Informasjon om NIFs Barneidrettsbestemmelser

166

Bestemmelser om barneidrett

Som norsk idretts øverste myndighet har idrettstinget vedtatt barneidrettsbestemmelser som tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Disse bestemmelsene gjelder for barn til og med det året de fyller 12 år. Bestemmelsene er en del av idrettens lov og regulerer barns konkurransetilbud. Disse ble sist revidert og vedtatt på idrettstinget i 2015.

Barneidrettsbestemmelsene vedtatt av Idrettstinget 2015

 1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
  a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år
  og først og fremst i egen klubb.
  b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
  c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.
  d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
  e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
  f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.
  g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

All informasjon om disse bestemmelsene finner du i vedlagte lenke. https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

For klubber og spillere i bordtennis innebærer Barneidrettsbestemmelsene at:

 • For å kunne delta i Stiga Norges Cup andre nasjonale turneringer må spilleren fylle 11 år det året som turneringen avholdes. Det er spillerens klubb som har ansvaret for å ikke melde på spillere som er for unge
 • det skal ikke spilles cupspill i klasser for 10 år og yngre (ref. Konkurransereglementet 1.4.5)

NBTF må på samme måte som resten av idretts-Norge følge disse bestemmelsene. Bestemmelsene sier at “særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser”.

NBTF har tatt dette inn i sine sanksjonsbestemmelser, noe som betyr at brudd på barneidrettsbestemmelsene vil medføre sanksjoner. Hvilke sanksjoner som vil bli gitt vurderes fra gang til gang der hvor idrettens regelverk og lov brytes, se link: https://bordtennis.no/lover-og-regler/konkurransereglementet/kap-1-generelle-bestemmelser/ pkt 1.19-1.20

Punkt 4 i bestemmelsene sier at særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsene innenfor rammen av idrettens egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser. Dette er et punkt NBTF skal se nærmere på for å komme med en klar og tydelig definisjon på hva som er lokale og regionale konkurranser.

NBTF ber ledere, trenere, foreldre og andre involverte om å lese disse bestemmelsene slik at alle er godt kjent med og etterlever regelverket.

Dersom overdommer/TD, som er oppnevnt til de ulike arrangementer, registrerer at for unge spillere er påmeldt så skal de påse at disse ikke får delta, samtidig som NBTF informeres.

 

Svenn-Erik Nordby                Rune Fredriksen                                Erik Lindholm

Gen.sek                                  Leder sektor Bredde                          President