Kap 3 – Lagserien

KONKURRANSEREGLEMENTET

KAPITTEL 3. LAGSERIEN

3.1 ORGANISERING

3.1.1 HERRER

3.1.1.1 Innledende bestemmelser

3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien

Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien.

Serien administreres av NBTF.

3.1.1.1.2 Den regionale lagserien

Den regionale lagserien består av 4. divisjon og lavere divisjoner. Den administreres av regionene, og omfattes ikke av kapittel 3 i NBTFs konkurransereglement, bortsett fra der det eksplisitt nevnes.

Regionene vedtar selv utfyllende regler for de divisjoner og avdelinger de administrerer.

Ved tvist kan regionene bringe tvisten inn for NBTF som tar den endelige avgjørelse.

3.1.1.2 Stiga-ligaen (Eliteserien)

Stiga-ligaen (Eliteserien) består av en avdeling med åtte lag.

3.1.1.3 – 1. divisjon

 1. divisjon består av en avdeling med åtte lag.

3.1.1.4 – 2. divisjon

 1. divisjon består av to avdelinger, 2A -2 B, hver med åtte lag. NBTF setter opp avdelingene med henblikk på klubbenes geografiske hjemsteder.

3.1.1.5 – 3. divisjon

 1. divisjon består av 8 geografisk atskilte avdelinger, 3A – 3H, og består av klubber fra følgende regioner:
3A, 3B og 3C Region Øst
3D Region Sør
3E og 3 F Region Vest
3G Region Midt-Norge
3H Region Nord


3.1.2 DAMER

NBTF oppretter divisjoner/avdelinger og fastsetter tillegsbestemmelser for disse foran hvert spilleår.

3.2 DELTAKELSE

3.2.1 DELTAKERBERETTIGELSE

Lag er deltakerberettigede ifølge reglene for opp- og nedrykk.

3.2.2 SERIEAVGIFT

Serieavgiften skal være betalt til NBTF før seriestart.

3.2.3 UTMELDING

Klubber som ikke ønsker å delta med kvalifiserte lag i neste spilleårs nasjonale lagserie, må melde fra om dette til NBTF innen 1. mai.

3.3 REPRESENTASJON

3.3.1 DELTAKERBERETTIGELSE

Stiga-ligaen (Eliteserien) er åpen kun for herrer.

Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller fra annen klubb kan representere klubben i lagserien. Slik søknad må oversendes NBTF innen 1. august.

Klubber kan innen 1. august søke om dispensasjon for ett spilleår av gangen fra denne bestemmelse, for damespillere på spesielt høyt nivå.

3.3.2 DELTAKELSE FOR FLERE KLUBBER

3.3.2.1 Generelle bestemmelser

En spiller kan kun representere én klubb i den nasjonale/regionale lagserien i løpet av et spilleår, med det unntak nevnt i 3.3.2.2.

Styret kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

3.3.2.2 Dispensasjon for utlån til den nasjonale lagserien

Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller i en lagkamp kan representere en annen klubb i den nasjonale lagserien. Slik søknad må oversendes NBTF innen 1.august. En eventuell dispensasjon vil kun bli gitt for deltakelse i den nasjonale lagserien.
I alle andre konkurranser representerer spilleren klubben han eller hun har spillelisens for.
Dispensasjonen gis for hele sesongen og kan ikke reverseres.

3.3.2.3 Dispensasjon for utlån til dameserien

Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller i en lagkamp kan representere en annen klubb i dameserien. Slik søknad må oversendes NBTF innen 1. august. En eventuell dispensasjon vil kun bli gitt for deltakelse i dameserien. I alle andre konkurranser representerer spilleren klubben hun har spillelisens for.
Dispensasjonen gis for hele sesongen og kan ikke reverseres.

3.3.2.4 Overgangskjema for dispensasjon for utlån til seriespill

Det skal fylles ut overgangskjema for dispensasjon til utlån til seriespill og betales overganggebyr.
Reglene om overgang i 1.3 gjelder tilsvarende, med unntak av 1.3.3 og 1.3.6.
Ingen karantenetid, forutsatt NBTF’s godkjenning.

3.3.2.5 Unntak

Spillere som har spilt seriekamp for en farmerklubb, kan melde overgang til og spille for tilhørende hovedklubb.

Spillere som har spilt seriekamp for en hovedklubb, kan melde overgang til og spille for tilhørende farmerklubb hvis denne spiller i Stiga-ligaen (Eliteserien).

