Kap 2 – Turneringer

KONKURRANSEREGLEMENTET

KAPITTEL 2. TURNERINGER

2.1 TURNERINGSTYPER

2.1.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Organisasjonsledd i NBTF kan kun arrangere de følgende typer turneringer:

2.1.2 MESTERSKAP

2.1.2.1 Norgesmesterskap (NM)

Turneringer der det konkurreres om Norgesmestertitler, og i innlagte klasser. NM er åpent for alle norske spillere som representerer en klubb tilsluttet NBTF og som er kvalifisert.

2.1.2.2 Regionsmesterskap (RM)

Turneringer der det konkurreres om regionsmestertitler. RM er åpent for alle norske spillere som representerer en klubb tilsluttet NBTF fra den region der turneringen arrangeres.

2.1.3 VANLIGE TURNERINGER

2.1.3.1 Internasjonale turneringer (IT)

Turneringer som er åpne for alle spillere som representerer en klubb tilsluttet et forbund tilsluttet ITTF.

2.1.3.2 Nasjonale turneringer (NT)

Turneringer som er åpne for alle norske spillere som representerer en klubb tilsluttet NBTF.

2.1.3.3 Regionsturneringer (RT)

Turneringer som er åpne for alle norske spillere som representerer en klubb tilsluttet NBTF fra den region der turneringen arrangeres. Det gjøres imidlertid følgende unntak (dersom arrangerende region aksepterer deltakere i henhold til de to kulepunktene under):

 • Jenter i aldersbestemte klasser kan delta i Regionturneringer der de måtte ønske med unntak av Regionsmesterskap.
 • Spillere som er bosatt i regionen, men representerer klubb utenfor regionen kan delta med unntak av i Regionmesterskap.

Alle øvrige kan søke om unntak fra bestemmelsene om deltakelse begrensning, men dette må da godkjennes av Regionstyret der Regionsturneringen arrangeres, samt av eget Regionstyre. Ingen unntak gjøres for Regionmesterskap.

2.1.3.4 Lagserien (LS)

Konkurranse som er åpen for alle klubber tilsluttet NBTF.

2.1.4 SPESIELLE TURNERINGER

2.1.4.1 Stiga Norgescup (SNC)

Samme som IT, men som i tillegg har klasser som er poenggivende for SNC.

2.1.4.2 Poengturneringer (PT)

Samme som R, men som i tillegg har klasser som er poenggivende for PT. I tillegg til spillere fra egen region vil PT være åpen for utenlandsk deltakelse. I spesielle tilfeller som under utdanning, jobb, etc, vil det også være mulig etter søknad til Regionsstyret å delta i PT i en annen region enn den man selv hører hjemme i.

2.1.4.3 Stiga Norgescupfinale (SNCF)

Turneringer for kvalifiserte og spesielt inviterte spillere.

2.1.4.4 (FH)

Turneringer som kun er åpne for funksjonshemmede spillere.

2.1.4.5 Drive-In Cup (DI)

Turneringer som er åpne for alle spillere som representerer en klubb tilsluttet NBTF fra den region, eller tilgrensende region, der turneringen arrangeres.

2.1.4.6 (AT)

Eventuelle andre turneringer som NBTF approberer.

2.1.4.7 STIGA 11’ern 

STIGA 11’ern arrangeres normalt i forbindelse med NM for yngre. STIGA 11’ern skal så langt det er mulig fysisk adskilles fra NM i alle sammenhenger. Dette gjelder invitasjon, egen hall for selve turneringen, påmeldingsskjema, resultatservice, premieutdeling etc.

2.2 NBTFs KONTROLL

2.2.1 APPROBASJON

2.2.1.1 Generelle bestemmelser

Det må søkes NBTF om approbasjon av alle turneringer på fastsatt skjema, bortsett fra RM og RT, senest 1. april i spilleåret før turneringen ønskes avholdt.

2.2.1.2 Avslag på approbasjonssøknad

Styret kan avslå approbasjon, og turneringen kan da ikke arrangeres.

2.2.1.3 Approbasjonsavgift og andre avgifter

Eventuell approbasjonsavgift og/eller andre avgifter skal være betalt til NBTF senest en uke etter arrangementsdato.

2.2.1.4 Ekstraordinær approbasjon

NBTF kan approbere turneringer i løpet av spiIleåret.

2.2.2 INNSTILLING ELLER FLYTTING

Styret kan forlange en turnering innstilt eller flyttet til annen dato.

2.3 OVERDOMMERE OG DOMMERE

2.3.1 OPPNEVNING

2.3.1.1 Overdommer

2.3.1.1.1 Generelle bestemmelser

Det skal oppnevnes overdommer til alle turneringer.

I alle approberte turneringer bør overdommer være forbundsdommer.

Det kan oppnevnes assisterende overdommere som skal fungere i overdommers fravær under en turnering.

