Kap 1 – Generelle bestemmelser

KONKURRANSEREGLEMENTET

Innholdsfortegnelse

KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1 OM DETTE REGLEMENTET

1.1.1 GYLDIGHETSOMRÅDE

NBTFs konkurransereglement gjelder for alle bordtenniskonkurranser som arrangeres av organisasjonsledd tilsluttet Norges Bordtennisforbund. Unntatt er konkurranser som er under kontroll av North European Table Tennis Union (NETU), European Table Tennis Union (ETTU) eller International Table Tennis Federation (ITTF), eller under kontroll av andre internasjonale organisasjoner, der den aktuelle organisasjonens regler gjelder.

1.1.2 DEFINISJONER

Med Styret menes Norges Bordtennisforbunds styre. Med NBTF menes Styret eller den/de som Styret bemyndiger.

1.1.3 HENVISNINGER

1.1.3.1 Generelle bestemmelser

Ved henvisning til ITTFs regler, ETTUs lover og NIFs lover menes den til enhver tid gyldige utgave vedtatt av henholdsvis ITTF, ETTU og NIF, med det unntak nevnt i 1.1.3.2

1.1.3.2 Unntak

Ved henvisning til ITTFs regler, kapittel 3 (Bestemmelser for inter­nasjonale konkurranser), menes siste utgave av ITTFs regelbok.

1.1.4 HÅNDHEVELSE

1.1.4.1 Under konkurranse

Med under konkurranse menes turneringer tiden fra og med konkurransens påmeldingsfrist, for lagserien tiden fra og med fristen for utsending av innbydelse fra arrangørlaget, til og med siste konkurranse dag.

1.1.4.2 Fortolkninger

I alle situasjoner bortsett fra under konkurranse er NBTFs lovkomite fortolkende myndighet av NBTFs konkurransereglement. Lovkomitéens fortolkning er endelig og kan ikke ankes. Fortolkningen er gyldig til utgangen av det spilleår fortolkningen fant sted.

NBTF, regioner, klubber, komitéer, utvalg og forbundsdommere kan forelegge fortolkningsspørsmål for lovkomitéen.

Fortolkninger foretatt av lovkomitéen er bindende for fremtidige avgjørelser på samme måte som NBTFs konkurransereglement.

1.1.4.3 Øvrig myndighet

NBTF skal håndheve bestemmelsene i NBTFs konkurransereglement. I alle situasjoner bortsett fra under konkurranse, kan NBTF fatte av­gjørelser i spørsmål som ikke er dekket i NBTFs konkurransereglement.

1.1.5 AVVIK

1.1.5.1 RT og AT

Styret kan for RT og AT gi tillatelse til å benytte regler som avviker fra bestemmelser i NBTFs konkurransereglement. Søknad om dette sendes sammen med approbasjonssøknaden.

 

1.1.6 TILLEGGSBESTEMMELSER

1.1.6.1 Turneringer

NBTF kan foran hvert spilleår for alle turneringer bortsett fra IT, NT og RT vedta tilleggsbestemmelser, såfremt disse ikke bryter med bestemmelser i NBTFs konkurransereglement.

Disse kan omfatte bestemmelser angående dommerorganisering, sponsorkrav, servering, tidsskjema, spilleantrekk, spilleområde, utstyrspesifisering og PR- og informasjonsarbeid.

Tilleggsbestemmelsene kan også omfatte andre områder.

1.1.6.2 Lagserien

NBTF kan foran hvert spilleår vedta tilleggsbestemmelser for gjennom­føring av seriekampene.

1.1.7 ENDRINGER

Endringer i NBTFs konkurransereglement gjøres i henhold til NBTFs lover.

1.2 SPILLEREGLER

1.2.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Som spilleregler gjelder ITTFs regler, kapittel 2 (Bordtennisens lover), med de unntak nevnt i 1.2.3.

1.2.2 UNNTAK

1.2.2.1 Klasser for rullestolbrukere

1.2.2.1.1 Innledende bestemmelser

For utøvere som sitter i rullestol, gjelder følgende unntak, endringer og tillegg:

1.2.2.1.2  Tillegg til ITTF 2.1, Bordet, jfr. ITTF 3.2.1.4

Bordbenene skal være minst 40 cm fra endelinjene for spillere i rullestol.

