121 i håndboka

BESTEMMELSER FOR

EUROPA-CUPENE (ETTU)

NBTFS lovkomités oversettelse av utdrag av kapittel Gi ETTUs regelverk 2006-2007.

Inngår delvis i NBTFs konkurransereglement, jf. konkurransereglementet, pkt. 1.9.

 

 G.2        KVALIFISERING

G.2.1     Hver klasse skal være åpen for en klubb fra hvert forbund som enten skal være forbundets seriemester eller vinneren av den nasjonale cup-konkurransen.

G.2.2     Tillatelse til påmelding må innhentes fra de respektive forbund som vil være ansvarlig for sine spillere med hensyn til økonomi og disiplin. 

[1]          Konstitusjonen er 1. kapittel i ITTFs regler.

MANDATER FOR STYREOPPNEVNTE UTVALG OG KOMITÉER

 Mandatnummer                    Mandatenes overskrifter

Mandat nr 1                 Representasjon ved norske mesterskap, Stiga Norgescupfinale, Stiga Norgescup, Interne jubiléer mm 

Mandat nr 2                Fellesbestemmelser for NBTFs utvalg og komitéer med mer  

Mandater for sektor Organisasjon

Mandat nr 3                Organisasjonsutvalget

Mandat nr 4                Anleggsrepresentanten

Mandat nr 5                Ungdomskomiteen 

Mandater for sektor Toppidrett

Mandat nr 6                Toppidrettsutvalget

Mandat nr 7                Rankingkomitéen 

Mandater for sektor Bredde og rekruttering

Mandat nr 8                Bredde- og rekrutteringsutvalget

Mandat nr 9                Veterankomitéen

Mandat nr 10              Tone Folkeson Minnefond 

Mandat for sektor marked og media

Mandat nr 11              Markeds- og mediautvalget 

Mandater for sektor Arrangement

Mandat nr 12              Arrangementsutvalget

Mandat nr 13              Seriespillkontakter

Mandat nr 14              Dommerkomitéen

INNLEDNING

Dette er åpen informasjon til ledere, nestledere og medlemmer i NBTFs utvalg og komitéer. Det er også viktig at andre holder seg orientert ved å lese ”Mandater for styreoppnevnte komitéer og utvalg”. NBTFs styre har valgt å organisere NBTF i sektorer, der hver sektor styres av et utvalg, eventuelt med komitéer mm underlagt hvert utvalg. En slik måte å organisere NBTF på er arbeidskrevende, og fungerer optimalt dersom alle involverte parter arbeider strukturert og målrettet over tid.

Du er blant de mange som har påtatt deg et eller flere verv i en eller flere av NBTFs styreoppnevnte utvalg og/eller komitéer. For å gjøre det enklere for deg å ivareta funksjonen har NBTFs styre utarbeidet strukturerte mandater inneholdende oversikter over de arbeidsoppgaver som påligger utvalgene/komitéene. Det er viktig å legge merke til, at for alle utvalgene/komitéene er det, i tillegg til egne mandater, etablert et fellesmandat, mandat nummer 2. Mandat nummer 2 inneholder flere arbeidsoppgaver som er felles for utvalgene/komitéene. Mandat nummer 2 gir også, i mandatets punkt 3, utvalgene/komitéene muligheter til å utvise ekstra kreativitet, da du selv, i samarbeid med din sektorleder, kan initiere og iverksette nye relevante arbeidsoppgaver utover mandatene.

For å gjøre arbeidet enklere, så vel for deg selv som for den som kommer etter deg i senere styreperioder, er det nødvendig å prioritere arkivarbeidet, som inkluderer å dokumentere hva som har blitt gjort innenfor utvalgene/komitéene. Dette inngår i punkt 9 i mandat nummer 2. Jeg vil bemerke at det viktigste selvfølgelig ikke er at det lages gode mandater, men at hver enkelt leder, nestleder og medlem i utvalgene/komitéene, med utgangspunkt i egne mandater, arbeider strukturert og målrettet over tid innenfor eget utvalg/egen komité og eventuelle budsjett. Mandater i seg selv utfører ingen arbeidsoppgaver, men de kan være et fint hjelpemiddel og styringsverktøy.

Til slutt vil jeg takke deg for at du har vært positiv til å være en aktiv bidragsyter innenfor NBTFs utvalg/komitéer i inneværende styreperiode. Du vil også oppdage at det til tider kan være nyttig å benytte referanser fra bordtennisfamilien utenfor utvalget/komitéen. Jeg ønsker deg derfor lykke til med arbeidet i samarbeidet med dine bordtenniskolleger.

Ta gjerne kontakt med den sektoransvarlige eller undertegnede for nødvendige avklaringer.   

MANDAT NR 1:   REPRESENTASJON VED NORSKE MESTERSKAP, STIGA NORGESCUPFINALEN, STIGA NORGESCUP, INTERNE JUBILÉER M.M.

 

NBTF-representasjon ved Norske mesterskap, Stiga Norgescupfinale, Stiga Norgescup, Interne jubiléer m.m. medfører følgende forpliktelser for NBTFs styre, NBTFs administrasjon, arrangør og NBTFs representant. Mandatet lyder som følger:

 

 1. NBTFs styres forpliktelser
 • NBTFs styre oppnevner et styremedlem som NBTFs representant på de arrangementer styret bestemmer. Eventuelt ny oppnevning p g a forfall foretas av styret på et senere styremøte, alternativt av presidenten, dersom det er praktisk umulig å involvere styret.

 

 • NBTFs styre oppnevner en representant som skal være til stede ved hele eller deler av arrangementet. Representantens reise- og oppholdsutgifter betales av NBTF. Det forutsettes at representanten kun ivaretar NBTF-oppgaver under arrangementet.

 

 1. NBTFs administrasjons forpliktelser
  • NBTFs administrasjon informerer om styrets oppnevning(er) av NBTFs representant(er) gjennom styremøteprotokollen.

 

 • NBTFs administrasjon gir arrangøren skriftlig informasjon om hvilket styremedlem som representerer NBTF ved arrangementet. Ved eventuelt forfall fra representanten gir NBTFs administrasjon arrangøren skriftlig informasjon om hvem som overtar som ny representant.

 

 • NBTFs administrasjon legger representantens referat fra arrangementet ved som informasjonssak i påfølgende styremøte.

 

 1. Arrangørens forpliktelser
 • Arrangøren sender i god tid før arrangementet invitasjon, program, eventuell trekning og annen relevant informasjon til NBTFs representant.

 

 • Arrangøren presenterer og offentliggjør hvem som er NBTFs representant i et eventuelt program og ved åpningen av arrangementet.

 

 • Arrangøren disponerer NBTFs representant som taler og premieutdeler.

 

 • Arrangøren forplikter, ved eventuelle banketter eller lignende i tilknytning til arrangementet, å invitere representanten på arrangørens kostnad. Arrangøren skal også sørge for bespisning til representanten under arrangementet (ikke frokost og middag på kveldstid).

 

 1. NBTF representantens forpliktelser
 • NBTFs representant informerer NBTFs administrasjon og NBTFs president dersom han/hun blir forhindret fra å representere NBTF ved arrangementet.

 

 • NBTFs representant gir arrangøren i god tid i forkant av arrangementet beskjed om i hvilket tidsrom han/hun blir til stede ved arrangementet.

 

 • NBTFs representant stiller seg til disposisjon som taler ved åpningen av arrangementet, i tilknytning til premieutdelingen eller på banketten.

 

 • NBTFs representant stiller seg til disposisjon som premieutdeler.

 

 • NBTFs representant besørger eventuelle utdelinger av gaver og/eller utmerkelser fra NBTF.

MANDAT NR 2: FELLESBESTEMMELSER FOR NBTFS UTVALG OG KOMITÉER

Mandat nr 2 er et fellesmandat for alle styreoppnevnte utvalg og komitéer. Mandatet lyder som følger:

 

 1. Organisering

NBTFs styre har organisert NBTF i fem sektorer. De fem sektorene er sektor for Organisasjon, sektor for Toppidrett, sektor for Bredde og rekruttering, sektor for Finans, marked og media, samt sektor for Arrangement. Lederen i sektoren skal komme fra NBTFs styre.

Hver sektor består av et utvalg og eventuelt underliggende komitéer.

 

 1. Oppnevnelse

Hvert utvalg skal bestå av en leder, fra NBTFs styre, og inntil 6 medlemmer, derav eventuelt en nestleder. Blant de maksimalt sju medlemmene i hvert utvalg skal inkluderes et medlem fra NBTFs administrasjon. Hvert utvalg bør inkludere et funksjonshemmet medlem.

 

Oppnevnte komitéer skal bestå av en leder og inntil 5 medlemmer, derav eventuelt en nestleder. Hver komité bør inkludere et funksjonshemmet medlem.

