Kap 5 – Tingvalgte organer

LOV FOR NORGES BORDTENNISFORBUND

KAPITTEL 5. TINGVALGTE ORGANER

§ 5-1 STYRET

NBTF ledes og forpliktes av Styret som er NBTFs høyeste myndighet mellom tingene.

Styret skal:

  1. Iverksette tingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
  2. Forestå NBTFs daglige administrasjon, representere NBTF utad og utøve dens faglige myndighet.
  3. Påse at NBTFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at særforbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
  4. Ansette funksjonærer etter behov.
  5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.
  6. Vedta instruks for administrasjonen.
  7. Påse at funksjonærer, komitéer og utvalg utfører sine oppgaver på en forsvarlig måte.
  8. Arbeide med saker som nevnt i §§ 1-1 og 1-3.

Styret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette.

Styret skal holde møte når presidenten bestemmer det, eller når et flertall av Styrets medlemmer forlanger det, men minst to ganger i året. Ved forfall innkalles varamedlemmene etter rekkefølge.

Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer.

I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, diskutere særforbundets standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker.

Styret er vedtaksført når et flertall av Styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Det føres protokoll for Styrets møter. Protokollen sendes styrets medlemmer med varamedlem­mer, regionene og NBTFs utvalg og komitéer.

§ 5-2 KONTROLLKOMITEEN OG LOVKOMITEEN

Disse komiteene er tingvalgte organ og er således ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet. Her kan ikke Styrets medlemmer eller varamedlemmer sitte.

Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser.

Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lov -, konkurransereglements- og representasjonsreglements forslag og om fortolkningsspørsmål. Lovkomitéen skal bidra til at alle lov- og regelverk holdes oppdaterte. Lovkomiteen kan selv fremme lovforslag.

§ 5-3 VALGKOMITEEN

Valgkomitéen skal innstille kandidater til alle tillitsverv som skal besettes ved valg på Tinget, jf. § 23 bokstav J. Innstillingen skal være i samsvar med bestemmelsene i §§ 2-4 og 3-2. Valgkomitéen skal innstille de personer den mener er best skikket til å utføre de respektive verv og som etter forespørsel har sagt seg villige til å stille som kandidater.

Innstillingen skal overleveres NBTF senest én måned før Tinget.

§ 5-4 DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALGET

Disiplinær- og Sanksjonsutvalget er et tingvalgt organ og er således ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet. Her kan ikke Styrets medlemmer eller varamedlemmer sitte.

Utvalget består av leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem.

Disiplinær- og Sanksjonsutvalget behandler saker hvor medlemmer, klubber eller regioner påklager administrative avgjørelser vedrørende Konkurranse- og Representasjonsreglementet.