3.3.3 DELTAKELSE FOR FLERE LAG FRA SAMME HOVEDKLUBB OG FARMERKLUBB

3.3.3.1 Skifte til lag i hovedklubb eller farmerklubb i høyere divisjon

Spiller kan skifte til lag i hovedklubb eller farmerklubb i en høyere divisjon.

Laget i hovedklubben eller farmerklubben i den høyere divisjonen må ha spilt sine to første seriekamper før den kan få en slik ny spiller

3.3.3.2 Skifte til lag i hovedklubb eller farmerklubb i samme divisjon

Skifte til lag i hovedklubb eller farmerklubb i samme divisjon er ikke tillatt.

3.3.3.3 Skifte til lag i hovedklubb i lavere divisjoner

Spiller som har spilt fem seriekamper eller mer for ett lag eller en farmerklubb, kan ikke skifte til lag i lavere divisjoner.

Spiller som har spilt færre enn fem seriekamper for et lag i en hovedklubb eller for en farmerklubb kan skifte til et lag i hovedklubb i en lavere divisjon gitt at begge følgende forutsetninger er innfridd:

 1. a) Spiller ikke har spilt i de 2 siste seriekampene til laget i den høyere divisjon.
 2. b) Laget i den lavere divisjonen har spilt minst to seriekamper uten denne spilleren etter at spilleren spilte sin siste seriekamp i den høyere divisjonen.

3.4 UTENLANDSKE SPILLERE

3.4.1 INNBERETNING

Innmelding av spillere som ikke har status som ”Norsk spiller” skal skje innen 1. september eller en uke etter siste terminfestede kamp i runde 7 (gjelder Eliteserie, dameserien og 1. divisjon)

3.4.2 BEGRENSNINGER

3.4.2.1 Antall utenlandske spillere

Lagserien er åpen for alle som har status som “norsk spiller”, «norsk seriespiller», eller er norsk statsborger. En klubb kan i tillegg benytte to utenlandske spillere som ikke har status som “norsk spiller”, «norsk seriespiller», eller er norsk statsborger, per seriekamp.

3.4.2.2 Sluttspillet i Stiga-ligaen (Eliteserien)

Krav til antall kamper i Eliteseriens grunnserie for å delta i sluttspillet og evt. kvalifiseringskamper.

Det kreves 5 spilte lagkamper for spillere som ikke har status som ”Norsk spiller”.

Det stilles ingen krav til antall kamper for norske spillere.

3.4.2.3 Seriespill kvalifisering.

Krav om antall kamper spilt i seriespill

3.5 OVERDOMMERE OG DOMMERE

3.5.1 OPPNEVNING

3.5.1.1 Overdommere

3.5.1.1.1 Generelle bestemmelser

NBTF har rett til å oppnevne overdommer til alle seriekamper. Slik oppnevning skal meddeles arrangøren senest én måned før seriekampen finner sted.

NBTF kan oppnevne assisterende overdommer som skal fungere i overdommers fravær under en seriekamp.

3.5.1.1.2 STIGA-LIGAEN/Dameserien (Eliteserien)

NBTF skal oppnevne overdommer og borddommer til alle seriekamper i STIGA-LIGAEN/ Dameserien (Eliteserien).

3.5.1.1.3 Klubbenes ansvar

Hvis NBTF ikke har oppnevnt overdommer til en seriekamp i 1., 2. eller 3. divisjon, skal arrangøren opp­nevne overdommer.

3.5.1.2 Dommere (herunder hjelpedommere)

3.5.1.2.1 Generelle bestemmelser

NBTF har rett til å nominere en eller flere dommere til alle seriekamper, som skal være til overdommers disposisjon. Slik oppnevning skal meddeles arrangøren senest to uker før seriekampen finner sted.

3.5.1.2.2 Klubbenes ansvar

Hvis NBTF ikke har nominert tilstrekkelig antall dommere til en seriekamp, er arrangøren ansvarlig for at det er tilstede tilstrekkelig antall dommere som overdommer kan oppnevne.

I Stiga-ligaen (Eliteserien) og i Dameserien: NBTF oppfordre arrangøren til å stille med to dommere (regionsdommere) til overdommers disposisjon.

I 1. og 2. divisjon skal arrangøren stille med en -1- dommer til hvert bord (hver kamp).

3.5.1.3 Kombinert overdommer/dommer

Det kan oppnevnes overdommer og assisterende overdommer til en seriekamp hvor begge disse skal fungere som dommer.