 • 2-4 i NIFs lov angående kjønnsfordeling i råd og utvalg skal ivaretas.

 

Leder, nestleder og medlemmer av utvalgene/komitéene oppnevnes av styret.

Utvalgene/komitéene arbeider etter mandater fastsatt av styret.

 

 1. Møter

Utvalgene/komitéene avholder møter så ofte som arbeidsoppgavene i følge mandatet krever det, og innenfor vedtatte budsjettrammer. Utvalgene/komitéene kan selv initiere og iverksette relevante arbeidsoppgaver utover mandatet.

Kopi av møteinnkallinger skal sendes NBTFs administrasjon i god tid før møtet. NBTFs styre har rett til å delta i alle møter etter godkjenning av president.

I handlingsplanen for påfølgende budsjettår skal møteplanene til utvalgene/komitéene fremgå.

Det skal skrives møtereferat fra alle møter. Kopi skal sendes NBTFs administrasjon senest en uke etter at møtet er avholdt.

 

 1. Vedtak

Hvert enkelt utvalg og hver enkelt komité er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 

 1. Sektorens mål for påfølgende kalenderår

Hvert utvalg skal årlig innen den dato NBTFs styre bestemmer utarbeide innstilling til mål for egen sektor for påfølgende kalenderår. Målene skal behandles av NBTFs styre. 

 1. Sektorens strategiplan for påfølgende kalenderår

Hvert utvalg skal årlig innen den dato NBTFs styre bestemmer utarbeide innstilling til strategiplan for egen sektor for påfølgende kalenderår. Strategiplanen skal behandles av NBTFs styre.

 

 1. Sektorens budsjett for påfølgende kalenderår

Hvert utvalg skal årlig innen den dato NBTFs styre bestemmer, i samsvar med utvalgets innstilling til strategiplan, utarbeide innstilling til budsjett for egen sektor for påfølgende kalenderår. Innstillingen skal inkludere hele sektoren, d v s også underliggende komitéer. Budsjettet skal behandles av NBTFs styre. Utvalget har budsjettansvar innenfor de rammene NBTFs styre vedtar.

 

 1. Handlingsplan for påfølgende kalenderår

På bakgrunn av NBTFs styres budsjettvedtak for påfølgende kalenderår skal hvert utvalg årlig innen den dato NBTFs styre bestemmer utarbeide fullstendig handlingsplan for egen sektor. Utvalget skal iverksette og følge opp tiltak innen egen sektor.

 

 1. Rapportering

 

9.1.      Rapportering fra underliggende komitéer m.m. til eget utvalg

Underliggende komitéer skal rapportere fortløpende til respektive utvalgsleder, iht etablerte internrutiner innen respektive sektor. 

9.2.      Sektorrapporter fra sektorleder

Hver sektorleder skal sende skriftlige sektorrapporter til NBTFs administrasjon senest 10 dager før hvert styremøte. Sektorrapportene skal være i h t etablerte rutiner for sektorrapporter. 

9.3.      Årsrapport fra utvalg og komitéer

Utvalgene/komitéene skal utarbeide årsrapport for virksomheten til utvalget/komitéen etter hvert kalenderår, og denne skal sendes NBTF senest den 1. mars året etter kalenderåret. Hvert enkelt utvalg er ansvarlig for at eventuelle underliggende komitéer utarbeider og oversender årsrapporter innen tidsfristen.

 

 1. Evalueringsmøter med NBTFs president

NBTFs president tar årlig initiativet til å avholde formelle evalueringsmøter med hver enkelt sektorleder. Disse møtene avholdes i 2. halvår, før 31. desember.

 

 1. Tiltak

Iverksettelse av tiltak som er spesielt nevnt under mandatene 3 – 13 avhenger av at NBTFs styre har satt av budsjettmidler til tiltaket.

 

 1. Arkiv

Det skal holdes et tilfredsstillende arkiv for virksomheten til utvalget/komitéen. NBTFs administrasjon skal fortløpende motta kopi av all dokumentasjon (inn- og utgående korrespondanse, innkallinger til møter, møteprotokoller, rapporter iht dette mandatets punkt 9 mv) som sendes til og fra utvalget/komitéen.

 

 1. Informasjon

Utvalgene skal formidle informasjon om sitt arbeid gjennom artikler i hver utgave av ”Norsk Bordtennis”.

 

Komitéene skal formidle informasjon om sitt arbeid gjennom artikler i ”Norsk Bordtennis” etter behov.

 

 1. Sekretariat

NBTFs administrasjon er disponibel som sekretariat for utvalgene/komitéene.

 

 

MANDATER FOR SEKTOR ORGANISASJON 

MANDAT NR 3: ORGANISASJONSUTVALGET 

Organisasjonsutvalget er NBTFs styringsledd og fagutvalg i organisasjonssaker. Utvalget skal arbeide etter Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m. Organisasjonsutvalget har det overordnede ansvaret for NBTFs sektor Organisasjon og har følgende arbeidsoppgaver: 

 1. Medarbeidersamtaler Utvalget skal årlig innen 31. desember gjennomføre medarbeidersamtaler med NBTFs ansatte. Det gjennomføres også en oppfølgingssamtale i løpet av neste halvår.

 

 1. Organisasjonssystem Utvalget skal følge utviklingen i NIFs organisasjonsplaner, og vurdere mulighetene for et forenklet organisasjonssystem for NBTF.

 

 1. Høringsorgan Utvalget skal fungere som et høringsorgan for styret når det gjelder organisasjonspolitiske saker i idretten

 

 1. Nyansettelser Ved ansettelse av generalsekretær og andre administrative ansettelser skal utvalget innstille kandidater overfor NBTFs styre. Styret foretar endelig ansettelse. Beslutning om etablering av eventuelt nye administrative stillinger skal godkjennes av Tinget (jfr NBTFs lov § 4-1)

 

 1. Kontakt med regioner Utvalget skal være pådriver for og gjennomføre tiltak for å sikre et godt samarbeid mellom NBTF og regionene

 

 1. Organisasjonsutvikling Utvalget skal være pådriver for relevante organisasjonsutviklingstiltak

 

 1. Utdanning Utvalget har ansvaret for utdanning og etterutdanning av ledere

 

 1. Anleggsrepresentanten Anleggsrepresentanten bistår klubber som arbeider med å etablere ny bordtennishall. Utvalget har ansvar for oppfølging av denne funksjonen.

 

 

MANDAT NR 4: ANLEGGSREPRESENTANTEN

Anleggsrepresentanten er NBTFs representant i anleggssaker. Representanten er underlagt Organisasjonsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver: 

Mandat nr. 4 er under revisjon i forbindelse med utarbeidelse av ny anleggsplan.  

MANDATER FOR SEKTOR ORGANISASJON

MANDAT NR 5: UNGDOMSKOMITEEN 

Ungdomskomitéen er NBTFs fagkomité i saker som vedrører ungdom. Komitéen er underlagt Organisasjonsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

1.       Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Komitéen skal arbeide etter Mandat nr. 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

 1. NIF retningslinjer for ungdomsidrett

Ungdomskomiteen skal være innforstått med og på beste måte påse at norsk bordtennis etterlever retningslinjene og intensjonene i disse.

 

 1. Ungdomskomiteens mål

Ungdomsgruppen defineres av NIF som de mellom 13 og 25 år.

Komitéen skal bistå i arbeidet med å ivareta NBTFs interesser i forbindelse med tilbud til ungdom.

NBTFs Ungdomskomite har som overordnet mål å jobbe for at det store frafallet av ungdom (13-25 år) i norsk bordtennis blir lavere og at de norske bordtennisklubbene jobber mer aktivt for å beholde og rekruttere ungdommer som aktive klubbmedlemmer. Samtidig skal NBTFs Ungdomskomite være et høringsorgan for forbundsstyret i saker som angår ungdom spesielt, og ved eventuelle vedtektsendringer i forbundet som får konsekvenser for unge bordtennisspillere.

 1. Bordtennistinget og NBTFs styre

Ungdomskomiteen kan fremme saker overfor forbundsstyret. Det understrekes at Ungdomskomiteen ikke bare skal være et talerør og høringsorgan, men også jobbe selvstendig med å produsere tiltak.

Ungdomskomiteen skal ha innsyn i aktuelle saker, komme med en tydelig innstilling til styret før saken behandles og følge opp at vedtakene blir iverksatt.

Ungdomskomiteen skal motta kopi av alle møteinnkallelser og møteagendaer i forbundsstyret. Ungdomskomiteen kan bli invitert til forbundsstyremøter i saker som er relevant for komiteen.. Representanten har talerett, men ikke stemmerett.