2.3.1.1.2 Oppnevningsmyndighet
2.3.1.1.2.1 Generelle bestemmelser

NBTF har rett til å oppnevne over­dommer til alle approberte turneringer. Slik oppnevning skal meddeles arrangøren senest to måneder før turneringen finner sted.

Hvis NBTF ikke oppnevner over­dommer til en turnering, skal arrangøren oppnevne overdommer.

2.3.1.1.2.2 NM, SNC og SNCF

NBTF skal oppnevne overdommer til alle NM, SNC og SNCF.

2.3.1.2 Dommere (herunder hjelpedommere)

2.3.1.2.1 “Taper dømmer neste kamp”

Arrangøren har anledning til å praktisere at den som har tapt en kamp i turneringen, må stille seg til dispo­sisjon for overdommer til å dømme en kamp i løpet av den nærmeste tiden etter at han/hun har tapt, hvis ikke andre bestemmelser er angitt.

2.3.1.2.2 NM, SNC og SNCF

NBTF har rett til å nominere en eller flere dommere til NM, SNC og SNCF, som skal være til overdommers disposisjon.

2.3.2 TD, OVERDOMMER- OG DOMMERHONORAR

2.3.2.1 Generelle bestemmelser

Arrangøren skal etter endt turnering betale honorar og reise-/diettgodtgjørelse, eventuelt forestå diett, til alle overdommere/dommere.

2.3.2.2 NM, SNC og SNCF

I NM, SNC skal arrangør betale honorar og reise-/diett godtgjørelse, eventuelt forestå diett, til TD, overdommere og dommere nominert av NBTF.

I SNCF skal NBTF betale honorar og reise-/diettgodtgjørelse, eventuelt forestå diett, til TD, overdommere og dommere nominert av NBTF.

2.4 INNBYDELSE

2.4.1 UTSENDELSE

2.4.1.1 Generelle bestemmelser

lnnbydelse skal utsendes eller offentliggjøres på ”bordtennis.no”

Som utsendelse regnes også at innbydelsen legges ut på NBTFs hjemmesider og/eller sendes elektronisk til mottakerne.

2.4.1.2 Tidsfrist for utsending

Turnering Tidsfrist før turneringen
NM og SNC Seks uker
RT, RM Fire uker
Øvrige approberte turneringer To uker
Dl Arrangøren avgjør

 

2.4.1.3 Mottakere

2.4.1.3.1 Generelle bestemmelser

NBTF og overdommer skal alltid ha tilsendt innbydelse., selv om innbydelsen offentliggjøres på ”bordtennis.no”.

2.4.1.3.2 Minstekrav ved utsendelse
2.4.1.3.2.1 NM, RM, KM, SNC og PT

Regionene og alle klubber som mesterskapet er åpent for.

2.4.1.3.2.2 IT, NT, RT,DI og AT

Arrangøren kan selv avgjøre hvilke klubber som skal få tilsendt innbydelse.

2.4.1.3.2.3 SNCF

Alle uttatte spillere og reserver, samt deres klubber.

2.4.1.3.3 På forespørsel

På forespørsel fra klubber som turneringen er åpen for, skal innbydelse sendes.

2.4.2 INNHOLD

Innbydelse til turneringer skal inneholde følgende opplysninger:

 • At turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
 • Arrangørens navn.
 • Tid og sted for turneringen.
 • Arrangørens kontaktperson med eventuelle telefonnumre og e-mailadresser.
 • Klasser og spilleform,og hvilken dag klassene spilles.
 • Henvise til NBTFs konkurransereglement, pkt. 1.7, spillerlisens.
 • Angivelse av eventuelle klasser hvor det spilles best av tre, fem eller sju sett.
 • Startkontingentens størrelse (oppad begrenset av maksimale satser).
 • Opplyse om at 10 kr fra hver klasse per deltaker går til Stevne 10’ern
 • Om taper i en kamp skal stille seg til disposisjon for å dømme en kamp.
 • Påmeldingsfrist.
 • Adresse for innsending av påmelding og startkontingent.
 • Hvilket ballmerke og – farge som skal benyttes.
 • Hvilket bordmerke og – farge som skal benyttes.
 • Når og hvor trekningen skal finne sted.
 • Om styrkeseeding skal benyttes.
 • Navn på overdommer, og eventuelt assisterende overdommere.
 • Eventuelle innvilgede dispensasjoner fra NBTFs konkurransereglement, hjemlet i dette reglementet.
 • At NIFs dopingbestemmelser gjelder for både norske og utenlandske deltakere.
 • Eventuelle avvik fra bestemmelser i ITTFs regler, kapittel 2 (jf. pkt. 1.2.3.1).
 • Eventuelle godkjente avvik fra NBTFs konkurransereglement (jf. pkt. 1 .1 .5).

For Hoved-NM:

 • At det konkurreres om H. M. Kongens Pokal.