1.3 SPILLEBERETTIGELSE

1.3.1 SPILLEBERETTIGELSE

Alle spillere og dommere må være spilleberettigede i henhold til NBTFs representasjonsreglement for å kunne delta i konkurranser.

1.3.2 SPILLERE I NBTFS ONLINERANKING

Spillere som er medlemmer i norske klubber, og deltar i konkurranser som omfattes av OnlineRanking, vil inngå i denne, ref. punkt 1.5.3.1.

1.4 KLASSER

1.4.1 ALDERSBESTEMTE KLASSER

1.4.1.1 Yngre klasser

Maksimum antall fylte år samme kalenderår som spilleåret starter:

 • Gutter/Jenter 11: 11
 • Gutter/Jenter 13: 13
 • Gutter/Jenter 15: 15
 • Herrer/Damer junior: 17
 • Herrer/Damer eldre junior: 23
1.4.1.1.1 Rekrutteringsklasser

Junior-, gutte- og jenteklassene (…) kan deles inn i en åpen klasse og en Rekrutteringsklasse.

1.4.1.1.1.1 Gutter
Klasse Start Slutt
Junior Rekruttering 0 1499
Gutter 15 Rekruttering 0 1399
Gutter 13 Rekruttering 0 1199

 

1.4.1.1.1.2 Jenter
Klasse Start Slutt
Jenter 15 Rekruttering 0 1149
Jenter 13 Rekruttering 0 1049

 

1.4.1.2 Veteran

Minimum antall fylte år i kalenderåret:

 • Herrer/Damer veteran 35: 35
 • Herrer/Damer veteran 40: 40
 • Herrer/Damer veteran 50: 50
 • Herrer/Damer veteran 60: 60
 • Herrer/Damer veteran 65: 65
 • Herrer/Damer veteran 70: 70

1.4.2 SENIORKLASSER

1.4.2.1 Klasseinndeling

1.4.2.1.1 Herrer senior

Herrer senior inndeles i klassene Elite, A, B, C, D, E og F.

1.4.2.1.2 Damer senior

Damer senior inndeles i klassene Elite, A, B og C.

1.4.2.1.3 Para

Senior inndeles i klassene FHA, FHB og FHC, som er felles for Herrer og Damer, eller i stående og sittende, som enten er separat eller felles for Herrer og Damer.

Klassetilhørighet iht ITTFs bestemmelser på dette området (Ref: ITTF Classification Code).

(http://www.freewebs.com/wasusa/Table%20Tennis/ITTF-Classification-Code-final-March-2010.pdf).

1.4.2.2.1 Klassetilhørighet
1.4.2.2.1 Innledende bestemmelser

Grunnlaget for klassetilhørighet er til enhver tid gjeldende NBTF OnlineRanking.

1.4.2.2.2 Herrer
Klasse Start Slutt
Elite 2500
og over
Herrer A 2200 2499
Herrer B 1900 2199
Herrer C 1600 1899
Herrer D 1300 1599
Herrer E 1200 1299
Herrer F 0 1199

 

1.4.2.2.3 Damer
Klasse Start Slutt
Elite 1800 og over
Damer A 1500 1799
Damer B 1200 1499
Damer C 0 1199

 

1.4.2.2.4 Para
Klasse Start Slutt
FHA 1400 og over
FHB 1100 1399
FHC 0 1099

 

1.4.2.2.5 Rekrutt
Klasse Start Slutt
Herrer junior Under 1500
Gutter 15 Under 1400
Gutter 13 Under 1200
Jenter 15 Under 1150
Jenter 13 Under 1050

 

1.4.2.3 Opp – og nedrykk

1.4.2.3.1 Innledende bestemmelser

Opp- og nedrykk skjer normalt den 1. i hver måned i forbindelse med oppdatering av NBTF OnlineRanking.

1.4.2.4 Deltagerberettigelse

1.4.2.4.1 Generelle bestemmelser

Man kan delta i den klasse man tilhører ved trekningstidspunktet, samt i høyere klasser, der ikke andre bestemmelser er gitt.

Ved turneringer som er lagt til begge sider av månedsskiftet, eller avsluttes i løpet av de første fem dagene i en måned, kan arrangøren velge å legge forrige måneds ranking til grunn for klassedeltagelse. Dette skal fremgå av invitasjonen.

I lagserien skal gjeldende ranking benyttes.