 

5. Egne ungdomsarrangement

Ungdomskomiteen bidrar til å utvikle program og innhold i kurs og seminarer i regi NBTF/NIF som er ment som opplæring/utvikling av ungdom (13-25 år). Ungdomskomiteen deltar i iverksettingen av slike kurs og seminarer. Enten stiller et komitemedlem, eller komiteen velger seg passende representanter til å bidra i iverksettingen av slike kurs/seminarer.

Ungdomskomiteen skal jobbe for å opprette seriespill, turneringer eller annen aktivitet som stimulerer rekruttering av ungdomsspillere.

6. Informasjon

Komitéen skal etablere informasjonsrutiner på NBTFs internettsider i samarbeid med NBTFs web-redaktør.

Kontaktinformasjonen til komiteen må fremkomme tydelig på forbundets nettsider, med mailadresser, kort presentasjon og profilbilde. Komiteen skal ha som mål å være kjent for alle landets klubber.

Ungdomskomiteen skal fungere som et talerør for unge bordtennisspillere. Ungdomskomiteen kan kontaktes av privatpersoner og klubber som har ønsker/ideer/saker som de ønsker at komiteen skal jobbe med. Disse sakene diskuteres først i komiteen, før de eventuelt blir satt videre til forbundsstyret for behandling, komiteens oppgave blir å forberede innkomne saker for behandling i forbundsstyret.

7. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Komitéen kan arbeide for å utvikle ungdomssamarbeidet sammen med andre land hvor de har lykkes med ungdomsarbeid. Komiteen kan reise til samarbeidsland på studietur eller invitere andre lands representanter til sine arrangementer som en del av en kunnskaps- og erfarings-utveksling.

8. Klubbutviklingsprosjektet

Komiteen støtter «Klubbutviklingsprosjektet» og deltar i NBTFs arbeid med prosjektet. I den hensikt å etablere ungdomskontakter i alle deltakende klubber.

 


MANDATER FOR SEKTOR TOPPIDRETT

MANDAT NR 6: TOPPIDRETTSUTVALGET

Toppidrettsutvalget er NBTFs fagutvalg i toppidrettssaker. Rankingkomitéen er underlagt Toppidrettsutvalget. Toppidrettsutvalget har det overliggende ansvaret for NBTFs sektor Toppidrett, og utvalget har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 

1.           Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Utvalget skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

2.           5-årig strategiplan

Utvalget skal årlig utarbeide 5-årig strategiplan for toppidretten. Strategiplanen evalueres, bearbeides, korrigeres årlig og fremlegges for Styret innen den dato Styret bestemmer.

 

3.           Evaluering av landslagstrenere

Utvalget skal årlig innen den dato Styret bestemmer utarbeide en skriftlig evaluering av landslagstrenerne, blant annet basert på medarbeidersamtaler. Evaluering av landslagstrenerne forelegges deretter NBTFs Styre.

 

4.           Kontroll

Utvalget skal påse at landslagstrenernes og sektor Toppidretts virksomheter for øvrig er i tråd med NBTFs handlingsplan, og rapportere eventuelle avvik til Styret.

 

5.           Nyansettelser

  Ved nyansettelser av landslagstrenere innen sektor Toppidrett skal utvalget innstille

kandidater overfor NBTFs Styre. NBTFs Styre foretar den endelige ansettelsen.

 

6.           Bistand til landslagstrenerne

Utvalget skal bistå landslagstrenerne i eventuelle faglige og/eller idrettspolitiske spørsmål.

 

7.           Utdanning

Utvalget har ansvaret for utdanning og etterutdanning av trenere innenfor toppidrettssektoren.

 

8.           Øvrige spørsmål

              Utvalget skal avklare og besvare forelagte toppidrettsspørsmål.

 
 

 

 

MANDAT NR 7: RANKINGKOMITÉEN

Rankingkomitéen er NBTFs fagkomité i spillerrangeringsaker. Den er underlagt Toppidrettsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 

Mandatet er under revisjon.

 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Komitéen skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

 1. Rangering

Det offentliggjøres rankinglister for alle aldersklasser fom 13 år ut fra OnLine Ranking rankinglister den 1. i hver mnd.

 

 

 1. Klassifisering

Komitéen skal avgjøre forelagte klassifiseringsspørsmål.

 

 1. Styrkeseeding

Komitéen skal styrkeseede i alle klasser i alle NM, og oversende styrkeseedingen til arrangøren senest fire uker før mesterskapet. Ved endringer i doubleklassene nærmere enn fire uker før mesterskapet foretar komitéen eventuelle korrigeringer i styrkeseedingen.

 

 1. Klager

Komitéen skal, etter oppdrag fra NBTFs administrasjon, vurdere og innstille saker som gjelder klager på rangering, klassifisering og/eller styrkeseeding.

 

 1. Kriterier

Kriterier for all rangering, klassifisering og styrkeseeding er resultater i den nasjonale lagserien (Stiga-ligaen), 1., 2. og 3. divisjon, Stiga Norgescup, Stiga Norgescupfinalen, Norske mesterskap og internasjonale arrangementer. Komitéen kan i tillegg til dette benytte andre resultater som supplerende kriterier, dersom den finner det hensiktsmessig.


 

MANDAT NR 8 : BREDDE- OG REKRUTTERINGSUTVALGET

Bredde- og rekrutteringsutvalget er NBTFs styringsledd og fagutvalg i bredde- og rekrutteringssaker. Ungdomsrepresentanten, veterankomitéen og Tone Folkeson Minnefond har egne mandat, og er alle underlagt Bredde- og rekrutteringsutvalget. Utvalget har det overliggende ansvaret for NBTFs sektor Bredde- og rekruttering, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Utvalget skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

 1. Høringsorgan

Utvalget skal fungere som et høringsorgan når det gjelder idrettspolitiske saker som omhandler barn, ungdom og mosjon.

 

 1. Bredde- og rekrutteringstiltak

Utvalget skal planlegge og tilrettelegge for gode bredde- og rekrutteringstiltak iht handlingsplan og budsjett for sektor bredde- og rekruttering.

4. Integrering av funksjonshemmede

Utvalget er ansvarlig for at tiltak i utvalgets og underliggende komiteers arbeid er inkluderende mht integrering av funksjonshemmede.

5.      Tildelinger av ”breddemidler” fra staten

Utvalget skal målrettet og systematisk arbeide for at andelen av ”breddemidler” som tilfaller NBTF, våre klubber og regioner blir størst mulig mht de til enhver tid gjeldende ordninger fra staten.

 1. Utdanning av trenere

Utvalget har ansvaret for utdanning og etterutdanning av trenere innenfor sektor bredde- og rekruttering.

 

7.      Kontaktpersoner for regionene

Utvalget utser internt fra sine medlemmer kontaktpersoner som skal følge opp arbeidet i de ulike regionene. Hovedmålsettingen er fremst å være et uformelt bindeledd mellom          NBTF og region hva gjelder bredde- og rekrutteringssaker. Kontaktpersonene utses          snarlig i mandatperioden.

 

8.      Nominere ”Årets Breddeklubb” og ”Årets Ildsjel”
Utvalget er ansvarlig for å følge opp nomineringen av”Årets Breddeklubb” og ”Årets
Ildsjel” iht kriterier. Nominering skal skje innen den dato Styret bestemmer, og utdelingene foretas ved passende anledninger.

MANDAT NR 9: VETERANKOMITÉEN

Veterankomitéen er NBTFs fagkomité i veteransaker. Komitéen er underlagt Bredde- og rekrutteringsutvalget, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Komitéen skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

 1. Tilbud til veteraner

Komitéen skal ivareta NBTFs interesser i forbindelse med tilbud til veteraner. Det sosiale aspektet skal prioriteres.

 

 1. NM for veteraner

Komitéen skal, sammen med arrangøren for NM for veteraner, arbeide for å få stor deltakelse i mesterskapet. Komitéens representanter skal stille seg til disposisjon for arrangøren ved premieutdelinger m.m.

 

 1. Informasjon

Komitéen skal etablere informasjonsrutiner på NBTFs internettsider i samarbeid med NBTFs web-redaktør.

 

 1. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Komitéen skal arbeide for å utvikle veteransamarbeidet innen veterankomitéen i den Nord-europeiske bordtennisunionen, NETU.

 

 1. Bordtennistinget og NBTFs styre

Komitéen skal utarbeide forslag til behandling på bordtennistinget og i NBTFs styre.

 

 1. Internasjonale arrangementer

Komitéen skal legge til rette for og være en pådriver for å motivere norske veteraner til deltakelse i internasjonale arrangementer.

 

 

MANDAT NR 10: TONE FOLKESON MINNEFOND

Tone Folkeson Minnefond er underlagt Bredde- og rekrutteringsutvalget, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver: 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Tone Folkeson Minnefond skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

 1. Fondsmidler

Tone Folkeson Minnefond skal arbeide for å øke Minnefondets totale beholdning.

