Kap 7 – Diverse bestemmelser

LOV FOR NORGES BORDTENNISFORBUND

KAPITTEL 7. DIVERSE BESTEMMELSER

§ 7-1 KONKURRANSEREGLEMENT

NBTFs konkurransebestemmelser finnes i NBTFs konkurransereglement.

Endringer i NBTFs konkurransereglement vedtas av NBTFs styre. Forslag av stor prinsipiell betydning kan overføres Tinget dersom NBTFs styre vedtar det, eller dersom minst to regioner skriftlig krever det innen høringsfristen.

Forslagsrett til endringer i konkurransereglementet har:

  • Styret
  • Regionene
  • Klubbene
  • Ting- og styreoppnevnte komitéer og utvalg
  • NBTFs administrasjon

Forslag som skal behandles på Tinget må være NBTF i hende innen fast­satt frist. Alle forslag skal sendes til høring. Alle organisasjonsledd med forslagsrett kan delta i høringen, og kan be om å få tilsendt høringsdokumentene.

§ 7-2 REPRESENTASJONSREGLEMENT

NBTFs representasjons- og overgangsbestemmelser finnes i NBTFs representasjonsreglement.

Endringer i NBTFs representasjonsreglement foretas på samme måte som for NBTFs konkurransereglement.

§ 7-3 NBTFs OFFISIELLE ORGAN

Hjemmesiden www.bordtennis.no er NBTFs offisielle organ.

§ 7-4 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 7-5 Avtaler og samarbeid mellom NBTF og næringslivet

Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.

§ 7-6 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.

§ 7-7 Bestemmelser om konkurranseforbud

Idrettsstyret og styret i særforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.