CORONAVETTREGLER VED SESONGSTART 2020-2021

  1200

  Vi nærmer oss nå oppstart for en ny sesong, som dessverre ikke vil bli helt som vanlig. Vi har fortsatt en pandemi å ta hensyn til og selv om det er åpnet opp for mer nærhet, mer reisevirksomhet og mer aktivitet skal vi fortsatt opprettholde god hygiene, holde avstand og ta ansvar.
  Formålet med retningslinjene fra Helsemyndighetene, NIF og NBTF er å sikre at alle parter involvert i gjennomføringen av bordtennisaktiviteter praktiserer tilsvarende smitteverntiltak for å minimere smitterisiko. Dessverre ser det ut til å smittetallene øker igjen nå derfor må vi være forberedt på at ny informasjon kan komme fra Helsemyndighetene som gjør at også vi må endre på våre regler.
  Det er tre grunnpilarer å forholde seg til for å hindre/bremse smittespredning:
  • Syke personer (med koronasymptomer) skal ikke delta ved på trening og i konkurranser
  • God hygiene praktiseres på alle arenaer
  • Hold avstand og følg kravet om å holde minst 1 meter avstand og unngå kontakt

  Nye retningslinjer fra 1. august.
  Etter siste informasjon fra regjeringen er det gledelig å registrere at det ble åpnet opp for all aktivitet for barn og unge til og med 19 år fra og med 1. august, der man ikke må ta hensyn til 1-meters regelen. For kontaktidretter (ikke bordtennis) åpnes det i første omgang kun konkurranser innenfor samme idrettskrets i tråd med de nye 11 (fylkes-) regionene (må ikke forveksles med våre 5 regioner). Konkurranseaktiviteten for kontaktidrettene er begrenset til regional aktivitet da dette både kan redusere smitterisiko og gi bedre forutsetninger for å utøve smittesporing dersom det skulle oppstå smitte i forbindelse med et idrettsarrangement. Denne nye regelen vil for oss kun ha konsekvens i double. Dette innebærer at det vil være noe begrenset spilling av double avhengig av alder og geografisk omfang. Dette vil fremgå av invitasjonen til de ulike konkurranser. Vi spiller imidlertid IKKE double i seriespillet denne sesongen, og det skal gjelde i alle divisjoner. Vi vet at hos oss trener og konkurrerer unge og eldre sammen både i single og double, derfor oppfordrer vi alle – til å holde minst 1 meter avstand – alltid.

  RETNINGSLINJER FOR TRENING

  Her er ingen vesentlige endringer fra tidligere, med unntak av garderober og double
  • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
  • Det tillates vanlig trening, og totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe. (Det kan være mulig med flere treningsgrupper i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe.)
  • Det bør registreres med navn og kontaktinfo på alle som til enhver tid er i hallen
  • Det skal ikke trenes/spilles kamper i double dersom man er 20 år, eller eldre
  • Så langt det er mulig skal grupper være faste, dvs. med de samme personene i gruppene gang etter gang
  • Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig
  • Det skal være tilgang til Antibac før, under og etter trening
  • Trener/leder organiserer oppsett av alt utstyr og vasking av dette før/etter trening
  • Garderober kan benyttes dersom man kan overholde 1-meters regel, men vi oppfordrer fortsatt til at det skiftes og dusjes hjemme
  • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold og vi minner om viktigheten av god håndvask før og etter trening
  • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening

  RETNINGSLINJER VED ARRANGEMENT
  Her er endringer fra tidligere med hensyn til registrering, garderober, double og utenlanske spillere. Arrangementer og samling i grupper med inntil 200 personer er på visse vilkår tillatt så lenge arrangementet er på offentlig sted.
  Med arrangement i denne sammenheng mener vi seriekamper, lokale og nasjonale turneringer.
  • Alle personer som er i hallen skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand.
  • Arrangementer kan for eksempel være seriespill, cuper, stevner, treningsleir og liknende, men ikke ordinær trening.
  • Det kan arrangeres double i yngre årsklasser og for junior innenfor en region
  • Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede i hallen.
  • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
  • Arrangøren skal ha oversikt (navn og kontaktinfo) på alle som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing.
  • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra arrangement
  • De samme korona-vettregler som er nevnt over under «TRENING» ifbm. med avstand, hygiene osv. gjelder for arrangement
  • Garderober kan benyttes dersom man kan overholde 1-meters regel, men vi oppfordrer fortsatt til at det skiftes og dusjes hjemme
  • Syke personer/personer med korona-symptomer skal holde seg hjemme
  • Klubben skal hensynta alle generelle korona-råd og pålegg
  • Ved bruk av tilreisende utenlandske spillere i seriespillet, eller ved deltakelse av disse på stevner, så må disse forholde seg til reiseråd/bestemmelser og karantenebestemmelser fra FHI/Helsemyndighetene og Utenriksdepartementet.
  • Bordtennisforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov.
  I bordtennis er vi nå i den «heldige» situasjon at vi har en naturlig avstand når vi spiller som gjør at vi kan utøve sporten vår. La oss derfor gjøre en felles dugnad ved å holde avstand, ha god håndhygiene og ta ansvar slik at vi bidrar til null – 0 – smitte.

  I sitt styremøte 29. august vedtok forbundsstyret dette vedrørende mulige sanksjoner og koronavettkurset fra NIF.

  Spillere, lagledere mv skal holde seg borte fra hallen hvis de er syke, eller er i karantene. Personer og klubber som bryter smittevernreglene vil bli bortvist fra hallen og kan bli ilagt alminnelige disiplinærforføyninger etter NIFs lov § 11-1. Brudd på smittevernloven vil bli rapportert. E-læringskurset er obligatorisk for alle over 13 år som skal delta i konkurranser. 

  Koronavettkurset ligger nå tilgjengelig på vår hjemmeside og alle klubber skal ha fått informasjon fra NIF og NBTF.

  Coronavettregler august 2020

  Christian Ibenfeldt                           Svenn-Erik Nordby
  President                                               Gen.sek