Assisterende overdommer skal da utøve overdommermyndighet i den kampen han/hun dømmer. Dersom det er uenighet om hvem som skal utøve overdommermyndighet i en situasjon, skal overdommer bestemme hvem som skal utøve denne myndighet.

3.5.2 OVERDOMMER- OG DOMMERHONORAR

Arrangøren skal etter endt seriekamp betale overdommer- og dommerhonorar samt reise- og diettpenger, eventuelt forestå diett, til alle av NBTF-oppnevnte overdommere, dommere med overdommermyndighet og dommere nominert av NBTF.

Ved samlerunder fordeler arrangøren (jfr. 3.9.1) dommerutgiftene på antall hjemmelag.

Arrangøren kan avtale honorar med overdommere og dommere som ikke er oppnevnt eller nominert av NBTF. I sluttspillet betaler NBTF reiseutgifter og honorar til oppnevnte dommere.

3.6 GJENNOMFØRING AV DEN NASJONALE LAGSERIEN

3.6.1 GRUNNSERIEN I STIGA – LIGAEN (ELITESERIEN), 1., 2. OG 3. DIVISJON

Grunnserien i Stiga-ligaen (Eliteserien), 1., 2. og 3. divisjon spilles som dobbel serie hvor alle lag møtes to ganger, én på hvert av lagenes hjemmearena. Bestemmelsen om hjemmearena kan fravikes til fordel for samlerunder.

3.6.2 SLUTTSPILLET I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)

De fire beste klubbene i grunnserien er kvalifisert til sluttspillet. Sluttspillet spilles som semifinaler og finale. Lag nr. 1 og 2 i grunnserien får hjemmekamp i semifinalen, og lag nr 1 kan velge motstander blant nr 3 og 4. Best plasserte klubb i grunnserien av de to klubbene som vinner semifinalen får hjemmekamp i finalen.

NBTF skal være representert ved finalen i sluttspillet.

3.6.3 SAMLERUNDER

I en samlerunde møtes tre eller flere lag til innbyrdes kamper over én eller flere dager på samme sted.

3.7 ENDRING AV KAMPTIDSPUNKT

3.7.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Enhver endring av kamptidspunkt må på forhånd være godkjent av NBTF.

3.7.2 REPRESENTASJONSOPPGAVER

Representasjonsoppgaver for NBTF som kolliderer med seriekamp, gir etter søknad automatisk grunnlag for endring av kamptidspunkt. Søknad om dette rettes til NBTF senest seks uker før opprinnelig kampdato, eller så snart klubben eller spilleren blir gjort kjent med representasjonsoppgaven.

3.7.3 ANDRE GRUNNER

3.7.3.1 Stiga-ligaen (Eliteserien)

Søknad om endring av kamptidspunkt sendes NBTF, fulgt av et behandlingsgebyr. Slik søknad innvilges kun i spesielle tilfeller.

3.7.3.2 Dameserien, 1 , 2. og 3. divisjon

Søknad om endring sendes NBTF.

3.8 INNBYDELSE

3.8.1 UTSENDING

3.8.1.1 Tidsfrist

Arrangøren skal sende ut innbydelse senest to uker før seriekampen, eller så snart seriekampen er berammet.

3.8.1.2 Mottakere

Gjestende klubb, overdommer og eventuelt oppnevnte dommere med overdommermyndighet og nominerte dommere.

3.8.2 INNHOLD

Innbydelsen skal inneholde:

 • At seriekampen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
 • Angivelse av divisjonen, avdelingen og hvilke lag som skal spille.
 • Tid og sted for seriekampen.
 • Ballmerke og – farge som skal benyttes.
 • I STIGA-LIGAEN og Dameserien skal det kun benyttes én type ball (STIGA).
 • Bordmerke og – farge som skal benyttes.
 • Navn på overdommer og eventuelt assisterende overdommer og nominerte dommere.
 • Arrangørens kontaktperson med eventuelle telefonnumre og e-mail adresse..

 

3.9 GJENNOMFØRING AV SERIEKAMPENE

3.9.1 KLUBBENES ANSVAR

Deltakende klubber forplikter seg til å arrangere seriekampene i henhold til bestemmel­sene i NBTFs konkurransereglement.

Arrangør er det laget som er nevnt først i terminlisten; unntak gjelder for samlerunder hvor arrangørstedets klubb er arrangør.

Alle utgifter i forbindelse med seriekampene skal dekkes av deltakende klubber, der ikke annet er bestemt av NBTF.

