Kap 2 – Tillitsvalgte og ansatte

LOV FOR NORGES BORDTENNISFORBUND

KAPITTEL 2. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 2-1 KJØNNSFORDELING

Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i særforbundet skal det velges personer fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.[1]

§ 2-2 GENERELLE REGLER OM STEMMERETT, VALGBARHET, FORSLAGSRETT M.V.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NBTF: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovkomité.[2]

En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

Person som er utelukket som medlem av IOC, er ikke valgbar til styret og kan ikke være representant til tinget.

Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.

Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i NBTF.

Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under særforbundstinget.

Kun representasjonsberettiget idrettslag/region kan fremme forslag til behandling på særforbundstinget.

§ 2-3 valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker

Arbeidstaker i NBTF er ikke valgbar til verv i NBTF eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i NBTF plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

Arbeidstaker i NBTF kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med NBTF.

Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at NBTF gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til særforbundets styre.

Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.[3]

§ 2-4 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til NBTF

En person som har en avtale med NBTF som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av NBTF er ikke valgbar til verv innen NBTF eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av NBTF. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av NBTF. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.[4]

§ 2-5 Inhabilitet

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NBTF er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

  1. når vedkommende selv er part i saken
  2. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
  3. når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
  4. når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i NBTF.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

§ 2-6 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NBTF vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling[5] eller ved fjernmøte[6]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

NBTF forpliktes ved sitt styre. For klubber med gruppestyrer vil det si hovedstyret.

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 2-7 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste, og godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

[1] Se forskrift til NIFs lov § 2-4.

[2] De særforbund som opprettholder eget doms- og appellutvalg må legge til ”domsutvalg, appellutvalg” i denne bestemmelsen.

[3] Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

[4] Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

[5] For eksempel møte per e-post.

[6] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.