 

 1. Tildeling av rentemidlene fra Tone Folkeson Minnefond

Tone Folkeson Minnefond skal fordele rentemidlene fra Minnefondet til ”Årets beste jenteklubb” i h t vedtatte kriterier. Utdelingen skal skje i forbindelse med premieutdelingen under NM for yngre.

 

 1. Kriterier for tildeling av rentemidlene fra Tone Folkeson Minnefond

Tone Folkeson Minnefond kan innstille på eventuelle endringer i kriteriene for å bli ”Årets beste jenteklubb” overfor NBTFs Styre.

 

 

 

MANDAT NR 11 : FINANS-, MARKEDS- OG MEDIAUTVALGET

Finans,- markeds- og mediautvalget er NBTFs styringsledd og fagutvalg i finans,- markeds- og mediarelaterte saker, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver;

 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komiteer m.m.

Utvalget skal arbeide etter Mandat nr. 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komiteer m.m.

 

 1. Finansog markedskonsepter/produkter

Utvalget skal sammen med NBTFs administrasjon, utarbeide markedskonsepter/produkter for presentasjon og innsalg overfor mulige samarbeidspartnere. Utvalget har ansvar for at det finnes nødvendig og profesjonelt materiell i tråd med dette.

 

 1. Inngåelse av samarbeidsavtaler

Utvalget har sammen med NBTFs administrasjon, myndighet til å fremforhandle samarbeidsavtaler med aktuelle bedrifter/selskaper. Fremforhandlede avtaler skal godkjennes/vedtas av forbundsstyret.

 

 1. Andre/alternative inntektskilder

Utvalget skal sammen med NBTFs administrasjon, arbeide for å øke NBTFs inntekter også ved hjelp av andre/alternative inntektskilder.

 

 1. Lojalitet overfor samarbeidspartnere/avtaler

Utvalget skal kontrollere at NBTFs representanter opptrer profesjonelt iht inngåtte samarbeidsavtaler. Her er det utvalgets ansvar å sørge for at inngåtte samarbeidsavtaler bekjentgjøres i nødvendig grad.

 

 1. Bordtennis i media

Utvalget skal jobbe aktivt for at vår idrett skal bli profilert mer i media lokalt, regionalt og nasjonalt. I dette inngår også intern markedsføring gjennom bladet ”Norsk Bordtennis” og våre hjemmesider www.bordtennis.no

 

 1. Kunnskapssenter for bordtennisNorge

Utvalget skal fungere som et kunnskapssenter for NBTFs øvrige organisasjonsledd/ bordtennis-Norge i finans,- markeds- og mediarelaterte saker. Utvalget vil herunder bl.a. bistå med kunnskap, råd/tips om hvordan de økonomiske rammevilkår kan forbedres og hvordan jobbe med media. 

MANDAT NR 12: ARRANGEMENTSUTVALGET

Arrangementsutvalget er NBTFs fagutvalg i arrangementssaker. Seriespillkontaktene og dommerkomiteen er underlagt Arrangementsutvalget. Arrangementsutvalget har det overliggende ansvaret for NBTFs sektor Arrangement, og utvalget har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Utvalget skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 

 1. Arrangementer

Arrangementer som faller inn under utvalgets ansvarsområde, m h t oppfølging, innstilling og kontroll, er: Norske mesterskap, Stiga Norgescupfinale, Stiga Norgescup og andre NBTF-arrangementer.

 

 1. Utvikling av arrangementer

Utvalget har ansvar og myndighet for utviklingen av arrangementene generelt. Herunder inngår:

 • nye arrangementsformer
 • utvikling av relaterte utdanningstilbud
 • utvikling av nødvendige rutiner (f eks ved tildeling av arrangementer, rapportering fra arrangementer og kvalitetssikring av arrangementer)
 • utvikle nye hjelpemidler (f eks arrangementsmanual, skjemaer, TTCoordinator o l)
 • kontinuerlig evaluering

 

 1. Konsultasjon

Utvalget vil kunne være tilgjengelig for konsultasjon for arrangører. I tillegg skal utvalget utgjøre en kjernegruppe ved spesielle NBTF-arrangementer.

 

 1. Tilleggsbestemmelsene m.m.

Utvalget skal innen 1. mars hvert år gi NBTFs Styre skriftlige forslag til endringer av tilleggsbestemmelsene, satsene og sanksjonene. Styret gjør det endelige vedtaket.

 

 1. NBTFs styre

Utvalget skal komme med forslag til eventuelle endringer i representasjons- og konkurransereglementet overfor styret.

 

 1. Innstille til arrangementer

Utvalget skal innstille arrangører av NBTF-arrangementer overfor Styret.

 

 1. Utdanning

Utvalget har ansvaret for utdanning og etterutdanning av stevnearrangører. 

 

MANDAT NR 13: SERIESPILLKONTAKTER

Seriespillkontaktene er underlagt Arrangementsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver innenfor sitt ansvarsområde/sin divisjon:

 

 1. Divisjonsoppsett

NBTFs seriekontor lager i utgangspunktet divisjonsoppsettet i samarbeid med seriespillkontaktene.

 

 1. Resultatmottak

Seriespillkontaktene skal motta alle resultater fra divisjonsspillet.

 

 1. Ajourføring

Seriespillkontaktene skal føre resultatoversikter gjennom hele sesongen og være ansvarlig for den endelige resultatlisten.  

MANDAT NR 14: DOMMERKOMITÉEN

Dommerkomitéen er NBTFs fagkomité i dommersaker. Dommerkomitéen er underlagt Arrangementsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

Komitéen skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

 1. Utdanning

Komitéen har ansvaret for utdanning av regions- og forbundsdommere.

Komitéen skal foreta uttak til ITTFs prøve for internasjonale dommere, samt arrangere denne prøven i Norge. Komitéen skal også foreta uttak til ITTFs prøve for internasjonale overdommere.

 

 1. Etterutdanning

Komitéen skal informere forbundsdommere om regelendringer og annet som er nødvendig for å utøve dommergjerningen.

 

 1. Internasjonal dommeroppnevning

Komitéen skal oppnevne dommere til internasjonale oppdrag, herunder internasjonale oppdrag i Norge.

 

 1. Nasjonal dommeroppnevning

Komitéen skal årlig innen 1. juli oppnevne overdommere og dommere til påfølgende sesongs Stiga – ligaen, Dameserien, 1.divisjon, Stiga Norgescup, Stiga Norgescupfinale og norske mesterskap.

 

SPILLERLISENSEN

Utdrag fra vårt konkurransereglement:

1.7     SPILLERLISENS 

1.7.1       GENERELLE BESTEMMELSER

Spillerlisens skal være løst av alle spillere som tilhører klasse Gutter/Jenter 13, eller eldre, og som deltar i approbasjonspliktige turneringer eller i lagserien, med unntak av DI.

Det organisasjonsledd påmelding blir foretatt av, er ansvarlig for at alle spillerlisenspliktige spillere har løst spillerlisens.

Alle spillere skal på overdommers forlangende kunne fremvise gyldig spillerlisensbevis. 

Lisensavgiften inkluderer følgende rettigheter for lisenstaker

 • Deltakerberettiget i henhold til NBTFs konkurransereglement.
 • Lisensforsikring i Gjensidige Forsikring.

Forsikring

 • Registrering av spillere skal gjøres på internett.
 • Mer informasjon om lisens, vilkår og dekning finner du på forbundets hjemmesider link: www.bordtennis.no/dokumenter/1429002397493.pdf

  ALDERSBESTEMMELSER

  I HENHOLD TIL KONKURRANSEREGLEMENTET, PKT. 1.4.1

  For sesongen 2015– 2016 gjelder følgende aldersbestemmelser

  Gutter/Jenter 11                                                           Født tidligst i 2004

  Gutter/Jenter 13                                                           Født tidligst i 2002

  Gutter/Jenter 15                                                           Født tidligst i 1992

  Herrer/Damer junior                                                     Født tidligst i 1998

  Herrer/Damer eldre junior                                            Født tidligst i 1994

  For kalenderåret 2015 gjelder følgende aldersbestemmelser

  Veteran 35                                                                   Født senest i 1980

  Veteran 40                                                                   Født senest i 1975

  Veteran 50                                                                   Født senest i 1965

  Veteran 60                                                                   Født senest i 1955

  Veteran 65                                                                   Født senest i 1950

  Veteran 70                                                                   Født senest i 1945

  For kalenderåret 2016 gjelder følgende aldersbestemmelser

   

  Veteran 35                                                                   Født senest i 1981

  Veteran 40                                                                   Født senest i 1976

  Veteran 50                                                                   Født senest i 1966

  Veteran 60                                                                   Født senest i 1956

  Veteran 65                                                                   Født senest i 1951

  Veteran 70                                                                   Født senest i 1946

   

  SATSER

  I HENHOLD TIL KONKURRANSEREGLEMENTET, PKT. 1.18

   1.3.1     5. ledd Innledende bestemmelser (Representasjonsreglementet)                     Overgangsgebyr til NBTF kr.300,-

  1.3.3     Krav mot den nye klubben

  Maksimale overgangssummer (Representasjonsreglementet)

SENIOR

 • Ranking
  1. – 4. plass kr 10.000,-
  2. – 8. plass        kr   8.000,-
  3. – 16. plass kr   6.000,-
  4. – 20. plass kr   3.000,-

   

  ELDRE JUNIOR

  Ranking

  1. – 4. plass kr 6.000,-
  2. – 8. plass kr 4.000,-
  3. – 16. plass kr 2.000,-

   

  JUNIOR

  Ranking

  1. – 4. plass kr   6.000,-
  2. – 8. plass kr   4.000,-
  3. – 16. plass kr   2.000,-

   

  I tillegg kommer kr 500,- per år sammenhengende i klubb (maks 10 år)

   

  Kontraktløse spillere kan gå vederlagsfritt fra en klubb til en annen. Spillerkontrakter kan ikke inngås med spillere under 15 år. Spillerkontrakter med spillere mellom 15-18 år krever foreldres samtykke.