1.4.2.4.2 Eliteklassene

Arrangøren kan sette begrensninger på antall deltakere hvis ikke andre bestemmelser er gitt. Hvis antall påmeldte overstiger maksimum antall deltakere, skal de best rangerte påmeldte etter NBTF OnlineRanking få delta.

Hvis flere spillere står likt på samme poengsum, skal deltakelse avgjøres ved trekning.

Utenlandske spillere vurderes på skjønn av arrangøren, i tvilstilfeller kan NBTF kontaktes.

1.4.3 ANDRE KLASSER

Arrangøren kan benytte andre klasser hvis ikke andre bestemmelser er gitt.

1.4.4 DAMESPILLERE I HERREKLASSENE

Dame-/jentespillere kan delta i herre-/gutteklassene der ikke andre bestemmel­ser er gitt.

1.4.5 Yngre spillere – ikke cupspill

I klasser for Gutter og jenter 10 og yngre skal det ikke arrangeres avsluttende cupspill. Det skal ikke kåres klassevinnere i disse klassene.

1.5 NBTF ONLINERANKING

1.5.1 GENERELLE BESTEMMELSER

NBTFs offisielle ranking er den til enhver tid offisielle OnlineRanking. Ny OnlineRanking offentliggjøres normalt den 1. i hver måned på www.bordtennis.no.

1.5.2 STARTPOENGSUM

Alle registrerte spillere oppnår en poengsum etter hvert som de vinner og taper kamper. Basis for poengberegningen vil normalt være den siste offentliggjorte OnlineRanking. Spillere beholder sin poengverdi ved starten på en ny sesong.

1.5.2.1 Innplassering av nye spillere – startpoeng

Nye yngre spillere plasseres inn etter rankingkomitéens retningslinjer til startpoeng per årskull. Disse retningslinjene er tilgjengelig på bordtennis.no.

Nye junior og seniorspillere plasseres skjønnsmessig av NBTF’s rankingkomité på basis av resultater oppnådd i første måned spilleren er i aktivitet. Nye voksne spillere som antas å være nybegynnere skal uansett ikke plasseres inn høyere enn 1150 i startpoeng. (Nye voksne spillere kan skjønnsmessig plasseres inn).

I spesielle tilfeller kan skjønnsmessig startpoeng og poengplassering foretas av NBTF også for yngre spillere.

Der hvor det av hensyn til riktig seeding er viktig, kan skjønnsmessig vurdering også kunne skje i forkant av deltakelse på stevner og seriespill.

Klassetilhørighet Startpoeng Klassetilhørighet Startpoeng
Jenter 15 1250 Gutter 15 og eldre 1350
Jenter 13 1150 Gutter 13 1250
Jenter 11 1100 Gutter 11 1150

 

1.5.2.2 Innplassering av utenlandske spillere – startpoeng

Utenlandske spillere som ikke spiller for en norsk klubb, skal ikke inn på NBTF OnlineRanking. Utenlandske spillere som spiller på norske stevner skal likevel gis en startpoengsum for at deres kamper mot norske spillere skal kunne telles med.

Utenlandske spillere gis startpoeng på skjønn av NBTF’s rankingskomité på basis av resultater oppnådd i det aktuelle stevnet.

1.5.3 POENGBEREGNING

Poengdifferanse ”Uventet resultat” ”Forventet resultat”
Seier Tap Seier Tap
0 0 0 8 ÷ 7
1 – 49 8 ÷ 8 8 ÷ 6
50 – 99 10 ÷ 10 7 ÷ 5
100 – 149 12 ÷ 12 6 ÷ 4
150 – 199 14 ÷ 14 5 ÷ 3
200 – 299 16 ÷ 16 4 ÷ 2
300 – 399 18 ÷ 18 3 ÷ 2
400 – 599 20 ÷ 20 2 ÷ 1
600+ 25 ÷ 25 1 ÷ 1

 

Forventet resultat:

 

Seier over spiller med mindre poeng, eller tap for spiller med flere poeng.

Uventet resultat:

 

Seier over spiller med flere poeng, eller tap for spiller med mindre poeng.

 

1.5.3.1 Kamper som gir poeng

Kamper som gir poeng i OnlineRanking er alle kamper i terminfestede arrangement, approbert av NBTF, som krever lisens. Det gjelder både stevner og nasjonale/regionale lagserier.

