Kap 8 – STIGA 11’n

TILLEGGSBESTEMMELSER

KAPITTEL 8. Tilleggsbestemmelser for STIGA 11’n

1.1 ARRANGEMENT

1.1.1 SPILLEHALL

Teknisk delegert (TD), eller den som TD bemyndiger, skal godkjenne spillehallen ved tildeling av turneringen. Tilgjengelighet for funksjonshemmede spillere skal ivaretas. Ved eventuell flytting til ny spillehall skal arrangøren søke TD om godkjenning av ny hall. Se også punkt 1.1.8 Teknisk delegert.

1.1.2 AVVIKLING

Turneringen skal arrangeres på samme tid og av samme arrangør om NM for Yngre.

Klassene som arrangeres er Gutter 11 single, Jenter 11 single, Gutter 11 double, Jenter 11 double, mix double, Gutter 11 lag og Jenter 11 lag.

Klassene er kun åpne for gutter og jenter som er fyller 12 år eller 11 år samme kalenderåret som STIGA 11ern arrangeres.

STIGA 11ern arrangeres over tre dager, med lagklasser på fredag. double og mix double skal arrangeres på lørdagen. Singleklassene skal arrangeres på søndagen.

STIGA 11ern skal arrangeres innenfor følgende tidsrammer: Fredag 10 00 – 20 00, lørdag 09 00 – 21 00 og søndag 09 00 – 17 00

1.1.3 INVITASJON

Arrangøren skal sende utkast til invitasjon til TD for godkjenning minst en uke før planlagt utsending/offentliggjøring. Se også punkt 1.1.8 Teknisk delegert.

1.1.4 TIDSSKJEMA

Arrangøren skal presentere tidsskjemaet på NBTFs hjemmesider og til hver enkelt deltakende klubb etter at fristen for påmelding er utløpt, og senest en uke før turneringen.

Alle kampene bør tid- og stedfestes.

1.1.5 RESULTATSERVICE

Resultater skal føres fortløpende på tavler som er tilgjengelige for deltakere og publikum. Arrangøren skal også fortløpende ha lagkampstillinger tilgjengelig.

1.1.6 SINGLEKLASSER

Jenter 11 og Gutter 11 skal arrangeres som puljespill med avsluttende cupspill. Dersom antallet spillere som skal spille puljespill ikke er delelig med 4 skal puljene deles inn etter følgende oppsett;

5 påmeldte spillere 1 pulje á 5 spillere
6 påmeldte spillere 2 puljer á 3 spillere
7 påmeldte spillere 1 pulje á 4 spillere og 1 pulje á 3 spillere
9 påmeldte spillere 3 puljer á 3 spillere
10 påmeldte spillere 1 pulje á 4 spillere og 2 puljer á 3 spillere
11 påmeldte spillere 2 puljer á 4 spillere og 1 pulje á 3 spillere
13 påmeldte spillere 1 pulje á 4 spillere og 3 puljer á 3 spillere
14 påmeldte spillere 2 puljer á 4 spillere og 2 puljer á 3 spillere
15 påmeldte spillere 3 puljer á 4 spillere og 1 pulje á 3 spillere
16 påmeldte spillere 4 puljer á 4 spillere

Osv…
Ingen skal direktekvalifiseres til sluttspillet.

1.1.7 TEKNISK DELEGERT

NBTF oppnevner en teknisk delegert – TD – til hvert arrangement. TDen er arrangørens rådgiver før, under og etter arrangementet. TDen har også ansvaret for å kvalitetssikre planleggingen av arrangementet, gjennomføringen av arrangementet og etterarbeidet av arrangementet.

TDen skal:

  • godkjenne spillehallen(e) ved tildelingen av arrangementet. Dette kan eventuelt gjøres av den som TD bemyndiger.
  • godkjenne invitasjonen til arrangementet før den sendes til deltakende klubber
  • kvalitetssikre arrangementet, mot NBTFs konkurransereglement, mot NBTFs tilleggsbestemmelser, samt mot eventuelle NBTF-avtaler, herunder utstyrsavtaler
  • være teknisk rådgiver for arrangøren før, under og etter arrangementet
  • fylle ut NBTFs evalueringsrapport og oversende den til NBTF og arrangøren senest 14 dager etter arrangementet TDens reise- og overnattingsutgifter: Se pkt 2.3.2 under” Satser”.