   

  1.7       Spillerlisens (Konkurransereglementet)

  Veteran, senior og eldre junior           kr 400,-

  Junior                                                 kr 350,-

  Gutter/Jenter                                      kr 300,-

   

  1.11.2.5 Omgjøring av overdommers avgjørelse (Konkurransereglementet)

  Protestgebyr (returneres dersom protesten i sin helhet tas til følge) kr 300,-

   

  2.3.2 TD-, overdommer- og dommerhonorar (Konkurransereglementet)

  TD-, overdommer-/dommerhonorar betalt av arrangør
  NM per dag kr 600,-
  SNC per dag kr 600,-
  TD-, overdommer-/dommerhonorar betalt av NBTF
  Stiga NC-finalen per dag kr 600,-
  Anbefalte satser for overdommer-/dommerhonorar betalt av arrangør
  Poengturneringer (PT) per dag kr 300,-
  KM per dag kr 300,-
  Øvrige turneringer per dag kr 300,-

   

  I tillegg kommer reisegodtgjørelse etter regning og/eller statens regulativ for bruk av egen bil. Satsene gjelder for forbundsdommere og andre dommere oppnevnt av NBTF.

  2.4.2 Maksimale startkontingenter (Konkurransereglementet)

   

  Klasse
  Cupspill
  Puljespill/plasseringsspill
  Puljespill
  NM NC
  RC
  NM NC RC SNCF
  Senior og veteran 160 110 180 160 130 350
  Eldre Junior 100 140 130 120
  Junior 90 130 120 100 250
  Gutter/Jenter 80 110 100 90 250
  Senior/Veteran double 180 140
  Eldre Junior og Junior double 150 130
  Gutter/Jenter double 140 110
  Lag Swaythling Cup (3) 400 250 400
  Lag Corbillion Cup (2) 300 200 300

   

  Ved puljespill med styrkeseedede spillere direkte til cupspillet benyttes satsene for puljespill for alle deltakerne. For etteranmeldinger kan det tas dobbel startkontingent.I NM er det kun lagt inn priser for offisielle klasser. Arrangør priser uoffisielle og innlagte klasser.

   

  3.2.2      Serieavgift (Konkurransereglementet)

  Stiga-ligaen (Eliteserien)                                                       kr 5.000,-       Dameserien                                                                               kr 2.500,-

  1. divisjon kr 4.000,-
  2. divisjon kr 3.000,-
  3. divisjon kr 2.000,-

   

   

   

  3.5.1      Overdommer- og dommeravgift (Konkurransereglementet)for Eliteserieklubbene

  Dersom klubben har 0 aktive dommere betaler klubben til NBTF kr 3000,-
  Dersom klubben har 1 aktive dommere betaler klubben til NBTF kr 1500,-
  Dersom klubben har 2 aktive dommere betaler klubben til NBTF kr 0,-
  Dersom klubben har 3 eller flere aktive dommere, betaler NBTF til klubben kr 1500,-

   

  3.5.3 Overdommer- /dommerhonorar (Konkurransereglementet) betales av arrangør. Sluttspilles betales av NBTF

  Stiga-ligaen (Eliteserien), samlerunde per dag kr 600,-
  Stiga-ligaen (Eliteserien), per kamp kr 400,-
  1.divisjon, samlerunde per dag kr 600,-
  2.divisjon, samlerunde per dag kr 300,-
  3.divisjon, samlerunde per dag kr 300,-
  Dameserien, samlerunde per dag kr 600,-

  I tillegg kommer reisegodtgjørelse etter regning eller statens regulativ per km

  Satsene gjelder for forbundsdommere og andre dommere oppnevnt av NBTF.

   

   

  3.7.3      Omberammingsgebyr (Konkurransereglementet)

              Stiga-ligaen (Eliteserien)                                                                 kr 400,-

   

  3.9.1    Protestgebyr (Konkurransereglementet)                                     kr 300,-

   

   

   


  UTENLANDSKE SPILLERE

  I HENHOLD TlL REPRESENTASJONSREGLEMENTET, PKT. 1.4

   

  Følgende utenlandske spillere er innvilget status som “norsk spiller” pr. 01.07.2014:

   

   

  Navn Nasjon Klubb Dato
  Don Alexander England Heros 23.02.98
  Roger Andersson Sverige Stord 18.08.00
  Lars Jarlebrand Sverige Fokus

  09.08.01

   

  Alain Doval Frankrike Eiker 23.01.02
  Wang Bing Kina Eiker 01.09.08
  Gundars Rusis Latvia Kobra 18,09.09

  Magnus Vikstrøm              Sverige          Kjelsås                           18.09.09

  Fredrik Johansson             Sverige          Fornebu                          30.01.10

  Andrei Fridman                  Rusland         B-72                                30.01.10

  Mats Henricsson                Sverige          Kobra                              30.01.10

  Aida Pezer                         Bosnia            B-72                                30.01.10

  Sonja Obradovic                Bosnia            B-72                                06.09.10

  Bert Erixson                       Sverige          Jevnaker                         30.01.10

  Eva Doverby                      Sverige          Nesodden                       30.01.10

  Olof Gøtestam                    Sverige          Jevnaker                         30.01.10

  Jens Jacobsen                  Danmark       Fornebu                          15.11.10

  Sharam Yalda                    Iran                Fornebu                          15.11.10

  Andreas Handeland           Sverige          Fokus                             11.02.11

  Fahim Rouhaniievi             Iran                 Myra                               15.03.11

  Ella Raja-Ahde                   Finland           Rana                               11.02.11

  Magne Schytte                  Sverige          Rana                               11.02.11

  Per Asplund                       Sverige           Rana                               11.02.11

  Per Bohrmann                   Sverige           Haugesund                     11.02.11

  Henning Waldeck              Tyskland        Fjell                                 11.02.11

  Mirza Porobic                    Kroatia           Fokus                             11.02.11

  Markek Putz                      Polen             Fokus                             11.02.11

  Shirzad Abbaszadh                                     Fokus                            11.02.11

  Andres Metsalu                   Estland            Larkollen                                   22.08.11

  Marta Sklepkiewicz            Polen               Bærums Verk                01.09.11

  Birger Andersson               Sverige            Kjelsås                          19.09.11

  Gabriel Molnar                     Ungarn            Fokus                            28.10.11

  Tomasz Marnburg             Tyskland          Fornebu                        28.10.11

  Casper Sønberg                Danmark         Fornebu                        28.10.11

  Sven Weterbach                Tyskland          B-72                              28.10.11

  Ling Gang                            Kina                Fornebu                        16.09.12

  Southiianah Oudomthan                              Fornebu                        16.09.12

  Marcel Pawloski                    Polen              Stavanger                     16.11.12

  Zosia Ostrowska                  Polen              Hardanger                     14.02.13

  Christne Mettner                Tyskland          Fjell                               29.01.13

  Laura Krumina                     Latvia              Lynild                            25.06.13

  Wysocki Wojciech              Polen               Lynild                            25.06.13

  Sara Staberg                     Sverige            Harestua                                   05.02.14

  Marta Lanka                       Polen               Lynild                            29.01.14

   

   

   

   

   

   

  FASTE SANKSJONER

  I HENHOLD TIL KONKURRANSEREGLEMENTET, PKT. 1.19

   

  1.5.4.2 Sanksjoner – resultater til NBTFs OnLine Ranking

  Arrangører som unnlater å legge inn resultater til NBTFs OnLineRanking innen den gitte tidsfristen, kan bli bøtelagt med inntil kr 3000,-.

