Kap 4 – Tinget

LOV FOR NORGES BORDTENNISFORBUND

KAPITTEL 4. TINGET

§ 4-1 TINGET

Tinget er NBTFs høyeste myndighet. Tinget avholdes annethvert år, i april eller mai måned.

Tinget innkalles av styret med minst 3 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Til Tinget kan styret, regioner, klubber, ting- og styreoppnevnte komitéer og utvalg fremme forslag.

Tinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen representant har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. For å være gyldig skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Lovforslag krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitte.

På Tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakslis­te. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

Tinget ledes av en eller flere valgte dirigenter. Dirigentene og sekretærene trenger ikke å være valgte representanter på Tinget.

Ved Tinget benyttes reisefordeling for representantene fra kategoriene B og C. NBTF dekker reiser­ og oppholdsutgifter for representantene fra kategoriene A og D-I. Styret har anledning til å bevilge stønad til subsidiering av reiseutgifter innenfor en rimelig ramme i budsjettet.

§ 4-2 REPRESENTASJON PÅ TINGET

Hvis en representant har mulighet til å være representant på Tinget gjennom flere forskjellige verv, kan vedkommende delta på Tinget kun i kraft av ett av disse.

I)   På tinget møter med stemme-, tale- og forslagsrett:

A)    Styrets medlemmer

B)    Representanter fra regioner etter følgende tabell:

Antall klubber Representanter
1 – 30 3
31 6

 

Antall representanter beregnes etter antall klubber pr. 1. januar i Tingåret, iht Idrettsregistreringen.

Region-/regionstyret skal oppnevne representantene. Fullmakt må være innsendt til NBTF innen fastsatt tidsfrist.

C) Representanter fra klubbene etter følgende tabell:

Antall medlemmer Representanter
0 – 50 1
51 – 100 2
101 – 3

Antall representanter beregnes etter antall medlemmer pr. 1. januar i Tingåret.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt, og må ha vært medlem av klubben minst to måneder før påmeldingsfristen. Fullmakt må være innsendt til NBTF innen fastsatt tidsfrist.

II) På tinget møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett:

D) Lederne i NBTFs tingvalgte utvalg og komitéer. (Ved forfall fra lederen kan utvalget eller komitéen representeres av et av de øvrige medlemmene.)

E) Lederne i styreoppnevnte utvalg og komitéer som er invitert av styret. (Ved forfall fra lederen kan utvalget eller komitéen representeres av et av de øvrige medlemmene.)

F) Kontrollkomitéens medlemmer.

G) Representanter fra NBTFs administrasjon, utpekt av Styret.

H) NBTFs revisor.

I) Representanter fra NIF.

J) Andre som Styret finner det hensiktsmessig å invitere og som Tinget godkjenner.

III)         På tinget møter som observatører, uten stemme-, tale- og forslagsrett:

K) Presse (Tinget kan vedta at deler av, eller hele Tinget skal foregå uten presse.)

L) Andre som Styret inviterer eller som Tinget godkjenner.

§ 4-3 TINGETS OPPGAVER

Tinget skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representanter.
 2. Godkjenne sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og to representanter til å undertegne protokollen.
 4. Behandle årsberetninger.
 5. Behandle regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag: lovforslag, konkurransereglementsforslag som er oversendt Tinget og andre forslag.
 7. Fastsette kontingent.
 8. Behandle langtidsbudsjett og langtidsplan.
 9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet, samt fastsette revisors honorar.
 10. Velge:

Styre:
President, visepresident, 5 styremedlemmer, 2 varamedlemmer

Kontrollkomite:
2 medlemmer, 2 varamedlemmer

Valgkomite:
Leder, nestleder, 1 medlem, 1 varamedlem

Lovkomite:
Leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer

Disiplinær- og Sanksjonsutvalg:
Leder, nestleder, 1 medlem, 1 varamedlem

§ 4-4 VALG

Alle valg foretas enkeltvis, med valg av én og én person. Det kan ikke stille kandidater til noen av enkeltvalgene som, hvis de blir valgt, medfører at kjønnsbestemmelsene må bli brutt.

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 2-1 til 2-4.

De tingvalgtes funksjonstid er én tingperiode. En tingperiode er tiden mellom to ordinære ting.

§4-5 EKSTRAORDINÆRT TING

Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst 1 måneds varsel etter:

 1. Vedtak av forbundsstyret
 2. Vedtak av forbundstinget.
 3. Vedtak av Idrettsstyret.
 4. Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte minst ¼ av de stemmeberettigede representanter.

Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

Ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.[1].

Forøvrig gjelder bestemmelser som ved ordinært Ting.

[1] Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte, jf. NIFs lov § 2-19 (2).