Internasjonale mesterskap og lignende arrangert i Norge teller ikke på NBTF OnlineRanking.

I tvilstilfelle om et stevne skal telle eller ikke avgjøres dette av NBTF’s Rankingskomité.

Resultater i klassene Gutter/Jenter 10 år eller yngre skal ikke registreres. Resultater i klassene Gutter/Jenter 11 år registreres, men offentliggjøres ikke.

1.5.3.2 Vekting av arrangement

Kampseire/-tap i konkurranser vektes etter tabellen under.

Dvs at poengberegningen i konkurransen multipliseres med faktoren i tabellen.

  vekting
NM herrer elite og damer elite 2
NM aldersbestemte- og veteranklasser 1,5
SNC seniorklasser – offisielle 2
SNC aldersbestemte- og veteranklasser 1,5
Stiga Norgescupfinale herrer og damer senior 2
Stiga Norgescupfinale aldersbestemte klasser 1,5
Eliteserie 1,5
Øvrige stevner, klasser og serie 1

 

1.5.3.3 WO og avbrutte kamper

WO-kamper (*) teller ikke med på datarankingen. Avbrutte kamper regnes som spilt uansett årsak. Den som bryter en påbegynt kamp på grunn av skade, sykdom eller andre årsaker vil tape kampen, og motstanderen vil bli stående som vinner. Eneste unntaket er kamper som blir avbrutt i en lagkamp fordi ett av lagene har vunnet lagkampen. I lagkamper er det kun tellende kamper som skal registreres.

(*) Diskvalifikasjon medfører tapt kamp, med de konsekvenser det også har for poeng på OnlineRanking.

1.5.3.4 Norske spillere i utlandet

Norske spillere som stort sett bare konkurrerer i utlandet vil kunne få status som

”Utenlandsproff”. Det er NBTF’s rankingskomité som foran hver sesong vurderer hvilke spillere som får status som ”utenlandsproff”. Spillere som deltar i den hjemlige serien og jevnlig på norske stevner vil normalt ikke få slik status selv om de også deltar på seriespill og stevner i utlandet. Spillere som har fått status som ”utenlandsproff” vil få sin poengsum justert på skjønn i løpet av sesongen av NBTF’s rankingskomité.

1.5.4 Innlegging av resultater

Det er den enkelte arrangør som skal sørge for at resultatene kommer inn i rankingsystemet. Dette kan gjøres på følgende måter:

 • Arrangøren benytter NBTF’s databaserte treknings- og turneringsprogram, til registrering av resultater og eksporterer resultatene i etterkant av stevne til NBTF’s OnlineRanking.
 • Arrangøren legger inn resultatene manuelt direkte på NBTF’s OnlineRanking.

1.5.4.1 Tidsfrister

Alle resultater fra et stevne skal være inne i NBTF OnlineRanking senest 4 virkedager etter siste konkurransedag.

1.5.4.2 Sanksjoner

Arrangører som unnlater å legge inn resultater til NBTF’s OnlineRanking innen den gitte tidsfristen, kan bli bøtelagt med inntil kr 3000,-. Botens størrelse vil bli fastsatt av NBTF i det enkelte tilfelle.

1.6 BARNEIDRETT

Nye bestemmelser om barneidrett ble behandlet og vedtatt på Idrettstinget 11. – 13. mai 2007. 

Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007 og offentliggjort 13.09.07.

 I pkt 1.6.1 er NIFs vedtatte bestemmelser gjengitt. Viser for øvrig til NIFs hjemmeside www.nif.idrett.no der dere også kan lese om barnas rettigheter.

1.6.1 Bestemmelser om barneidrett

 1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
  a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år      og først og fremst i egen klubb
  b) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det      året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
  c) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller      11 år.
  d) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne (*) idrettsarrangement i Norge,            Norden og Nordkalotten (**).
  e) Barn fra nordiske land og Nordkalotten kan fra det året de fyller 11 år delta på                konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
  f) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
  g) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap NM, EM og VM.
  h) Særidrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem ansvarlig for barneidretten (***)
  * Åpne idrettsarrangement: Ikke krav til kvalifisering
  * * Nordkallotten omfatter Sverige, Finland og Norge. Punktet omfatter også                        samarbeid innenfor Barentsregionen (Russland).
  *** Vedtaket gjelder kun særidrettslag, men det anbefales at også fleridrettslag gjør            dette.