2.5 PÅMELDING

2.5.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Påmelding til turneringer kan kun gjøres gjennom organisasjonsledd tilsluttet et forbund tilsluttet ITTF.

Påmelding skal gjøres i rangert rekkefølge i format bestemt av arrangøren. Deltakerne skal oppgis med fullt navn og klassetilhørighet.

Påmelding er ikke gyldig før startkontingenten er betalt.

2.5.2 PÅMELDING UTEN MAKKER I DOUBLE

Det er tillatt å melde på spiller i double uten navngitt makker. Arrangøren skal sette sammen par av disse påmeldte spillere etter skjønn.

2.5.3 PÅMELDINGSFRIST

Turnering Tidsfrist før turneringen
NM og SNC Fire uker
RT, RM En uke
DI Umiddelbart før turneringen
Øvrige turneringer Arrangøren avgjør

 

2.5.4 ETTERANMELDINGER

2.5.4.1 Generelle bestemmelser

Arrangøren av andre turneringer enn NM og SNC (offisielle klasser) har rett til å godta etteranmeldinger. Som etteranmeldinger regnes påmeldinger som kommer inn etter at påmeldingsfristen har gått ut, med unntak for 3. avsnitt i pkt 2.9.1.

2.5.4.2 Double

I double regnes alle par sammensetninger som ikke er med i trekningen som etteranmeldinger. Påmeldt doublespiller som mangler makker kan etteranmeldes med annen makker kun hvis den opprinnelige makker har meldt forfall til turneringen.

2.5.4.3 NM og SNC

For alle klasser i NM og for offisielle SNC-klasser godtas ikke etteranmeldinger. Unntatt er 3. avsnitt i pkt. 2.9.1 dersom arrangementsteknisk mulig.

2.5.5 BEGRENSNING AV PÅMELDING

Arrangøren kan nekte de sist påmeldte, eventuelt de svakeste spillerne i h t Online Ranking, i en eller flere klasser deltakelse, dersom dette er nødvendig av arrangementstekniske årsaker. De berørte klubber skal motta beskjed om dette senest tre dager etter påmeldingsfristens utløp og for mye innbetalt start­kontingent skal returneres.

2.6 STRYKNING AV KLASSER

2.6.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Arrangøren har anledning til å stryke klasser hvor det er påmeldt færre enn fire deltakere ved påmeldingsfristens utløp. Berørte klubber eller deltakere skal i så fall underrettes om dette så snart det er klart at klassen strykes og for mye innbetalt startkontingent skal returneres.

2.6.2 NM

Klasser hvor det er færre enn fire deltakere som spiller, færre enn to i klasser for funksjonshemmede, blir strøket som mesterskapsklasse.

I klassene for funksjonshemmede kan stående og sittende klasser slås sammen, både i single og/eller double.

2.7 STYRKESEEDING

2.7.1 GENERELLE BESTEMMELSER

De antatt sterkeste deltakerne i en klasse styrkeseedes slik at de ikke kan møtes før i de avsIuttende runder i klassen.

Det skal alltid benyttes styrkeseeding i NM, RM og SNC. I øvrige turneringer avgjør arrangøren om styrkeseeding skal benyttes.

2.7.2 KRITERIER FOR STYRKESEEDING

2.7.2.1 STYRKESEEDING

Styrkeseeding foretas på grunnlag av NBTFs OnlineRanking i den aktuelle klasse på trekningstidspunktet.

I doubleklassene fastsetter arrangøren styrkeseedingen etter skjønn.

Utenlandske spillere som ikke er kvalifisert eller rangert i Norge, styrkeseedes etter arrangørens skjønn. 

2.7.2.2 NM

Styrkeseeding foretas på grunnlag av NBTFs Online Ranking i singleklassene. Ved lik rankingpoengsum avgjør NBTF den innbyrdes styrkeseeding.

Forfall fra spillere som er satt opp på lag i perioden fra seeding er foretatt til trekning av konkurranse.

I lag og double fastsettes seedingen etter følgende regler.

Double:

 • Samlet plassering i den aktuelle klassen. Det paret med det plasseringssnittet nærmest null førsteseedes, paret med nest lavest blir andreseedet osv.
 • Ved plasseringslikhet avgjøres rekkefølgen med samlet poengsum. Høyest felles poengsum går foran.
 • Ved likhet i poengsum seedes det paret med den høyest rangerte enkeltspilleren.
 • Ved likhet avgjør NBTFs rankingkomite.

