Kort oppsummering av styremøte i NBTF mandag 12.desember 2016 på Ullevål.

40

Skrevet av president Erik Lindholm

Hovedsak denne gang var å sluttføre forrige møtes budsjettdiskusjon, altså budsjett for 2017.

Sak 48/16: Barneidrettsbestemmelser og sanksjonsbestemmelser. Her har vi ikke fått svar fra NIF enda på våre forslag til justeringer. Signaler tyder på at dette ser ut til å kunne gå i orden.

Sak 50/16: Idrettspresident tilbyr seg å komme på et av våre arrangement. Han skal inviteres til NM for yngre i Bergen og subsidiært SNC til høsten. Vi ber Tom selv velge.

Sak 52/16: Samarbeidsavtale med Olympiatoppen. Vi er enige i innhold og denne ble underskrevet på møtet. Her er bla rutiner og forpliktelser detaljert.

Sak 53/16: Beredskapsplan for Anti Doping arbeidet i NBTF. Gen.sekr Nordby har utarbeidet et utkast til Beredskapsplan. Arbeider også med en Handlingsplan for området. Sportssjef Paulsen har samtidig fulgt opp dette ovenfor forbundsgruppene mhp «Ren utøver».

Sak 54/16: Tilbud om å arrangere finaler i «Challenge Division» for våre 2 senior-landslag. Det er 4 lag i hver gruppe som skal kjempe om 2 plasser i Standard Division i neste EM. Vi gjør oppmerksom at denne kvalifiseringen mest sannsynlig angir plassering i kvalifisert «Division». Den endelige plasseringen vil til syvende og sist være avhengig av antall lag som melder seg på. è vi takket nei til å arrangere dette påsken 2017.

Sak 3.2: regionlagsturneringen på Lillehammer 2017 Vi begynner nå å få på plass en svært god stab hvor flere yngre ledere skal befeste viktige roller i sekretariat, dommer, arrangement med en eldre erfaren leder som støtte. Viktig at klubber og regionene nå setter inn sluttspurten på å skaffe deltagere.

Sak 3.5 Budsjett 2017 Denne saken brukte vi mest tid på. Noen overordnede momenter:
a) Vi ser at MVA-kompensasjon og Bingo-inntekter har tatt seg opp. Dette er inntekter vi ikke har kontroll på men vi føler oss rimelig trygge på å justere disse en del opp for 2017.
b) Regnskap for inneværende år ser bra ut. Et sannsynlig overskudd (det er et nullbudsjett) ønsker vi å bruke deler av  til Breddeaktivitet i 2017 som ikke virker kostnadsdrivende for 2018.
c) Gen.sekr har drevet meget aktivt arbeid inn mot NIF for å stanse nedgangen i Post3-midler til mindre særforbund når ny modell med mer vekt på ungdom i studentalder skal regnes inn mer.  Det begynner å komme positive signaler fra NIF her nå. I budsjettet for 2017 vet vi at trappesats-nedgangen av Post3 vil innebære 1,62 mill i 2017 (nedgang 180.000 fra 2016) og skal tilsvarende ned de neste årene helt til vi er på ca 1,4 mill. Vi håper nå å få stanset denne nedgangen. Dette arbeidet til Gen.sekr er svært viktig og her jobbes det bra.
d) Gen.sekr jobber også med IT- og felleskostnader på Ullevål. Også her mener vi at de siste endringer har gitt skjevfordeling og altfor høye kostnader for oss. Også her begynner det «å løsne» i å synliggjøre dette ovenfor NIF.

Sektor Organisasjon: Omtrent som 2016, men lagt inn litt dyrere avgifter til NIF foreløpig

Sektor Arrangement: Omtrent som 2016. Vi har lagt inn litt mer penger til premiering av EJ i Norgescupfinalen 2017: 2.000/1.000/500 vil disse bli

Sektor Toppidrett: Totalbudsjett omtrent som 2016. Det blir en del tiltakspenger brukt til å dekke opp for manglende hovedtrener første halvår av 2017.

Sektor Bredde- og rekruttering: Totalpakke omtrent som 2016, men muligheter til å bruke deler av (evt) overskudd i 2016 på breddeaktiviteter. Stor sannsynlighet for et par hundre tusen ekstra. Sektoren har imidlertid ikke helt landet på alle budsjettposter her. Det er 3 satsningsområder som ikke er offisielle enda, men kun til utredning så langt. Sektoren fikk i «hjemmelekse» å prioritere mellom disse 3 og evt vektlegge hvor mye det skal satses på de enkelte av disse. Endelig budsjett for sektor Bredde er derfor ikke klart enda.

Sak 3.6 Langtidsbudsjett 2018-2019 Dette er ikke påbegynt enda. Gen.Sekr minte styret om at dette arbeidet må iverksettes nå. Det blir da tema på neste styremøte.

Ellers: Også i dette møtet hadde styret 1 time med «Fremtidsdiskusjon» uten administrasjon til stede om hvordan NBTF og Norsk Bordtennis bør se ut om 3-5 år. Som tidligere nevnt har vi tenkt å ha dette som tema på Tingmøtet 2017. Da vil styret presentere sitt syn på dette med punkter og begrunnelser. Denne presentasjonen vil være forevist administrasjonen i forkant og justert deretter før Tingmøtet. Så ønsker vi at Tingdelegatene gruppevis skal jobbe med dette 1-2 timer og hver gruppe holde en kort presentasjon i plenum med synspunkter som nyvalgt styre da vil ta med inn i neste styreperiode og jobbe videre med.

Neste styremøte er mandag 6.februar kl 17 på Ullevål.