1.6.2 NORGESMESTERSKAP

Barn kan ikke delta i mesterskapsklasser i Norgesmesterskap før det året de fyller 13 år.

1.7 SPILLERLISENS

1.7.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Spillerlisens skal være løst av alle spillere som deltar i approbasjonspliktige turneringer eller seriespill, med unntak av DI. Barn som tilhører klasse Gutter/Jenter 11 år og yngre skal ikke løse lisens

Det organisasjonsledd påmelding blir foretatt av, er ansvarlig for at alle spillerlisenspliktige spillere har løst spillerlisens.

Her er informasjon om spillerlisens/ enganglisens

1.7.2 UTENLANDSKE SPILLERE

Spillerlisens trenger ikke løses av spillere som representerer en utenlandsk klubb.

1.8 DELTAKERNES ANSVAR

1.8.1 DELTAKERNES ANSVAR

Alle deltakere i konkurranser er pliktige til å sette seg inn i og følge NBTFs konkurranse­reglement.

Ved alle konkurranser skal deltakerne være spilleklare til fastsatt tid. I motsatt fall tapes kampen uten spill, med størst mulige sifre.

1.9 DELTAKERBERETTIGELSE I EUROPA – CUPENE

1.9.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Klubber er deltakerberettigede i Europa-cupene i henhold til ETTUs lover.

1.10 UTSTYR

1.10.1 SPILLEUTSTYR

1.10.1.1 Bord, nett og ball

I approberte stevner og seriespill skal det kun benyttes bord, nett og baller som er godkjent av ITTF.

1.10.1.2 Racket

1.10.1.2.1 Generelle bestemmelser

For racket gjelder ITTFs regler: 3.2.1.3 og 3.2.4.1

1.10.2 SPILLEANTREKK

For spilleantrekk gjelder ITTFs regler, pkt. 3.2.2.1-10.

1.10.3 REKLAME

1.10.3.1 Generelle bestemmelser

For reklame gjelder ITTFs regler, pkt. 3.2.5, med det unntak nevnt i 1.10.3.2.

For definisjon av hva som inngår i spilleområdet gjelder ITTFs regler, pkt. 3.2.3.2.

1.10.3.2 Unntak

Begrensningene i ITTFs regler, 3.2.5.9 til 3.2.5.11  gjelder ikke.

For nasjonale turneringer tillempes mer liberale reklameregler. Ingen begrensninger finnes når det gjelder antall reklameplasser på spilledrakter, plassering eller størrelse. Når det benyttes hvit ball kan ikke den hvite fargen, verken på drakt eller i reklame, oppleves som dominerende. Det er ikke tillatt med reklame for tobakk, alkohol etc. (jfr NIFs lov).

1.11 FUNKSJONÆRENES MYNDIGHETSOMRÅDE

1.11.1 GENERELLE BESTEMMELSER

For funksjonærenes myndighetsområde gjelder ITTFs regler, pkt. 3.3, bortsett fra pkt. 3.3.3.6-7, med følgende avvik:

1.11.2 AVVIK

1.11.2.1 Overdommer

 • Overdommer kan, dersom han/hun finner det forsvarlig, delegere ledelse av trekning, fortrinnsvis til en forbundsdommer, dersom over­dommers tilstedeværelse innebærer uforholdsmessige store kostnader eller praktiske problemer.
 • Overdommer skal godkjenne trekning og alle endringer i trekning, inkludert inntrekning av etteranmeldte deltakere.
 • Overdommer kan dersom han/hun finner det forsvarlig delegere oppsett av tidsskjema og oppnevning av kampfunksjonærer til arrangøren.
 • Overdommer skal etter endt konkurranse fylle ut NBTFs overdommer ­rapportskjema for angjeldende konkurranse, og sende dette til NBTF.
 • Overdommer behøver ikke foreta en briefing med dommere før turneringen.
 • Dersom overdommer diskvalifiserer en spiller, jf.ITTFs regler, pkt. 3.5.2.8, skal overdommer umiddelbart etter konkurransen sende inn en rapport om det inntrufne til Styret.
1.11.2.1.1 Disiplinære forføyninger ved dårlig oppførsel eller andre regelbrudd

Overdommer skal være ansvarlig for å foreta disiplinære forføyninger ved dårlig oppførsel eller andre regelbrudd. Overdommer skal ha myndighet til å diskvalifisere en spiller for alvorlig dårlig oppførsel, enten dette er rapportert av dommeren eller ikke. Ved konkurranser uten kvalifiserte borddommere kan overdommer gi gult kort ved mindre alvorlige overtredelser. Neste sanksjon under samme konkurranse vil være diskvalifikasjon fra kamp (lagkamp), klasse eller konkurranse. I slike konkurranser kan overdommer også advare og bortvise rådgivere.