Lag:

 • Man følger normalt oppsett og at spillerne er satt opp i rangert rekkefølge.
 • Alle påmeldte lag vurderes og lagenes tre beste spillerne settes opp i rangert rekkelfølge og utgjør normaloppsettet.
 • Spillerne vektes i normaloppsettet og vinneren etter hvem som er rangert høyest i de ulike singlekampene gir 1 poeng til sitt lag, første lag til 3 poeng regnes som vinnerlaget. Vinnerlaget rangeres først.
 • I Corbillion cup så settes det høyest rangerte paret opp i dobbelkampen for vært lag, og vektes etter reglene om dobbelseeding.
 • Om tre eller flere lag slår hverandre så avgjør NBTF sin rankingkomite.

Deltakerlisten skal være oversendt fra arrangøren senest tre uker før arrangementet.

 

2.7.3 ANTALL STYRKESEEDEDE DELTAKERE

2.7.3.1 Generelle bestemmelser, eksklusive NM damer og herrer senior

Antall påmeldte deltakere/par Antall styrkeseedede deltakere/par
-11 2
12-31 4
32-63 8
64- 16

Det bør minst styrkeseedes antall deltakere ut fra tabellen. Ved puljespill skal det styrkeseedes like mange spillere som det er puljer. Ved snaketrekning rangeres samtlige spillere etter rankingen.

2.7.3.2 NM

I Herrer og damer senior single skal det styrkeseedes etter følgende tabell

Antall påmeldte deltakere Antall styrkeseedede deltakere Hvorav antall spillere direkte til 8-dels finale
-16 8
17-24 8 8
25-56 16 8

 

I øvrige klasser styrkeseedes det etter vanlige regler, dog skal det alltid styrkeseedes minst fire deltakere i hver mesterskapstittelklasse.

2.7.4 BEGRENSNING

Det skal aldri benyttes styrkeseeding i klasser yngre enn Gutter/Jenter 11.

 

2.8 KLUBBSEEDING

2.8.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Ved puljespill skal spillere fra samme klubb så langt det er mulig trekkes til forskjellige puljer. Dersom det er flere spillere fra en klubb enn antall puljer, skal det trekkes en spiller til hver pulje. De resterende trekkes tilfeldig til hver sin pulje. Det tas ikke hensyn til spillernes ranking.

Ved puljespill med snaketrekning skal alle spillerne rangeres etter Online Ranking fra første til siste plass, og plasseres i puljene etter ranking. Det tas hensyn til klubbtilhørighet der flere spillere fra samme klubb havner i samme pulje.  Trekningen justeres slik at man bytter plass med nærmeste spiller etter rankingplassering.

I cupspill skal spillere fra samme klubb fordeles jevnt på samme halvdel/fjerdedel/åttendel osv, samt om mulig ikke trekkes mot hverandre i første kamp.

Doublepar med spillere fra to klubber skal ikke tas hensyn til.

Klubbseeding Antall klubbseedede deltakere
A 2

 

2.9 TREKNING

2.9.1 GENERELLE BESTEMMELSER

All trekning av de offisielle klassene til NM skal trekkes dagen før senest kl. 20.00. De offisielle SNC-klasser trekkes 30 minutter før klassen begynner i henhold til tidsskjema. Dette forutsetter at påmeldte spillere har meldt sin ankomst, ved personlig fremmøte eller at lagleder har bekreftet tilstedeværelse av spiller, i sekretariatet senest 45 minutter før klassen begynner.

Arrangør opplyser om tidspunkt og sted for trekning.

All trekning skal foregå på en slik måte at alle mulige utfall har lik sannsynlighet.

Det er ikke anledning til å trekke et doublepar hvor en deltaker er oppført uten makker. Det er ikke tillatt å overføre en deltakers trekning til en annen deltaker.

Det er mulig å sette sammen nye doublepar i alle doubleklasser, hvis en av deltakerne i paret ikke kommer. Begge spillerne må imidlertid være påmeldt i double. Slike ny sammensatte par skal trekkes til en av de to posisjonene det nye parets to spillere opprinnelig var trukket til.

 

2.9.2 TREKNINGSSKJEMA

2.9.2.1 Generelle bestemmelser

For alle klasser med cup – spill skal trekningsnøkkel benyttes, i henhold til denne tabell:

Antall påmeldte deltakere Trekningsnøkkel
3-4 4
5-8 8
9-16 16
17-32 32
33-64 64
65-128 128
129-256 256

Posisjonene på trekningsskjemaet nummereres etter trekningsnøkkelen.

