Årsmøte i Region vest, tirsdag 11.august i Bergen

86

Blir 11 august kl. 1800 i Bergen. På Brann Stadion, idrettens hus.

Vi innførte delvis dekning av kostnader for dem som skal reise til Bergen.

Men samkjøring forventes.

Dersom noe er uklart, ta kontakt.

Antall delegater.

C) Representanter fra klubbene etter følgende tabell:

Antall medlemmer Representanter
0 – 50 1
51 – 100 2
101 – 3

 

Dersom flere enn 1 så skal begge kjønn være representert.

Husk fristen til 3 august for forslag og delegater.

De som har sendt inn forslag tidligere trenger ikke å sende det på nytt.

FORSLAG til tinget må være i hende til undertegnede innen mandag 3 august 2020.

PÅMELDING til Anders.hovden@idrettsforbundet.no innen mandag 3 august 2020. Det sendes bekreftelse på mottatt påmelding.

Saksliste med vedlegg vil bli sendt til påmeldte klubber en uke før regionstinget.

Med sportslig hilsen

Bordtenniskrets Vest

Anders Hovden (s)

Leder

 

Særkretstinget skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for særkretsen.
 9. Behandle regnskap for særkretsen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette kontingent.
 12. Behandle budsjett for særkretsen.
 13. Foreta følgende valg:
  1. Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2varamedlemmer
  2. b) Kontrollutvalg med [antall (minst 2)] medlemmer og [antall (minst 1)] varamedlem(mer).
  3. c) Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.