   

  1.7.        Spillerlisens

  Benyttet lisenspliktig spiller uten lisens, bot ilagt spillerens klubb i tillegg til lisensen

         Stiga-ligaen (Eliteserien)                                                                                  kr   3.000,-

    1. divisjon                                                                                                        kr   2.000,-
    2. divisjon                                                                                                        kr   1.500,-
    3. divisjon                                                                                                           kr   1.000,-              NM                                                                                                                    kr   1.000,-              Øvrige approberte turneringer                                                                      kr     500,- 3.2        Deltakelse             Stiga-ligaen (Eliteserien)                                                                        inntil kr   4.000,-              2. divisjon                                                                                               inntil kr   2.000,-              Dameserien                                                                                       inntil kr     1.000,-Trukket lag etter 1. august1. divisjon                                                                                               inntil kr. 6.000,-
    4. Stiga-ligaen (Eliteserien)                                                                        inntil kr.10.000,-
    5.               3. divisjon                                                                                               inntil kr   1.000,-
    6.        1. divisjon                                                                                               inntil kr   3.000,-
    7.        Trukket lag i mellom 1. april og 1. august
    8.       
    9.               SNC (SNC-klasser)                                                                                       kr      800,-

  2.divisjon                                                                                                 inntil kr. 4.000,-

  3.divisjon                                                                                                 inntil kr. 3.000,-

  Dameserien                                                                                             inntil kr. 3.000,-

  Laget mister også plasseringen i divisjonen som laget deltar i

   

  3.3/3.4 Representasjon/utenlandske spillere

  Bruk av ikke spilleberettiget spiller på laget.

  Stiga-ligaen (Eliteserien)kr 1.000,-

  1. divisjon                                                                                                     kr   800,-
  2. og 3. divisjon                                                                                            kr   500,-

  Laget blir (1-3 divisjon) i tillegg ilagt tap 0-10 og i Stiga-ligaen (Eliteserien) ilagt tap 0-3

   

  3.9 Gjennomføring av seriekampene

  Ikke møtt med fullt lag i en lagkamp. (I 2. og 3. divisjon kan kampen spilles med 3 spillere.)

   

  Stiga-ligaen (Eliteserien)                                                                         inntil kr 6.000,-

  Laget blir i tillegg ilagt tap 0-3

  1.divisjon                                                                                               inntil kr 3.000,-

  1. og 3. divisjon (viss laget stiller med færre enn 3 spillere)                    inntil kr 2.000,-

  Laget blir i tillegg ilagt tap 0-10

   

   

  Feil oppstilling av spillerne

   

  Stiga-ligaen (Eliteserien)                                                                       inntil kr.1.000,-

  Laget blir i tillegg ilagt tap 0-10

  ”Sanksjoner kan imidlertid ikke ilegges dersom lagene har signert kampprotokollen”

  1.divisjon                                                                                             inntil kr.750,-

  2 og 3 divisjon                                                                                     inntil kr.500,-

  Laget blir i tillegg ilagt tap 0-10.

  ”Sanksjoner kan imidlertid ikke ilegges dersom lagene har signert kampprotokollen”

   

   

 • Resultater og rapportering            Manglende eller for sen rapportering                                                   kr     500,-
    1.  
    2.  
  Tilleggsbestemmelser, generelt

   

  1. Spiller som diskvalifiseres av overdommer kan ilegges bot på inntil kr 2.500,-

  Lagleder som diskvalifiseres av dommer/overdommer kan

  Ilegges bot på                                                                                   inntil kr 2500,-

   

  Saken skal behandles av NBTFs administrasjon, som kan utestenge spiller/lagleder i inntil 3 måneder fra konkurranser i NBTF-arrangementer.

   

     1. For brudd på andre punkter i tilleggsbestemmelsene kan ilegges bot        inntil kr 2000,-Tilleggsbestemmelser for Stiga-ligaen (Eliteserien) og 1. divisjon samme type trøye/shorts                                                                                       kr 1.000,-Tilleggsbestemmelser for NMstiller i samme type trøye/shorts med inntil                                                           kr 1.000,-
     2. Bot kan ilegges klubben dersom spillere tilhørende samme klubb ikke
     3.  
     4. Bot ilegges klubben dersom spillere på samme lag ikke stiller i
     5.  

  KAPITTEL 4

DE FØRSTE ÅRENE

I Norge tok en til med bordtennis i midten av 1920-årene. Helt fra den spede begynnelse skilte Oslo, Sarpsborg og Bergen seg ut som de stedene hvor vår sport trivdes.

Tyngdepunktet var i Bergen, hvor sportsklubben Brann gikk foran med egen bordtennisavdeling fra høsten 1927. De fikk snart følge av en rekke idrettslag, og det ble en Iivlig konkurransevirksomhet lagene imellom. Noen tegn til å få spillet inn i organiserte former var det ikke. Bordtennis ble ikke sett på som noen sportsgren, men vel nærmest som et underholdningsspill som hadde evnen til å samle medlemmene i en stille tid for Iagene. Imidlertid ble det snart satt i gang mesterskapsturneringer. Bergensmesterskap fra 1928 og Norgesmesterskap antakelig fra samme år. NM ble helt fram til 1937 arrangert i Oslo med en av avisene som arrangør.

Det som imidlertid var ennå viktigere for norsk BT-sport var at det nå var kommet entusiaster med som så det hele i større perspektiv, og som var kjent med at det fantes internasjonale organisasjo­ner for bordtennis. De ville ha det hele inn i fastere former også hos oss her i Norge. Særlig var det karene fra Nøstet IF som viste initiativ sammen med Trygve Noer fra Oslo. Imidlertid kom krigen, og BT-folkene tok seg som sine idrettsvenner i andre grener, en pause i sitt arbeide.

Norges Bordtennisforbund blir stiftet

Da krigen var slutt hadde bergenserne i Nøstet IF sine planer ferdige for det videre arbeid med sin sport.

Tanker om forbund, Iandskamper, VM, som de hadde syslet med som 14-års gutter, skulle bli til virkelighet. Kontakt ble sluttet med Sverige. De svenske bordtennisentusiaster ga oss helt fra første henvendelse all den hjelp vi kunne ønske oss. Noe som i aller høyeste grad stimuIerte arbeidslysten til dem som syslet med sine planer her hjemme. En kan si at det arbeid som fra nå av og frem til forbundets stiftelse ble utført, var et “teamwork” av Nøsteguttene Henning Hansen, Andreas Iversen, Walter Kaufmann, Olaf Olsen og Finn Schønberg. Uavhengig av disse hadde sarpingene tatt arbeidet opp igjen, og syslet delvis med de samme planer. Bergenserne gikk dog på med friskt mot, og hadde lokale organisasjoner klar høsten 1945.

Etter innbydelse fra Nøstet IF ble Bergen & Omegn Bordtenniskrets stiftet 28. september 1945

med tilslutning fra 13 lag. Med vanlig optimisme søkte kretsen opptak i Bergen ldrettskrets, for om mulig på denne måten å få foten innenfor norsk idrett, men det gikk ikke. Administrativt ble så arbeidet Iagt an med henblikk på å få stiftet et Norges Bordtennisforbund i forbindelse med NM i Sarpsborg i 1946.

Alt lå vel til rette for en fin start. Lovforslag fra Bergen og Sarpsborg ble samordnet, og det ble drevet energisk pressekampanje både i Sarpsborg og Bergen. Sarpingene var meget flinke i så måte. De fikk enda Oslo-pressen til å skrive om bordtennis på en måte som de knapt hadde gjort tidligere. Den 23. mars 1946 ble så Norges Bordtennisforbund stiftet i Sarpsborg med tilslutning fra 20 lag. Det ble besluttet å søke opptak i Norges Idrettsforbund og International Table Tennis Federation. Forbundssetet ble lagt til Bergen.

Det første styret hadde følgende sammensetning:

Formann:                    Finn L. B. Larsen        Sportsklubben Brann

Nestformann:              Andreas M. Iversen    Sportsklubben Brann

Styremedlemmer:       Karl Karlsen                Sarpsborg BTK

Nils J. Jacobsen         Drive

Trygve Skag               Sportsklubben Brann

Dermed var det første store mål nådd, men det var langt igjen. Søknaden til Norges Idrettsforbund ble avslått, og de følgende år i forbundets historie kan en gjerne kalle kampår for bordtennis som sportsgren.