Hvis et lag vil legge inn protest, skal dette meddeles overdommer og påføres kampprotokollen før denne underskrives. Den endelig utformede protesten må være levert NBTF senest to dager etter at lagkampen er ferdigspilt, og skal følges av et protestgebyr. Gebyret fås tilbake hvis protesten tas til følge.

3.9.2 HALLEN ÅPNES

3.9.2.1 Stiga-ligaen (Eliteserien)

Hallen skal åpnes 1 ½ time før seriekampstart og bordene skal være tilgjengelig for oppvarming senest 1 time før seriekampstart.

3.9.2.2 Dameserien 1., 2. og 3. divisjon

Hallen skal åpnes og bordene være tilgjengelig for oppvarming senest 1 time før seriekampstart.

3.9.3 KAMPOPPSETT

Stiga-ligaen (Eliteserien) spilles som 4-mannslag.

1, 2. og 3. divisjon spilles som 4-mannslag med 10 kamper. Se punkt 3.9.3.3 Kamper.

3.9.3.1 Lag A – lag B

Den førstnevnte klubb i NBTFs terminliste er alltid lag A. I sluttspillet i Stiga-ligaen (Eliteserien) er hjemmelaget lag A.

3.9.3.2 Spillere

3.9.3.2.1 Generelle bestemmelser 

Klubbene skal meddele overdommeren oppsettet av sine spillere femten minutter før seriekamp­start.

Oppsettet kan ikke endres etter at det er meddelt overdommer.

3.9.3.2.2 Single

Dersom to eller flere spillere på laget har samme poengsum, står laget fritt til å sette opp disse spillerne i den innbyrdes rekkefølgen man ønsker.

3.9.3.2.2.1 Stiga-ligaen (Eliteserien)

Ved oppstilling av laget skal de fire spillerne som skal benyttes i singlekampene stilles opp i

henhold til godkjent rangering fra Online ranking. Laget kan bytte om rangert spiller nr. 2 og 3.

3.9.3.2.2.2 – 1., 2. og 3. divisjon

Ved oppstilling av laget skal de fire spillerne som skal benyttes i singlekampene stilles opp i henhold til godkjent rangering fra Online ranking. Laget kan bytte om på rangert spiller 2 og 3.

3.9.3.2.3 Double

I double kan det benyttes spillere som ikke har spilt single. Hvis spiller oppsatt som nr. 1 på kampskjemaet spiller double, skal denne spille double 1.

3.9.3.2.4 Single

I alle divisjoner kan man i de siste 4 singlekampene bytte en spiller. Denne kan settes inn fritt.

Slik tolker vi regelen:
Rett etter doublene kan laget velge å bytte ut èn i de fire siste singlekampene.
Man kan (som i double) sette inn helt nye spillere, som ikke står på det opprinnelige kampskjemaet.
Reserven må stå på kampskjemaet når det leveres til dommeren. Laget skal settes opp før kamp.

Resultatregistrering:
Vær oppmerksom når du registrerer inn resultatene, slik at du får med innbytterne.

3.9.3.3 Kamper

3.9.3.3.1 Grunnserien i Stiga-ligaen (Eliteserien)

Kamprekkefølgen er:

A4 – B3, A1 – B2, A2 – B1, A3 – B4, double 1, double 2, A1 – B1, A2 – B2, A3 – B3, A4 – B4.

Ny kamp settes i gang når en kamp er avsluttet. Kamp 6 og 7 settes i gang samtidig etter at doublekampen er ferdigspilt.

Kampen avsluttes når et lag har vunnet 6 enkeltkamper, eventuelt ved 5-5..

Etter avslutning av siste kamp før doublerunden skal det være 10 minutters pause, men man kan sløyfe pausen dersom begge klubbene og overdommer samtykker.

1., 2. og 3.divisjon

Kamprekkefølgen er:

A4 – B3, A1 – B2, A2 – B1, A3 – B4, double 1, double 2, A1 – B1, A2 – B2, A3 – B3, A4 – B4.

Ny kamp settes i gang når en kamp er avsluttet. Kamp 7 og 8 settes i gang samtidig etter at begge doublekamper er ferdigspilt.

Alle kamper spilles helt ut (10 kamper) i hver lagkamp.

Etter avslutning av siste kamp før doublerunden skal det være 10 minutters pause, men man kan sløyfe pausen dersom begge klubbene og overdommer samtykker.