1.11.2.2 Omfang

Der det refereres til Lovene og Bestemmelsene gjelder referansen også NBTFs konkurransereglement.

1.11.2.3 Hjelpedommere

Man trenger ikke oppnevne hjelpedommere. Hvis hjelpedommere ikke er oppnevnt, ivaretas hjelpedommernes oppgaver av dommeren.

1.11.2.4 Omgjøring av overdommers avgjørelse

Det kan innleveres protest til NBTF på avgjørelse tatt av overdommer. Protesten må være poststemplet senest to dager etter at avgjørelsen ble gjort kjent.

Protesten skal følges av et protestgebyr som tilbakebetales dersom protesten tas til følge.

NBTF kan, på grunnlag av innkommet protest eller på eget initiativ, omgjøre og bestemme konsekvensen av omgjøringen av overdommers avgjørelse, hvis avgjørelsen var i direkte strid med gjeldende regelverk og samtidig førte til uforholdsmessige store urettmessige ulemper for lidende part. Slik omgjøring må gjøres senest to uker etter at avgjørelsen ble gjort kjent. Omgjøringen kan ikke ankes.

1.12 KAMPLEDELSE OG DISISPLIN

1.12.1 KAMPLEDELSE

For kampledelse gjelder ITTFs regler, pkt. 3.4.

1.12.2 DISIPLIN

For disiplin gjelder ITTFs regler, pkt. 3.5 med unntak av 3.5.2.13 samt 3.5.2.14 og 3.5.3.4 og 3.5.3.5

1.13 SPILLEÅR

1.13.1 SPILLEÅR

Et spilleår løper fra og med 1. juli til og med 30. juni påfølgende kalenderår.

1.14 TERMINLISTE

1.14.1 GENERELLE BESTEMMELSER

NBTF fastsetter terminlisten og kan reservere bestemte helger eller perioder av spilleåret til bestemte konkurranser.

1.14.2 NM

Alle NM skal arrangeres i løpet av månedene januar – Juni.

NM senior tilpasses internasjonal terminliste.

1.14.3 DI

Dl kan arrangeres alle dager.

1.14.4 DEN NASJONALE LAGSERIEN

NBTF setter opp terminlisten. I dobbel serie settes alle lag opp en gang som hjemmelag, en gang som bortelag.

Alle seriekamper i den nasjonale lagserien bortsett fra sluttspillet i Stiga-ligaen (Eliteserien) skal normalt spilles i løpet av månedene oktober-mars. Hvis flere lag fra samme klubb, eller hvis hovedklubb og tilhørende farmerklubb, eller hvis flere farmerklubber tilhørende samme hovedklubb spiller i samme avdeling, skal disse møtes så tidlig som mulig.

Sluttspillet i Stiga-ligaen (Eliteserien) skal normalt spilles i mars eller april måned.

1.14.5 DEN REGIONALE LAGSERIEN

De respektive regioner setter opp terminlisten, eventuelt i henhold til NBTF´s

terminliste. Alle seriekamper i 4. divisjon skal være ferdigspilt senest 1.april.

1.15 PLASSERING VED PULJESPILL

1.15.1 PLASSERING VED PULJESPILL

For utregning av plassering ved puljespill gjelder følgende:

 1. I puljespill gir vunnet kamp 2 poeng, tapt kamp 1 poeng og uspilt kamp (wo), eller avbrutt kamp 0 poeng. Spillere med høyest poeng blir nummer en, den med nest høyest poeng nummer to osv.
 2. Om to eller flere spillere havner på samme poeng, avgjøres den innbyrdes plasseringen gjennom å summere antallet vunnede poeng i innbyrdes kamper. Antallet vunnede poeng i innbyrdes kamper avgjør rekkefølgen.
 3. Om de innbyrdes poengene mellom berørte spillere fortsatt er like beregnes den innbyrdes settkvotienten, d v s forholdstallet mellom spillernes vunnede og tapte sett i innbyrdes kamper. Rekkefølgen mellom berørte spillere settes opp i henhold til spillernes innbyrdes settkvotient. Den med høyest settkvotient/ballkvotient vinner. Eks: Spiller A= 5/4 (vunnede/tapte sett). Spiller B= 4/3. [5/4=1,25. 4/3=1,33]. Spiller B vinner.
 4. Om den innbyrdes settkvoten mellom berørte spillere fortsatt er likt beregnes den innbyrdes ballkvotienten, d.v.s. forholdstallet mellom spillernes vunnede og tapte baller i innbyrdes kamper. Rekkefølgen mellom berørte spillere settes opp i henhold til spillernes innbyrdes ballkvotient.
 5. Så snart en plassering eller flere kan bestemmes etter punkt 2-4, tas den eller de spillerne bort og øvrige gjenstående spilleres plassering beregnes på nytt fra punkt 2.
 6. Om det fortsatt ikke er mulig å skille to eller flere spillere, avgjøres deres innbyrdes plassering med loddtrekning.
 7. Utregningen benyttes også ved lagspill (ikke seriespill). Her beregnes forholdstallet mellom vunnede og tapte individuelle kamper, før settkvotienten.

1.16 DOPING

1.16.1 DOPING

Alle deltakere i konkurranser er underlagt NIFs dopingbestemmelser.

1.17 FRI ADGANG TIL KONKURRANSER

1.17.1 ALLE KONKURRANSER

Styret med varamedlemmer, NBTFs ansatte, ledere i NBTFs tingvalgte og styreoppnevnte utvalg og komitéer, leder i NBTFs styre, NBTFs landslagstrenere, forbundsdommere, innehavere av NBTFs krystall­vase, innehavere av NBTFs hederstegn og æresmedlemmer i NBTF og andre som NBTF innrømmer, har fri adgang til alle konkurranser.

1.17.2 KONKURRANSER INNEN DE ENKELTE REGIONER

Regionstyret med varamedlemmer har fri adgang til alle konkurranser innen sin region.

1.18 SATSER

1.18.1 SATSER

Alle satser for kontingenter, honorarer, spillerlisenser etc. i forbindelse med NBTFs konkurransereglement fastsettes av Styret foran hvert spilleår.

1.19 SANKSJONER

1.19.1 ALMINNELIGE  DISIPLINÆRFORFØYNINGER

1) NBTF kan tildele dem som omfattes av 1.19.3 alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel:
a) irettesettelse,
b) bortvisning,
c) utelukkelse jf. § 11-7 e) i inntil én måned,
d) bot på inntil kr 5.000 for enkeltperson og kr 25.000 for organisasjonsledd såfremt              mulighet for bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent.

2) Alminnelige disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet.

1.19.2 SANKSJON ETTER KAMP- OG KONKURRANSEREGLER

(1) Alle brudd på bestemmelser i NBTFs konkurransereglement eller i tilleggsbestemmelsene hjemlet i dette reglementet, kan føre til sanksjoner fra NBTF. Følgende sanksjoner kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel:

 1. a) irettesettelse,
 2. b) bot oppad begrenset til kr 5 000 pr. person og kr 50 000 pr. organisasjonsledd,
 3. c) tap av plassering/resultat/poeng,
 4. d) utelukkelse jf. NIFs lov § 11-7 e) på inntil tre måneder fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.

(2) For øvrig gjelder ITTF regler, pkt 3.5.

(3) Dersom det påstås strengere sanksjoner enn de som fremkommer av første ledd, skal saken påtales til et domsorgan, jf. NIFs lov § 11-11.

1.19.3 Virkeområde for straffebestemmelsene

§ 11-3.Virkeområde for straffebestemmelsene (utdrag fra NIFs lov)

(1) Straffebestemmelsene gjelder for:
a) organisasjonsledd og medlem av idrettslag,
b) utøver som deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet organisert av et organisasjonsledd innen NIF,
c) utøver som representerer organisasjonsledd på konkurranser eller organisert trening,
d) trener, leder, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktivitet,
e) utøver eller annen person som overfor organisasjonsledd har forpliktet seg til å følge straffebestemmelsene.