Kampen for å få bordtennis offisielt anerkjent som idrett

Den viktigste oppgave for det nystiftede forbund skulle bli kampen for å få vår sport anerkjent og opptatt som eget særforbund i Norges Idrettsforbund. Dette ble adskillig vanskeligere enn vi fra først av regnet med. Det kom til å sluke mesteparten av det nye styrets arbeidskraft, og en må si at det ble utført et glimrende propagandaarbeid i disse forbundets første år. Skuffelsen over den negative holdning ledelsen i Norges ldrettsforbund viste ved vår søknad som ble avslått høsten 1946 var stor. På den tiden kom svenskene oss igjen til hjelp. Tre personer ble invitert til et leder- og instruksjonskurs på Bosõn. Larsen og Iversen samt sarpingen E. Fredriksen var våre representanter. De fikk en rikdom av erfaringer og Iærdom med seg hjem. Under dette kurs ble også Nordisk Bordtennis Union en realitet med de respektive lands formenn som styremedlemmer. Den første formann ble svensken Gunnar Ollen.

Etter hjemkomsten ble propagandaarbeidet tatt opp med fornyet kraft og ble drevet mer intensivt enn noensinne, i Finn L. B. Larsens regi. Uten penger tok forbundet sjanser ved å invitere tsjekkeren Andreadis – en av verdens beste spillere – på turne i Norge med svensken Gustav Johansson som partner. Den kom i stand med besøk av byene Bergen, Oslo og Sarpsborg, og ble en suksess som propaganda, men en dundrende fiasko økonomisk. Dessverre for norsk bordtennis, var interessen svak i Oslo i disse årene, og nettopp i denne by hvor det mest gjaldt, fikk vi ikke det fulle utbytte av propagandastevner. I Sarpsborg og Bergen gikk det imidlertid utmerket og særlig i Bergen ytet pressen og ikke minst Bergen Idrettskrets verdifull assistanse.

Høsten 1947 – i styremøte i Norges Idrettsforbund – ble så bordtennis opptatt som eget utvalg under Norges Idrettsforbund. Vi hadde fått foten innenfor og hadde for så vidt grunn til å være fornøyd. Det viste seg imidlertid snart at utvalgsformen ikke var noen heldig Iøsning på våre admi­nistrative problemer, den snarere økte dem. Faktisk inntrådte det en stagnasjon i forbundets virke de to år utvalget besto. Det ble derfor hele tiden arbeidet med det mål for øye at bordtennisutvalget snarest måtte gå over til å bli et eget særforbund. Et Iedd i dette arbeidet var overflytting av utvalgssetet fra Bergen til Oslo. Det skjedde under NM i Oslo i februar 1949 i håp om at samarbeidet mellom Norges ldrettsforbund og BT-folket måtte bli bedre. Denne forflytning var en absolutt nødvendighet på det daværende tidspunkt, og det viste seg at den på mange måter var heldig.

Den 21. oktober 1949 ble utvalget opptatt som eget særforbund. Det var under Iandsstyremøtet i Norges Idrettsforbund på Klekken at dette – for BT-folket – så store mål ble nådd. Arne Noer fra Oslo BTK fikk fornøyelsen av å bli vår første særforbundsformann.

Vi arrangerte verdens hittil største bordtennismesterskap, VM på Lillehammer i 1996.

Dette ble også et mesterskap som ga oss mange positive opplevelser, ny kunnskap og stor internasjonal anerkjennelse.

Sportslig har de siste årene gitt oss mange positive fremganger, og det er naturlig å trekke frem spesielt disse:

 • De funksjonshemmedes strålende internasjonale resultater, med medaljer i VM og EM
 • For første gang i historien ble Norge A-nasjon i VM. Dette skjedde i VM 2001.
 • For første gang i historien vant Norge medaljer i junior-EM. Dette skjedde i junior-EM 2007.
 • Gull i Paralympics i London 2012 ved Tommy Urhaug og bronse i Beijing 2008.

Vi ser derfor med stor entusiasme frem til den videre sportslige utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

NBTFs PRESIDENTER

1946 – 1949         Finn L. B. Larsen

1949 – 1953         Arne Noer

1953 – 1955         Andreas M. Iversen

1955 – 1959         Asbjørn Alvær

1959 – 1962         Walter Kaufmann

1962 – 1965         Torleif Moklev

1965 – 1967         Tore Sørensen

1967 – 1975         Johann Justad

1975 – 1977         Jordi Tell

1977 – 1983         Kjell Svanevik

1983 – 1989         Odd Gustavsen

1989 – 1995         Sigbjørn Skaar

1995 –                  Øivind Eriksen

 

UTMERKELSER

 

NIFs HEDERSTEGN

1964    Asbjørn Alvær

1968   Finn B. Larsen

1975   Johann Justad

1983   Kjell Svanevik

2001    Øivind Eriksen

2001    Svenn-Erik Nordby

2007    Jonny Ternlind

 

FINSKE BORDTENNISFORBUNDETS HEDERSTEGN

1971    Johann Justad

 

NFIs ORGANISASJONSPLAKETT

2002    Øivind Eriksen

 

NBTFs ÆRESMEDLEMMER

 

1983    Kjell Svanevik

1983    Johann Justad

1985    Knut Håvåg

1989    Odd Gustavsen

NBTFs HEDERSTEGN

 


Aktive utøvere etter oppnådde 25 poeng

 

     Poengoversikt pr 01/09 – 2014.

 

 1. Tommy Urhaug                211
 2. Geir Erlandsen               203
 3. Pål Guttormsen                150
 4. Tom Johansen 140
 5. Knut Håvåg                      131
 6. Rigmor Sørensen         112
 7. Sonja Rasmussen            102
 8. Istvan Moldovan               93
 9. Rolf E. Paulsen 89
 10. Kenneth Strøm                  80
 11. Kristin Hagen Doval           79
 12. Tone Folkeson                   78
 13. Berit Ommedal 75
 14. Roar Blikken                       69
 15. Stian Winther                      65
 16. Raymond Gonzales         62
 17. Kåre Hernæs                     61
 18. Lill Kr. Wennberg      54

Wang Jianfeng                   54

 1. Marianne Blikken                52

Harald Meland                    52

 1.   Marthe Nilsen 47
 2.    Marte Grutle Aasebø       42
 3. Roy Heggelund 41
 4. Espen Rønneberg           38
 5. Bente Larsen 37
 6. Tore Bergersen                  36
 7. Anne Lise Fossum           35

William Reitan                    35

Jørgen Gierløff                   35

Frode Grini                         35

32 .   John Grahl Madsen             33

Odd Nilsen                         33

 1. Andreas Aulie                   31
 2. Anne S. Aas 30
 3. Eric Berner                     27

Birgit Sæbø                        27

Gunnar Greve                    27

 1. Tore Sehl                            26
 2. Steinar Bruvik 25

Fortjente personer innenfor bordtennisidretten

som er tildelt hederstegn

 

1955         Karl Alberg Raben, Sverige

1955         Erik Extergren, Sverige

1968         Andreas M. Iversen

1968         Finn Schønberg

1971         Finn Arnesen

1971         Arne Noer, Oslo

1971         Tore Sørensen

1971         Erling Vaksdal

1971         Kjell Svanevik

1971         Johann Justad

1979         Thorleif Nygaard

1981         Gunnar Hagen

1981         Knut Olaf Pedersen

1989         Odd Gustavsen

1991         Johannes Tveter

1995         Sigbjørn Skaar

1996         Svenn-Erik Nordby

1997         Erik Rasmussen

1998         Arne Madsen, Danmark

2005       Øivind Eriksen

2006       Erik Hauge

2007       Jonny Ternlind

2007       Per Morten Halvorsen

2013       Don Alexander

 

 

NBTFs KRYSTALLVASE

1995      Erik Hauge

1996      Terje Fossheim

1996      Finn Drange

1996      Per-Morten Halvorsen

1996      Odd Handegård

1996      Andreas Horpestad

1996      Gunnar Thorstein

1997      Rolf-Einar Grini

1997      Thor Gunnar Bjelland

1997      Terje Juven

1997      Jochen Leiss

1999      Erik Lobben

1999      Otto Hatlebakk

2000      Atle Irgens

2001      Jan Bergersen

2001      Dag Tretterud

2001      Kjell Johansen

 • Jonny Ternlind
 • Huang Baolin
 • Bjørn Helge Handegård

2005      Rolf Erik Paulsen

2005     Bengt Paulsen

2005     Ghassan Chaer

2006      Kathrine Johnsen

2007     Ketil Nordgård

2007     Torstein Rønningen

2007      Tor Hallaråker

2007     Hans Erik Johansson

2008      Ulf Carlsson

2009      Tore Eig

2009      Don Alexander

2011      Tor Bakke

2013      Knut Olav Nordseth

2014      Erik Lindholm

NBTFs MINNERACKET

2001           Thomas Møller                            2003    Halvor Aarås

2001           John Erik Nilsen                          2003    Svein Folkeson

2001           Rolf Erik Paulsen                        2003    Per Hvidsten

2001           Svein Solheim                             2003    Finn Åge Aas

2001           Ketil Nordgård                             2003    Bjørn Helge Handegård

2001           Olav Jørpeland                           2003    Erik Steen

2001           Øystein Aas                                2003    Espen Erenstsen