3.9.3.3.2 Sluttspillet i Stiga-ligaen (Eliteserien)

Kamprekkefølgen er:

A4 – B3, A1 – B2, A2 – B1, A3 – B4, double, A1 – B1, A2 – B2, A3 – B3, A4 – B4.

Ny kamp settes i gang når en kamp er avsluttet. Kamp 6 og 7 settes i gang samtidig etter at doublekampen er ferdigspilt.

Kampen avsluttes når et lag har vunnet 5 enkeltkamper..

Etter avslutning av siste kamp før doublerunden skal det være 10 minutters pause, men man kan sløyfe pausen dersom begge klubbene og overdommer samtykker.

3.9.4 REGLER

3.9.4.1 Antall sett

Det spilles etter følgende bestemmelser:

 • Det spilles best av 5 sett i alle kamper, til 11 i hvert sett.
 • Det serves to og to server, og annenhver serve fra stillingen 10 -10.
 • Sidebytte i 5. sett skjer når den ene spilleren har oppnådd 5 poeng.

3.9.4.2 Poenggivning

Seier i seriekampen gir to poeng, uavgjort ett poeng og tap null poeng.

3.9.5 SENT ELLER MANGELFULLT OPPMØTE

3.9.5.1 Generelle bestemmelser

Hvis ingen fra en klubb er tilstede for å foreta oppstilling av spillerne femten minutter før seriekampstart, blir det gitt walk-over 10-0, til motstanderen.

3.9.5.2 Ikke fullt lag

Hvis en klubb ikke har møtt med fullt lag ved seriekampstart, blir det gitt walk-over 10-0 til motstanderen. I 2.div og 3.div tillates det spill når 1 spiller mangler. Den ene doublen som spilles blir oppe-double. Dersom et lag stiller med 3 spillere skal det gis WO på spiller nr 4.

3.9.5.3 Force majeure

Hvis man på reisen til seriekampen blir utsatt for force majeure: brann, naturkatastrofe, ruteinnstillinger for tog/fly, ulykker etc., og dermed ikke kan møte som NBTFs konkurransereglement krever, og sørger for at overdommer og arrangør blir informert om dette før seriekampstart, kan overdommer bestemme at seriekampen utsettes til et annet tidspunkt samme dag, eventuelt samme helg.

NBTF kan i tilfeller hvor utsettelse til nytt tidspunkt samme dag eller samme helg er umulig, bestemme at seriekampen skal spilles en annen dag. Søknad med dokumentasjon må sendes NBTF senest to dager etter opprinnelig kampdato.

3.9.6 RAPPORTERING

Arrangøren skal sende inn seriekampprotokoll til NBTF første virkedag etter kampen. Egne regler for eliteserien (se manual)

3.10 PLASSERING

3.10.1 PLASSERING

Følgende regler gjelder for avgjørelse av plassering, i prioritert rekkefølge:

 • Antall poeng.
 • Differansen mellom tapte og vunnede kamper.
 • Antall vunnede kamper.
 • Differansen mellom tapte og vunnede sett.
 • AntaIl vunnede sett.
 • Differansen mellom tapte og vunnede baller.
 • Antall vunnede baller.
 • Som pkt. 2-7, men med hensyn på seriekampene mellom de lag som står likt etter pkt. 7.
 • Loddtrekning dersom plasseringen er avgjørende for senere spill.

3.11 OPP – OG NEDRYKK

3.11.1 STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)

3.11.1.1 Nedrykk

Klubb/lag nr 8 rykker ned til 1. divisjon. Lag nr 7 spiller kvalifisering mot lag nr 2 i 1. Divisjon om den siste plassen i Stiga-ligaen (Eliteserien). Det avgjøres ved loddtrekning hvem som spiller hjemmekamp. Lag nr 1 i 1.divisjon rykker direkte opp.

3.11.2 – 1. DIVISJON

3.11.2.1 Opprykk

3.11.2.1.1 Generelle bestemmelser

Nr 1 i 1.divisjon rykker direkte opp i Stiga-ligaen (Eliteserien).

Nr 2 i 1.divisjon spiller kvalifisering mot nr 7 i Stiga-ligaen (Eliteserien) om den siste plassen i Stiga-ligaen (Eliteserien). Det avgjøres ved loddtrekning hvem som spiller hjemmekamp.

3.11.2.1.2 – 2. lag, 3. lag osv.
 1. lag, 3. lag osv., som har kvalifisert seg for opprykk, kan kun rykke opp dersom klubben innen 1. april overfører laget til enten:
 • Ny klubb.
 • Ny farmerklubb underlagt den hovedklubb de før var tilknyttet.
 • Allerede eksisterende farmerklubb underlagt den hovedklubb de før var tilknyttet, såfremt denne farmerklubben ikke allerede er representert i Stiga-ligaen (Eliteserien).