2.9.2.2 Trekningsnøkler

 

4 8 16 32 64
1 1 1 4 1 7 4 6 1 13 7 11 4 16 6 10
3 5 9 12 17 23 20 22 33 45 39 43 36 48 38 42
4 7 13 16 25 31 28 30 49 61 55 59 52 64 54 58
2 3 5 8 9 15 12 14 17 29 23 27 20 32 22 26
4 7 6 13 11 16 10 25 21 31 19 28 24 30 18
8 15 14 29 27 32 26 57 53 63 51 60 56 62 50
6 11 10 21 19 24 18 41 37 47 35 44 40 46 34
2 3 2 5 3 8 2 9 5 15 3 12 8 14 2

 

 

128

1 25 13 21 7 31 11 19 4 28 16 24 6 30 10 18
65 89 77 85 71 95 75 83 68 92 80 88 70 94 74 82
97 121 109 117 103 127 107 115 100 124 112 120 102 126 106 114
33 57 45 53 39 63 43 51 36 60 48 56 38 62 42 50
49 41 61 37 55 47 59 35 52 44 64 40 54 46 58 34
113 105 125 101 119 111 123 99 116 108 128 104 118 110 122 98
81 73 93 69 87 79 91 67 84 76 96 72 86 78 90 66
17 9 29 5 23 15 27 3 20 12 32 8 22 14 26 2

 

 

256

1 25 13 21 7 31 11 19 4 28 16 24 6 30 10 18
129 153 141 149 135 159 139 147 132 156 144 152 134 158 138 146
193 217 205 213 199 223 203 211 196 220 208 216 198 222 202 210
65 89 77 85 71 95 75 83 68 92 80 88 70 94 74 82
97 121 109 117 103 127 107 115 100 124 112 120 102 126 106 114
225 249 237 245 231 255 235 243 228 252 240 248 230 254 234 242
161 185 173 181 167 191 171 179 164 188 176 184 166 190 170 178
33 57 45 53 39 63 43 51 36 60 48 56 38 62 42 50
49 41 61 37 55 47 59 35 52 44 64 40 54 46 58 34
177 169 189 165 183 175 187 163 180 172 192 168 182 174 186 162
241 233 253 229 247 239 251 227 244 236 256 232 246 238 250 226
113 105 125 101 119 111 123 99 116 108 128 104 118 110 122 98
81 73 93 69 87 79 91 67 84 76 96 72 86 78 90 66
209 201 221 197 215 207 219 195 212 204 224 200 214 206 218 194
145 137 157 133 151 143 155 131 148 140 160 136 150 142 154 130
17 9 29 5 23 15 27 3 20 12 32 8 22 14 26 2

2.9.2.3 WaIk-over-posisjoner

Hvis det er færre deltakere enn antall posisjoner, finnes walk – over­posisjonene ved først å sette walk – over på det posisjonsnummer som tilsvarer lavest antall deltakere for den aktuelle trekningsnøkkel, for så å gå skrittvis oppover til det ønskede antall walk-over posisjoner er oppnådd.

2.9.3 CUP-SPILL

2.9.3.1 Styrkeseeding

2.9.3.1.1 Styrkeseeding av nr. 1-2

Styrkeseedede deltakere nr. 1 og 2 plasseres på henholdsvis posisjon 1 og 2.

2.9.3.1.2 Styrkeseeding av nr. 3-4

Styrkeseedede deltakere nr. 3-4 trekkes til posisjon 3-4.

2.9.3.1.3 Styrkeseeding av nr. 5-8

Styrkeseedede deltakere nr. 5-8 trekkes til posisjon 5-8.

2.9.3.1.4 Styrkeseeding av nr. 9-16

Styrkeseedede deltakere nr. 9-16 trekkes til posisjon 9-16.

2.9.3.2 Klubbseeding

2.9.3.2.1 Klubbseeding A

Deltakere med klubbseeding A trekkes til hver sin halvdel.

Deltakere fra samme klubb skal ikke møtes i første runde dersom dette kan unngås.

2.9.4 PULJESPILL, MED EVENTUELL STYRKESEEDING I PULJENE

2.9.4.1 Trekning av puljene

2.9.4.1.1 Fordeling av puljer

Puljene fordeles til halvdeler/fjerde­deler i henhold til trekningsnøkkelen, ved at pulje en plasseres på posisjonsnummer en osv.

2.9.4.1.2 Trekning til puljer
2.9.4.1.2.1 Styrkeseeding

Styrkeseeding foretas på samme måte som for cupspill, men med puljenummer i stedet for posisjonsnummer. De styrkeseedede deltakerne skal stå i første posisjon i sin pulje. 

2.9.4.2 Trekning av cupskjemaet

2.9.4.2.1 Plassering av puljevinnerne

Puljevinnerne plasseres på samme posisjonsnummer som sitt puljenummer.

2.9.4.2.2 Trekning av puljetoere

Hvis det går minst to deltakere videre fra hver pulje, skal alle puljetoere trekkes inn på motsatt halvdel av puljevinneren i sin pulje.

2.9.4.2.3 Trekning av puljetreere, – firere etc.

Hvis det går tre eller flere deltakere videre fra hver pulje, skal disse trekkes inn på de ledige plassene på trekningsskjemaet. Dog skal ingen deltakere møte deltakere fra sin egen pulje i første kamp, dersom dette kan unngås.

2.9.4.2.4 Offentliggjøring

Trekningen av cupspillet skal ikke offentliggjøres før alle puljene er ferdigspilte.

