.

2.8 DISPENSASJON

I spesielle tilfeller kan NBTF etter søknad fra arrangør gi dispensasjon fra tilleggsbestemmelsene for den praktiske gjennomføringen av et Stiga Norgescup-arrangement. En endring må være godkjent av NBTF. Dispensasjon skal kun gis dersom det bedømmes å kunne fremme norsk bordtennis, feks ved å tilrettelegge for media eller andre samarbeidspartnere.