Hvis klubben med 2. lag, 3. lag osv, ikke ønsker å foreta slik omregistrering, går tilbudet om opprykk til lag nr 2, deretter nr 3, helt ned til dårligst plasserte lag i avdelingen.

Lag kan rykke opp samme spilleår som annet lag fra samme klubb rykker ned fra Stiga-ligaen (Eliteserien).

3.11.2.2 Nedrykk

Lag nr 7 og 8 rykker ned til 2. divisjon.

3.11.3 – 2. DIVISJON

3.11.3.1 Opprykk

Nr 1 i begge avdelinger rykker opp til 1. divisjon.

3.11.3.2 Nedrykk

Lag nr. 7 og 8 fra de to 2. divisjons avdelingene rykker ned i 3. divisjon.

3.11.4 – 3. DIVISJON

3.11.4.1 Opprykk

De åtte avdelingsvinnerne i avd. 3A – 3H spiller kvalifisering om 4 oppryksplasser.

Kvalifisering:

2 grupper med 4 lag i hver pulje. Puljene vil bli trukket.

Lag nr. 1 og 2 i hver pulje rykker opp til 2 div.

Det benyttes utgiftsfordeling i kvalifiseringen.

3.11.4.2 Nedrykk

Lag nr 7 og 8 i hver avd. rykker ned til den 4. divisjonsavdeling hvor de geografisk hører hjemme.

3.11.5 SØKNAD OM NEDRYKK

NBTF kan etter søknad innen 1. april innvilge søknad om nedrykk til en lavere divisjon dersom dette ikke medfører at andre klubber mot sin vilje må spille i en annen divisjon enn de er kvalifisert for.

3.11.6 LEDIGE PLASSER

3.11.6.1 Generelle bestemmelser

Hvis det oppstår ledige plasser i en avdeling, skal tilbud om plassene gis til klubbene i den nedenstående prioriterte rekkefølge. Hvis ingen av disse ønsker plassen, skal NBTF tilby plassen til andre klubber etter skjønn.

3.11.6.2 Stiga-ligaen (Eliteserien)

 1.    7 i Stiga-ligaen (Eliteserien)/Nr 2 i 1.divisjon
 2.    8 i Stiga-ligaen (Eliteserien)
 3.    3 i 1. divisjon
 4.    4 i 1. divisjon

osv

3.11.6.3 – 1. divisjon

 1.    7 i 1. divisjon
 2.    2 i 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
 3.    8 i 1.divisjon
 4.    3 i 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10

osv

3.11.6.4 – 2. divisjon

 1.    7 i 2.divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
 2.    3 i kvalifiseringen til 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
 3.    3 i kvalifiseringen til 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
 4.    4 i kvalifiseringen til 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
 5.    4 i kvalifiseringen til 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
 6.    8 i 2.divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10

osv

3.11.6.5 – 3. divisjon

 1.    Nr 7 i 3. divisjon, i den geografiske avdelingen klubben hører hjemme

 

3.12 REISE-/UTGIFTSFORDELING

3.12.1 REISE-/UTGIFTSFORDELING

Det er utgiftsfordeling i Stiga-ligaen (Eliteserien), 1., 2. Divisjon og i Dameserien.

Styret kan også ellers vedta at reise-/utgiftsfordeling skal nyttes i divisjoner eller avdelinger der reiseutgiftene ellers blir skjevt fordelt mellom klubbene.

3.13 PREMIERING

3.13.1 GRUNNSERIEN I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN), 1. , 2. OG 3. DIVISJON

Det er ingen premiering i grunnserien i Stiga-ligaen (Eliteserien). I de øvrige divisjoner og avdelinger premieres 1. til og med 3. plass. Premiering skjer med premie til klubb, i tillegg til medalje til en lagleder og til spillere som har spilt minst tre seriekamper. Premiering finner sted ved et NBTF-arrangement etter endt seriespill.

3.13.2 SLUTTSPILLET I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)

Som seriemester regnes vinneren av sluttspillet.

 1. – 3. plass i sluttspillet blir premiert. Premieringen skjer med premie til klubb, i tillegg til medalje til én lagleder og til alle spillere som har spilt på laget i grunnserien/sluttspillet. Premieutdeling finner sted umiddelbart etter finalen.