 

2.9.5 PULJESPILL, MED STYRKESEEDEDE SPILLERE DIREKTE TIL CUPSPILLET

2.9.5.1 Generelle bestemmelser

Trekning foretas på samme måte som i pkt. 2.9.4, men med disse endringer:

2.9.5.2 Trekning av cupskjemaet

2.9.5.2.1 Styrkeseeding

Styrkeseeding foretas på samme måte som for cupspill.

2.9.5.2.2 Deltakere som går videre fra puljene

Deltakere som går videre fra puljene trekkes inn på de ledige plassene på trekningsskjemaet.

2.9.6 JUSTERING AV TREKNING

2.9.6.1 Generelle bestemmelser

Rettelse av trekning skal skje så enkelt som mulig. Det kan ikke foretas omtrekning dersom det ikke er gjort faktiske feil ved trekningen, jf.likevel unntak i pkt. 2.9.6.2.

2.9.6.2 Etteranmeldinger

Etteranmeldt deltaker trekkes inn på posisjon i denne prioriterte rekkefølge:

 • Posisjon for deltaker som har meldt forfall ved justeringstidspunktet.
 • Walk – over – posisjon mot ikke styrkeseedet deltaker.
 • Walk – over – posisjon mot så lavt styrkeseedet deltaker som mulig.
 • Ny innledende kamp.

Deltakere som normalt skulle ha vært styrkeseedet i en klasse, kan ikke etteranmeldes uten at hele klassen trekkes om.

 

2.9.7 OFFENTLIGGJØRING

2.9.7.1 Generelle bestemmelser

Trekning offentliggjøres ved oppslag i spillelokalet eller i spillelokalets umiddelbare nærhet, eller ved utdelt program, senest en time før turneringen begynner.

For NM skal trekning offentliggjøres rett etter trekning. SNC og andre klasser hvor arrangøren trekker rett før klassen starter, skal trekningen offentliggjøres rett etter trekning.

2.9.7.2 NM og SNC

Arrangør skal presentere tidsskjema på NBTF’s hjemmesider og/ eller til hver enkelt deltakende klubb etter at frist for påmelding er utløpt, og senest en uke før mesterskapet.

2.10 PREMIERING

2.10.1 ANTALL PREMIER

2.10.1.1 Generelle bestemmelser

Minimum antatt deltakere som skal premieres i en klasse, er avhengig av antall påmeldte deltakere i denne klassen:

Antall påmeldte deltakere Minimum antall premierte deltakere
-5    1
6-11    2
12-32    4
33-64    8

I klassene Jenter 12/ Gutter 12 og yngre skal alle deltakerne ha premie.

I NM skal bare «pallen» premieres i senior og eldre junior.

2.10.1.2 Double

I double skal premie deles ut i to eksemplarer, én til hver spiller i paret.

2.10.1.3 Lag

2.10.1.3.1 Generelle bestemmelser

Premie skal deles ut til alle spillere som har spilt for laget.

I tillegg deles ut premie til lagleder.

 

2.10.1.3.2 NM

Alle deltakere som har spilt samt lagleder skal ha premie i tillegg til klubben.

Spiller som ikke har spilt skal ha premie dersom klubben vant oppsatt kamp uten spill og klubben erklærer at spilleren var tiltenkt å spille denne kampen.

 

2.10.2 VERDI PÅ PREMIER

NBTF kan fastsette regler for verdi på premiene.

 

2.10.3 PENGEPREMIER

Det kan ikke benyttes pengepremier i klassene Gutter/Jenter 15 og yngre.

 

2.11 NORGESMESTERSKAP (NM)

2.11.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

NM tildeles arrangør etter approbasjonssøknad.

NM deles opp i fem adskilte mesterskap:

 • Hoved-NM for seniorer
 • NM for juniorer
 • NM for eldre juniorer
 • NM for gutter og Jenter
 • NM for veteraner

 

2.11.2 KLASSER

2.11.2.1 NM for seniorer

Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer single, Damer single, Herrer double, Damer double, Mixed double, Herrer lag, Damer lag, Herrer sittende single, Damer sittende single, Herrer stående single, Damer stående single, Åpen Para double klasse og Åpen single Para klasse. Ved færre enn to deltakere/par kan klassene slåes sammen.

Innlagte klasser er Herrer B single og Herrer B double.

For en spiller er det kun tillatt å delta i en singleklasse og to doubleklasser, derav mixed double.

Spillere som deltar i Para klasser kan totalt delta i tre singleklasser og to doubleklasser. Hvorav Open Para klasse går på fredag og mixed double er en av to doubleklasser.

2.11.2.2 NM for junior

Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer Junior lag, Damer Junior lag, Herrer Junior single, Damer Junior single, Herrer Junior double, Damer Junior Double, Junior Mixed Double, Funksjonshemmet: Åpen Junior single, Herrer Junior sittende single, Damer Junior sittende single, Herrer Junior stående single, Damer Junior stående single.

