Kap 6 – Øvrige organer

LOV FOR NORGES BORDTENNISFORBUND

KAPITTEL 6. ØVRIGE ORGANER

§ 6-1 ADMINISTRASJON

NBTF bør til enhver tid ha sitt administrasjonssted på samme sted som NIF.

Styret ansetter NBTFs generalsekretær og andre ansatte etter innstilling fra sektor Organisasjon. Styret fastsetter lønn og andre forhold knyttet til stillingene, og avgjør endringer i ansettelsesforholdet.

Opprettelse av nye administrative stillinger skal godkjennes av Tinget.

Administrasjonen skal:

  1. iverksette Styrets vedtak og bestemmelser.
  2. forestå NBTFs daglige administrasjon.
  3. betjene NBTFs regioner, klubber og medlemmer, komitéer og utvalg, samt øvrige på beste måte.
  4. forøvrig arbeide etter instruks gitt av Styret, samarbeidsutvalget eller generalsekretæren.

§ 6-2 REGIONER

Regioner kan opprettes av Styret.

Bordtennisregionene har følgende navn og inndeling:

  • Bordtennis – Region Øst: Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold
  • Bordtennis – Region Sør: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
  • Bordtennis – Region Vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Bordtennis – Region Midt: Møre og Romsdal, og Nord og Sør -Trøndelag
  • Bordtennis – Region Nord: Nordland, Troms og Finnmark

Regionstyrene arbeider i henhold til egne lover basert på NIFs lovnorm for regioner.

Regionstyrene søker samarbeid med hver enkelt idrettskrets i regionen.

§ 6-3 REGIONLEDERMØTE

Styret avholder et møte med regionlederne annethvert år i de kalenderår det ikke avholdes ordinært Ting.

§ 6-4 STYREOPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG

Styret kan oppnevne komitéer og utvalg som arbeider i henhold til mandater vedtatt av Styret. Oversikt over komitéene og utvalgene, medlemmer av disse og mandatene offentliggjøres av Styret.