2001           Reidun Haugen                           2003    Gunnar Christiansen

2001           Morten Larsen                             2003    Lyder Urhaug

2001           Matts Henricsson                        2003    Håkon Gjerde

2001           Terje Ellefsen                              2005    Tore Eig

2001           Carl Erik Engh                             2005    Torstein Rønningen

2001           Olav Haraldseid                          2005    Gunnar Mathiesen

2001           Huang Baolin                              2005    Gry Viola Aasen

2001           Kjell Johansen                            2005    Ann Grund

2001           Agnar Ryan                                 2005    Torbjørn Ibenfeldt

2001           Håvard Markhus                         2005    Hans-Erik Johansson

2001           Sonja Rasmussen                       2006    Hans Johan Halsvik

2001           Kathrine Johnsen                        2006    Aud Aarnes

2001           Terje Ekrann                               2007   Rune W Johansen

2001           Oddvar Sværen                          2007   Harry Nilsen

2001           Odd Monsen                               2007   Gard Hongslo

2001           Jan Sandberg                              2007   Petter Eckholdt

2007    Inger Lise Andersen

2007   Tor Bakke

2008    Eirik Ansnes

2009    Grete Folkeson

2009   Jens Salvesen

2009    Frank Martiniussen

2011    Anders Hovden

2011    Knut Skjerping

2011    Erik Lindholm

2012    Joachim Sørensen

2013    Torbjørn Slettedal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS KRETSLEDER

1993   Odd Monsen

1994     Tore Eig

1995     Kjell Johansen

1996   Per Ellingsen

Denne tildelingen ble fra 1997 erstattet av tildeling til ”Sesongens ildsjel”.

 

ÅRETS KLUBBLEDER

1993   Erik Lobben

1994   Odd Handegård

1995   Lars Åge Myhre

1996   Tom Nordhagen

Denne tildelingen ble fra 1997 erstattet av tildeling til ”Sesongens ildsjel”.

 

SESONGENS ILDSJEL

1997/98     Vidar Hov

1998/99     Jan Sandberg

1999/00     Bjørn Helge Handegård

2000/01     Dag Vavik

2001/02     Rolf Erik Paulsen

2002/03     Tor Bakke

2003/04     Dag Tretterud

2004/05     Frank Larsen

2005/06     Thomas Møller

2006/07     Jens Salvesen

2007/08     Alain og Kristin Doval

2008/09     Espen Wiik

2009/10     Thorfinnur Gudmundsson

2010/11    Øystein Pettersen

2011/12     Bjørn Skog

2012/13     Stig Amundsen

2013/14    Runar Todok

 

ÅRETS KLUBBAVIS

 • Tromsø BTK
 • Fokus BTK

 

 

ÅRETS INTERNETTSIDE

2002   Fokus BTK

 

 

 

 

 

ARRANGEMENTSSTEDER FOR NM

År Hoved NM Eldre jr. Junior Yngre Veteran
1946 Sarpsborg
1947 Bergen
1948 Sarpsborg
1949 Oslo
1950 Drammen
1951 Bergen
1952 Sarpsborg
1953 Bergen
1954 Drammen
1955 Bergen
1956 Sarpsborg
1957 Bergen
1958 Drammen
1959 Ål
1960 Oslo Espeland
1961 Bergen Oslo
1962 Drammen Porsgrunn
1963 Bergen Bergen
1964 1965 Drammen Ålesund Porsgrunn Bergen
1966 Sandefjord Oslo
1967 Bergen Larvik
1968 Oslo Bergen
1969 Bergen Bergen
1970 Larvik Bergen
1971 Bergen Molde
1972 Stavanger Bergen
1973 Oslo Larvik
1974 Bergen Haugesund
1975 Husøy Oslo
1976 Bergen Bergen Moss
1977 Larvik Stord Trondheim
1978 Bergen Oslo Tønsberg
1979 Oslo Bergen Stavanger
1980 Gjøvik Husøy Lørenskog
1981 Stavanger Bergen Bergen
1982 Lørenskog Trondheim Gjøvik Oslo
1983 Bergen Tromsø Sykkylven Drammen
1984 Husøy Oslo Bergen Bergen
1985 Stord Bergen Larvik Oslo
1986 Bergen Eidsvoll Bergen Drammen
1987 Oslo Stord Porsgrunn Bergen
1988 Os Larvik Haugesund Sarpsborg
1989 Lørenskog Stavanger Bergen Ski
1990 Bergen Trondheim Oslo Bergen
1991 Stavanger Bergen Kongsvinger Oslo
1992 Bergen Lørenskog Molde Bergen
1993 Oslo Bergen Modum Oslo
1994 Bergen Lørenskog Stord Gjøvik
1995 Stord Modum Oslo Lørenskog Bergen
1996 Bergen Lørenskog Gjøvik Molde Lørenskog
1997 Oslo Bergen Stord Skien Bergen
1998 Stord Kongsvinger Bergen Norheimsund Kongsvinger
1999 Gjøvik Oslo Molde Kongsvinger Oslo
2000 Bergen Oslo Oslo Modum Gjøvik

ARRANGEMENTSSTEDER FOR NM

År Hoved NM Eldre jr. Junior Yngre Veteran
2001 Lørenskog Stord Stord Bergen Modum
2002 Oslo Lørenskog Lørenskog Hokksund Bergen
2003 Bergen Modum Modum Oslo Lørenskog
2004 Lørenskog Hokksund Hokksund Norheimsund Modum
2005 Stord Bergen Bergen Kristiansand Kongsvinger
2006 Modum Eiker Eiker Kongsvinger Oslo
2007 Modum Lørenskog Lørenskog Stord Bergen
2008 Bergen Modum Modum Trondheim Oslo
2009 Stord Oslo Oslo Lørenskog Bergen

2010   Oslo                 Larkollen                        Larkollen          Bergen                           Charlottenberg

2011   Bergen             Lillehammer       Lillehammer     Notodden            Grimstad

2012   Oslo                Volda                 Volda               Stord                    Bergen

2013   Arendal              Lørenskog       Lørenskog        Oppegård             Charlottenberg

2014   Oslo                Molde                Molde              Bodø                    Grimstad

2015   Hokksund                    Grimstad                         Grimstad         Bergen                             Oslo

 

 

 

 • FRISTER

  Dato Angjeldende Hjemmel
   
  1. februar Frist for Idrettsregistreringen NIFs lov
  1. hver mnd. Opp- og nedrykk samtlige klasser. Konkurransereglementet pkt. 1.4.2.3.1
  1. april 4. divisjonsavdelingene skal være ferdigspilte. Konkurransereglementet pkt. 1.14.5
  1. april Oppheving av status som ”norsk spiller”. Representasjon-reglementet,pkt. 1.4.3.3.2
  1. april- 31. mai Karantenetid til 30. juni for overgang til ny klubb. Representasjons-reglementet pkt. 1.3.6.2.1
  1. mai Utmelding fra den nasjonale Iagserien. Konkurransereglementet pkt. 3.2.3
  1. april Søknad om nedrykk til en lavere divisjon i Iagserien. Konkurransereglementet pkt. 3.11.5
  10. april Søknad om approbasjon for turneringer. Konkurransereglementet pkt. 2.2.1.1
  1. mai Regionene sender melding om hvem som rykker opp fra 4. divisjon. Konkurransereglementet pkt. 3.11.4.1
  1. mai Registrering av farmerklubb for påfølgende spilleår.

  NBTFs lov § 1-3. 8.

  Iedd, 3*

  1. mai

  Regionene får beskjed om hvem som rykker ned til

  4. divisjon.

  Konkurransereglementet pkt. 3.11.3.2, 2. Iedd
  1. mai Søknad om godkjenning av hjemmearena i Stiga-ligaen (Eliteserien). Tilleggsbestemmelsene pkt. 5.6.1
  1. mai Opphør av farmerklubb for påfølgende spilleår. NBTFs lov § 1-3, 8. Iedd, 5*

  1. juni –

  31. juli

  Karantenetid 30 dager for overgang til ny klubb.

  Representasjons-

  reglementet pkt. 1.3.6.2.1

  1. august Søknad om å få benytte damespiller i Stiga-ligaen (Eliteserien) for herrer. Konkurransereglementet pkt. 3.3.1, 2. avsnitt
  1. august – 31. mars Karantenetid 90 dager for overgang til ny klubb. Representasjons-reglementet pkt. 1.6.6.2.1

  1- september –

  + desember

  Søknad om å spillertillatelse utenlandske spillere Konkurransereglementet pkt. 3.4.1
  Seriestart Innbetaling av serieavgift. Konkurransereglementet pkt. 3.2.2