Kap 1 – Innledende bestemmelser

LOV FOR NORGES BORDTENNISFORBUND

KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1-1 FORMÅL

Norges Bordtennisforbunds (NBTFs) formål er å fremme bordtennisidretten i Norge, herunder bi­dra til samarbeid mellom NBTFs regioner, klubber og utvalg, og å representere idretten internasjonalt.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 1-2 ORGANISASJON

NBTF er en sammenslutning av alle klubber som organiserer bordtennisidretten i Norge og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Klubbene kan organiseres i regioner.

NBTF er medlem av NIF, og er tilsluttet North Euro­pean Table Tennis Union (NETU), European Table Tennis Union (ETTU) og International Table Tennis Federation (ITTF), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NBTF uavhengig av hva som måtte stå i NBTFs egen lov.

Opptak av nye idretter i NBTF samt endring av NBTFs navn, må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan NBTF fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære Idrettstinget.

Alle idrettslag som er tilsluttet NBTF plikter å overholde NIFs og NBTFs regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak.

§ 1-3 OPPGAVER OG KOMPETANSE

NBTF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

NBTF er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak:

  1. Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.
  2. Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener.
  3. Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner.
  4. Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NBTF.

§ 1-4 MEDLEMSKAP

Alle klubber som organiserer bordtennisidrett, og som er medlem av NIF, har rett til å bli medlem­mer i NBTF.

Melding om medlemskap i NBTF sendes på eget skjema til NBTF via idrettskretsen. Utmelding av NBTF skjer skriftlig på samme måte.

For å opprettholde sitt medlemskap i NBTF plikter klubben hvert år innen 1. februar å sende opp­gave over sin virksomhet til idrettskretsen på idrettskretsens skjema.

NIFs lov § 10-7 Registrering av enkeltmedlemmer

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

 

Når søknad om medlemskap er godkjent av NBTF, har medlemmene rett til å delta i konkurranser.

Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.

Klubber må betale en årlig kontingent til NBTF for å opprettholde sitt medlemskap.

Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i særforbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende.

Farmerklubber

  • En farmerklubb er en selvstendig klubb, medlem av NIF og NBTF.
  • Farmerklubben er tilknyttet hovedklubb som skal være registrert i samme eller tilgrensede kommune.
  • Registrering skjer ved at hovedklubben og farmerklubben sender utdrag av protokollen som viser det innbyrdes forhold til NBTF. Dette må innsendes innen 1. mai for registrering for påfølgende spilleår.
  • Både farmerklubb og hovedklubb kan si opp tilknytningen. Dette gjøres ved brev til annen part og til NBTF innen 1. mai for opphør fra og med neste spilleår.
  • Hovedklubben kan ha en eller flere farmerklubber. En farmerklubb kan ikke ha egne farmerklubber.