Kap 3 – Økonomi

LOV FOR NORGES BORDTENNISFORBUND

KAPITTEL 3. ØKONOMI

§ 3-1 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

NBTF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven.

NBTF skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

Bankkonti skal være knyttet til NBTF og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

NBTF avholder ordinært ting annen hvert år, og tinget skal fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet.

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

NBTF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. NBTF kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra NBTF og beslutning fra Idrettsstyret.

Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til NBTFs størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmakts reglement knyttet til slike disposisjoner.

NBTFs regnskapsår løper fra 1. januar til 31. desember.

Revisor skal gjennomgå og kontrollere regnskap og midler så ofte det er nødvendig, og minst to ganger i året. Regnskapene skal sendes så snart som mulig etter årsavslutning til revisjon. Revi­sor avgir beretning til Tinget om forløpne regnskaper.