Invitasjon til innsending av forslag til endringer i Konkurranse – og Representasjonsreglementet

177
Overdommer er Egil Hauge

Det er Forbundsstyret som har som oppgave å vedta endringer i NBTFs
Konkurransereglement og Representasjonsreglement, ref § 7-1
og § 7-2 i NBTFs lov.

Forbundsstyret ber alle som har forslagsrett (jfr nevnte lov)om å sende inn forslag på relevante saker til behandling.

Hvert forslag skal settes opp med følgende disposisjon og innhold:

  • Navn på forslagstiller (klubb, region, etc..)
  • Henvisning til §/pkt i regelverket
  • Eksisterende tekst i dagens regel
  • Forslag til ny tekst (evt. ny paragraf/punkt)
  • Begrunnelse for forslaget

Forslag som ikke har en slik disposisjon og oppstilling vil bli sendt i retur til forslagsstiller.

Alle forslag som kan bidra til forenkling, lettere tilgang, og bedre forståelse av regelverket for våre medlemmer mottas med takk.

Videre ber vi om at også saker vedrørende seriespill blir spilt inn nå slik at vi slipper et eventuelt ekstraordinært møte på slike saker før sommeren.

Vennligst send inn, i Word –format, på e-mail til: svenn-erik.nordby@bordtennis.no

Frist for innsending av saker er 23. februar 2020 Innkomne saker vil deretter bli sendt ut til høring høringsfrist 1. april Forbundsstyret behandler og vedtar endringer i reglementet. Forslag som blir vedtatt vil normalt få gyldighet fra neste sesong (2020/2021).

Forslag til endringer i Representasjon- og Konkurransereglement 2020

Fristen går ut: 23.02.2020