2.11.2.3 NM for gutter og jenter

Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Gutter 15 single, Jenter 15 single, Gutter double, Jenter double, Gutter/Jenter mixed double, Gutter lag, Jenter lag, Gutter 15 sittende single, Jenter 15 sittende single, Gutter 15 stående single, Jenter 15 stående single funksjonshemmede, åpen double, funksjonshemmede åpen single.

Single-klassene deles inn i A- og B-klasse dersom flere enn 64 påmeldte, slik at det blir 48 deltakere i A-klassen. Ved flere enn 96 påmeldte økes antall deltakere i A-klassen til 64.

Double-klassene arrangeres med «Consolation Game»/B-sluttspill for de som slås ut i første runde dersom dette er kapasitetsmessig mulig for arrangøren.

For lagkonkurransen, se Tilleggsbestemmelsene, pkt. 1.2.

Innlagte klasser er Gutter 13 single og Jenter 13 single.

Det skal ikke arrangeres rekruttklasse i Gutter/Jenter 15 år single

I Gutter 15, de 16 høyest rankede direkte til sluttspill. Piker 15, de 8 høyest rankede direkte til sluttspill. Double og mix, de 8 beste par, dobbel wo (dersom mulig)

 2.11.2.4 NM for veteraner

Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene

Herrer veteran 35 single, Herrer veteran 40 single, Herrer veteran 50 single, Herrer veteran 60 single, Herrer veteran 65 single, Herrer veteran 70 single, Herrer veteran 75 single, Herrer veteran 80 single.

Damer veteran 35 single, Damer veteran 40 single, Damer veteran 50 single, Damer veteran 60 single, Damer veteran 65 single, Damer veteran 70 single.

Herrer veteran 35 double, Herrer veteran 50 double, Herrer veteran 60 double, Herrer veteran 70 double, Damer veteran 35 double, Damer veteran 50 double, Damer veteran 60 double Damer veteran 70 double, Veteran 35 mixed double, veteran 50 mixed double, veteran 60 mixed double, veteran 70 mixed double, Herrer veteran lag 35, Herrer veteran lag 50, Herrer veteran lag 60, Herrer veteran lag 70,Damer veteran lag 35, Damer veteran lag 50, Damer veteran lag 60,Damer veteran lag 70.

PARA: Herrer veteran 35 sittende single, Damer veteran 35 sittende single, Herrer veteran 35 stående single, Damer veteran 35 stående single. Herrer veteran 35 åpen single, Damer veteran 35 åpen single. Herrer veteran åpen double. Damer veteran åpen double.

For en spiller er det kun tillatt å delta i 1 singleklasse og 2 doubleklasser, inklusive Veteran mix double, i samme mesterskap. For en spiller er det kun tillatt å delta i en lag-klasse under samme mesterskap.

2.11.2.5 NM for eldre juniorer

Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer Eldre Junior lag, Damer Eldre Junior lag, Herrer Eldre Junior Single, Damer Eldre Junior Single, Herrer Eldre Junior double, Damer Eldre Junior double, Eldre Junior Mixed Double, Funksjonshemmet: Åpen Eldre Junior single, Herrer Eldre Junior sittende single, Damer Eldre Junior sittende single, Herrer Eldre Junior stående single, Damer Eldre Junior stående single.

2.11.3 DELTAKERBERETTIGELSE

2.11.3.1 Generelle bestemmelser

Alle norske spillere som representerer en klubb tilsluttet NBTF er deltakerberettigede med følgende begrensninger:

2.11.3.2 Damespillere i herreklassene

Arrangørklubben er ansvarlig for å underrette NBTF umiddelbart etter påmeldingsfristen dersom en mesterskapstittelklasse for funksjonshemmede har for få deltakere til å opprettholde statusen som mesterskapstittelklasse. Jenter/damer kan ikke delta i gutte- eller herreklasser i mesterskapsklasser eller innlagte klasser i NM.

2.11.3.3 Herrer og damer single

I Herrer og Damer single skal det delta maksimalt 56 spillere.

De 56 best rangerte av de påmeldte spillerne, etter den offisielle Norgesrankingen, får delta.

Hvis flere spillere står likt på samme kriterium, skal deltakelse avgjøres ved trekning.

2.11.3.4 Herrer double

I Herrer double – par må den ene spilleren være Elite- eller A-spiller.

Alle klubber som deltar i Herrer lag, har likevel adgang til å delta med fire spillere i Herrer double.