1.2 AVVIKLING AV LAGKAMPER

Lagkamper i STIGA 11ern avsluttes når et av lagene har vunnet 3 kamper og spillesystemet er Corbillion Cup, uavhengig av kamprekkefølgen.

Med plasseringsspill menes at det skal spilles om alle plasseringene slik at rekkefølgen blir som følger; Nr 1, nr 2, nr 3, nr 3, nr 5, nr 5, nr 7, nr 7, nr 9, nr 9, osv. Dermed skal den siste runden i plasseringsspillet ikke spilles. Under finalekampene skal det ikke arrangeres andre lagkamper. Ved få deltagene lag, seks eller færre, skal det arrangeres en større pulje med alle lagene mot alle.

Ved “ujevne” antall deltakende lag (f.eks. 17, 18 eller 19 lag) bestemmer TD, i samråd med arrangøren, hvordan plasseringsspillet skal spilles. I alle tilfeller skal plasseringsspillet planlegges og gjennomføres slik at det blir “mer oppmerksomhet mot finalene i lagkampene”.

1.3 SPILLERE

1.3.1 ANTREKK

Alle spillere fra samme klubb skal stille i samme type trøye og shorts. Andre benklær kan tillates av kulturelle eller religiøse grunner etter tillatelse fra overdommer.

1.3.2 STARTNUMMER

Alle deltakere skal benytte startnummer, eventuelt spillerens navn på baksiden av trøyen. Numrene skal være synlige i offentlige deltakerlister og i program.

1.4 DOMMERE

Arrangøren skal sørge for faste dommere til alle kamper. Fra og med semifinale skal alle dommere være over 16 år. I semifinaler og finaler skal det være nøytrale dommere. I finaler skal det være 2 dommere.

1.5 UTSTYR

1.5.1 TELLEAPPARATER

Det skal være minst ett telleapparat ved hvert bord.
I finalene skal det være 2 telleapparater (for dommer og hjelpedommer) ved hvert bord.

1.5.2 SPILLEOMRÅDET

Spilleområdet bør være minst 10 m langt, 5 m bredt og 4 m høyt.
Alle bord skal være fullstendig inngjerdet hver for seg. På hver kortside av spillområdet skal det stå en stol til benyttelse for lagleder. I lagklassene skal det være minst fem stoler til hvert lag.

1.5.3 FØRSTEHJELPSUTSTYR

Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.

1.6 PREMIERING

1.6.1 ÅPNING

Det er arrangørens ansvar å sørge for en stilfull åpning av turneringen.

1.6.2 PREMIEUTDELING

Premieutdeling bør foregå umiddelbart etter turneringens slutt på søndag. Dersom det er praktisk mulig skal premieutdelinger for avsluttede klasser foregå tidligere. Seremonien skal i alle henseende foregå på en måte som er et NM verdig, det vil blant annet si med seierspall, høytidelig speakertjeneste, pyntet seremoniområde etc.

1.6.3 PREMIER

Verdien av de totale premier skal være minimum lik 1/4 av innbetalt startkontingent i STIGA 11ern. Regelverket rundt premiering i konkurranseregelverket gjelder for STIGA 11ern.

1.7 PUBLIKUM

1.7.1 SERVERING

Arrangøren skal sørge for salg av varm mat og øvrig mat og drikke i eller i nærheten av hallen under hele mesterskapet.

1.8 FORHOLD TIL NBTF

1.8.1 SPONSORER

Arrangøren plikter å forholde seg til de avtaler NBTF har inngått med sponsorer i forbindelse med STIGA 11ern.

1.8.2 NBTFs REPRESENTANT

NBTF skal være representert ved arrangementet.

1.9 DISPENSASJON

I spesielle tilfeller kan NBTF etter søknad fra arrangør gi dispensasjon fra tilleggsbestemmelsene for den praktiske gjennomføringen av et STIGA 11ern-arrangement. En endring må være godkjent av NBTF. Dispensasjon skal kun gis dersom det bedømmes å kunne fremme norsk bordtennis, f.eks. ved å tilrettelegge for media eller andre samarbeidspartnere.