 

1.19.4 SAKSBEHANDLINGEN

Sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler må ikke tildeles uten at reglene er gjort kjent og saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet.

1.19.5 FASTE SANKSJONER

NBTF kan foran hvert spilleår vedta faste sanksjoner for brudd på spesifikke bestemm­elser i NBTFs konkurransereglement.

1.19.6 UTELUKKELSE

Spiller som er diskvalifisert av overdommer, jf. ITTFs regler, pkt. 3.5.2.8 kan av NBTF utelukkes fra all konkurransevirksomhet i inntil tre måneder. Slik utelukkelse må gjøres kjent senest tre uker etter at diskvalifikasjonen fant sted.

1.20 ANKE

1.20.1 GJENSTAND FOR ANKE

Avgjørelser fattet av NBTF kan ankes, men bare så langt anken gjelder tolkningen av reglementet som ligger til grunn for avgjørelsen.

1.20.2 ANKEINSTANS

Anken behandles av Disiplinær- og Sanksjonsutvalget. Avgjørelse i Disiplinær- og Sanksjonsutvalget i den enkelte sak skal treffes av minst tre medlemmer, leder eller nestleder må være tilstede. Sanksjonsutvalgets avgjørelse er endelig.

1.20.3 ANKEBERETTIGELSE

Avgjørelsen kan ankes av den som er ilagt sanksjonen eller av anmelder.

1.20.4 ANKEFRIST

(1) Ankefristen er 14 dager fra mottakelsen av avgjørelsen
(2) Anken sendes NBTF som videresender denne til Disiplinær- og Sanksjonsutvalget

1.20.5 FORMKRAV

(1) Anke fra klubb skal undertegnes av klubbens styreleder eller annen med særskilt fullmakt fra klubbens styre.

(2) Anke fra enkeltpersoner/utøver må være egenhendig undertegnet.

(3) Er utøveren under 18 år må anken være undertegnet av foreldre/foresatte.

1.20.6 FEIL VED ANKEN

Anken kan avvises i følgende tilfeller:
(1) Anken er fremsatt av andre enn dem nevnt i 1.20.3
(2) Ankefristen i 1.20.4 (1) er ikke overholdt.

1.20.7 BEHANDLING AV ANKEN

(1) Disiplinær- og Sanksjonsutvalget skal påse at saken er forsvarlig belyst før avgjørelse i saken tas.
(2) Disiplinær- og Sanksjonsutvalget kan bare bygge sin avgjørelse på de bevis som foreligger i saken.
(3) Disiplinær- og Sanksjonsutvalget kan innhente opplysninger fra vitner, den (klubb eller utøver) som er ilagt sanksjoner eller fra anmelder.
(4) Utøverne/klubbene har rett til å føre de bevis som de mener er egnet til å belyse saken. Disiplinær- og Sanksjonsutvalget kan innhente uttalelser fra andre enn dem nevnt i annen setning eller andre bevis der den finner det nødvendig.
(5) Disiplinær- og Sanksjonsutvalget kan, enten på eget initiativ eller etter begjæring fra en utøver/klubb, beslutte at det skal holdes muntlig forhandling. I de tilfeller der muntlig forhandling holdes, skal den som kan bli ilagt sanksjoner ha adgang til å være tilstede.

1.20.8 BEGRUNNELSE OG VARSLING

(1) Avgjørelsen av en anke skal begrunnes skriftlig
(2) Avgjørelsen av anken skal meddeles begge parter per e-post eller på annen etterviselig       måte.
(3) Gjelder anken en klubb, sendes avgjørelsen av anken klubbens styreleder med kopi til        hele klubbens styre.
(4) Gjelder anken et klubbmedlem/utøver under 18 år, skal avgjørelsen av anken sendes          utøverens foreldre/foresatte.

1.20.9 GJENOPPTAKELSE. BENÅDNING

(1) Til fordel for den som er ilagt sanksjon, kan en sak – som ellers er endelig avgjort –gjenopptas når det fremkommer nye bevis som man antar ville ha medført et annet resultat.

(2) Begjæring om gjenopptakelse sendes den myndighet som sist har avgjort saken. Blirbegjæringen avslått av NBTF kan vedkommende anke. Gjenopptakelsessaken behandles som ny sak.

(3) NBTF kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning i sanksjonssaker.