2.11.3.5 Herrer lag

I Herrer lag skal det delta maksimalt 16 lag. Lagene velges ut etter disse kriterier, i prioritert rekkefølge:

 • Styrkeseedede lag.
 • Klubbene i Stiga-ligaen (Eliteserien), rangert etter plassering samme spilleår.
 • Klubbene i 1. divisjon, rangert etter plassering samme spilleår.
 • Arrangørklubben.
 • Klubbene i 2. divisjon, rangert etter plassering samme spilleår.
 • Øvrige klubber.
 • Klubbenes 2.lag/3.lag osv rangert etter individuell ranking. De tre spillernes individuelle ranking plassering (ikke poeng) slåes sammen og lag med laveste sum får plassen uavhengig 2.lag, 3.lag osv. Ved lik sum går laget med best rangerte spiller foran.

Hvis flere klubber står likt på samme kriterium, skal deltakelse avgjøres ved trekning.

 

2.11.3.6 Herrer og Damer eldre junior lag, Herrer og Damer junior lag og Gutter og Jenter lag

I disse klassene skal det delta maksimalt 32 lag. Lagene velges ut etter disse kriterier, i prioritert rekkefølge:

 • Styrkeseedede lag.
 • De åtte beste klubbene fra forrige NM i samme klasse.
 • Arrangørklubben.
 • Øvrige klubber.
 • Klubbenes 2.lag/3.lag osv rangert etter individuell ranking. De tre spillernes individuelle ranking plassering (ikke poeng) slåes sammen og lag med laveste sum får plassen uavhengig 2.lag, 3.lag osv. Ved lik sum går laget med best rangerte spiller foran.
 • Hvis flere klubber står likt på samme kriterium, skal deltakelse avgjøres ved trekning.

 

2.11.4 SPILLEFORM

2.11.4.1 Antall sett

Herrer senior single og Damer senior single spilles best av syv sett.
Alle øvrige klasser, også singleklasser for funksjonshemmede, spilles best av fem sett.

2.11.4.2 Lag

2.11.4.2.1 Generelle bestemmelser

Dersom en klubb ikke kan stille fullt lag, tapes lagkampen.

Om et lag mangler spillere, er det tillatt å sette inn nye spillere. Om en aldersklasse for lag får påmeldt under fire lag kan denne klassen sammenslås med aldersklassen under. TD tildeles denne beslutningsmyndighet om slike hendelser oppstår.

2.11.4.2.2 Herrer

I NM for senior, veteraner, NM for junior og eldre junior og NM for yngre spilles lagkampene som ny Swaythling Cup: A-Y, B-X, C-Z, A-X, og B-Y

unntatt i lagkampene for klassen herrer lag 70 år i veteran NM som spilles som Corbillion Cup: A-X, B-Y, double, A-Y, B-X.

Det spilles plasseringsspill i lagkampene i NM for yngre.

Et lag kan stille med maksimum fem spillere, hvorav tre skal være oppgitt i påmeldingen, unntatt for herrer lag 70 år som kan stille med maksimum fire spillere, hvorav to skal være de som er oppgitt i påmeldingen. Ved forfall fra en eller flere spillere som er oppgitt i påmeldingen skal det søkes NBTF om at en annen spiller fra klubbens lavere lag kan erstatte spiller med forfall. Overdommer behandler søknaden, og overdommers beslutning er endelig.

 2.11.4.2.3 Damer

I dameklassene spilles lagkampene som Corbillion Cup: A-X, B-Y, double, A-Y, B-X.

Det spilles plasseringsspill i lag i NM for juniorer og NM for yngre.

Et lag kan stille med maksimum fire spillere, hvorav to skal være de som er oppgitt i påmeldingen.

Ved forfall fra en eller flere spillere som er oppgitt i påmeldingen kan det søkes NBTF om at en annen spiller fra klubbens lavere lag kan erstatte spiller med forfall. Overdommer behandler søknaden, og overdommers beslutning er endelig.

2.11.4.3 Single i innlagte klasser, klasser for Gutter 15, Jenter 15, Herrer junior, Damer junior, Herrer eldre junior, Damer eldre junior, klasser for veteraner og klasser for funksjonshemmede.

Klassene spilles som innledende puljespill og avsluttende cupspill.

2.11.4.4 Herrer senior single og Damer senior single

Klassene spilles som cupspill.

2.11.4.5 Øvrige klasser

Klassene spilles som cupspill.

2.11.4.6 Seedede spillere direkte kvalifisert til sluttspillet

I de offisielle singleklassene i herrer eldre junior, damer eldre junior, herrer junior og damer junior er de best seedede spillerne direkte kvalifisert til sluttspillet etter følgende oppsett:

Antall påmeldte deltakere Antall direkte kvalifisert
9-15 2
16-31 4
32- 8

2.11.5 REPRESENTASJON FRA NBTF

NBTF skal være representert ved alle NM.

 

2.12 REGIONSMESTERSKAP (RM)

2.12.1 REGIONSMESTERSKAP (RM)

RM kan arrangeres med region som arrangør, etter approbasjonssøknad. En spiller kan kun delta i ett RM i løpet av ett spilleår.